Anna Bergliot Hoels

forfedre

 

 

GENERASJON NR. 1

 


     1.  Anna Bergliot Hoel, født 27 feb 1887 i Molde; døde 15 aug 1922 i Molde, drukna i Øverlandsvatnet.  Hun var datteren til 2. Arne Samuelsen Hoel og 3. Beate Torsdatter Brattegard.  Hun gifta seg med (1) Johannes Øverland Larsen 15 mai 1914 i Molde.  Han var født 18 nov 1887 i Molde, og døde 03 aug 1965 i Molde.  Han var sønnen til Peder Gjert Anderson Øverland og Andrine Lassesdatter.

 

Litt om Anna Bergliot Hoel:

3 mennesker druknet i Øverlandsvatnet igåraftes.

 

Den ene av de forulykkede gjenfunnet.

 

En sørgelig ulykke som kostet 3 mennesker livet, hendte i gåraftes i 9-tiden

i Øverlandsvannet, en halv mils vei ovenfor Molde.

Arne Hoel d.y. og hans to døtre bodde i ferien i en hytte der oppe, og de var

i ferd med å sette garn, da ulykken inntraff. På en eller annen måte har den lille

båten gått rundt, og de 3 ombordværende falt i vannet. -

Damvakten der oppe var ikke lenger unna, enn at han hørte skrikene, og han

løp straks til. Han så da to av de druknede komme opp igjen og han ropte til dem,

at de måtte prøve å holde seg oppe. Der var en båt i nærheten, men den var

belagt i kjetting og låst. Derfor måtte der skaffes til veie en øks, hvormed

kjettingen ble hugget over. I båten var heller ingen årer, så bordender måtte

benyttes til å få drive båten fremover. Da mannen kom til ulykkesstedet, som kun

lå 10 a 15 meter fra land, var alle 3 forsvunnet. 2 mann fra byen var imens kommet

Øverlandsvatnet

 
oppover med proviant til de 3. med disse to i båten rodde damvakten igjen til

ulykkesstedet. En av dem - den ene kvinnes mann (Johannes Øverland Larsen)

dukket ned for å søke etter de forulykkede. Han var like på bunnen, men ikke på

den riktige plass, og han fant ingenting,

Flere av hytteboerne der oppe blev nu budsendt, og der blev truffet foran-

staltninger til sokning. På ulykkesstedet var ikke særlig dypt, men vannet er uklart

og bunnen grumset. Etter kort søken lykkedes det å finne den ene av døtrene,

fru Anna Larsen. Der blev straks foretatt gjenoplivningsforsøk, og de lykkedes

å få den blå ansiktsfarve til å forsvinne, men mer opnådde man heller ikke.

En av dem som deltok i oplivningsforsøkene uttaler, at han hadde inntrykk av,

At hadde man funnet henne et kvarters tid før, ville hun kanskje bragt tillive igjen.

Arne Hoel efterlater seg hustru og 3 voksne barn, og Anna Larsen efterlater seg

Mann og 2 små barn (Arne og Olav). Den annen datter (Julie) var ugift.

 

Kilder:

Hentet fra Romsdals Budstikke, onsdag 16. august 1922.

 

 

Litt om Johannes Øverland Larsen:

Johs blei oppfostra hos garver Ole Larsen Hjelvik i Molde.

Han kallte seg Johannes Larsen og fikk en god oppvekst hos sine nye foreldre og

arvet dem senere. Johs arvet eiendommen og huset(Matrikkel nr. 226) som ble hans

 familiehus fremtil krigen 1940 da huset ble bombet av tyskere. Etter krigen bygget han et stort hus

på nesten samme tomte. I sin arbeidkarriere var Johannes inne om flere bakeri. Han arbeidet blandt annet

på bakeriet til O. Roald på Vigra. Senere fikk han arbeid ved Ranviks bakeri i Molde.

Reiste deretter til Trondheim og tjente hos Jakob Halseth Bakeri.

Derfra til Støren. ( " Størens Bakeri " ). Ei tid var han i Bergen hos Martens.

Kom tilbake til Molde 1913 hvor han arbeidet ved Kneipbrødfabrikken frem til 1937.

        Han ble tidlig engasjert av fagforeningsarbeid og i 1937 ble han ansatt som sekretær i

Romsdal Faglige Samorgansasjon. Han gikk for full kraft inn for å fagorganisere arbeidere

 og danne fagforeninger ofte under stor motstand fra arbeidsgivere. Han gav seg ikke lett

 og seiret som regel i sin kamp for de fagorganisertes rettigheter.

        Han ble en høyt betrodd leder både i fagorganisasjonen og i Arbeiderpartiet.

Den store tragedie i Johannes liv var at hans første kone druknet da robåten kantret under

 en tur på Øverlandsvannet den 15. august 1922. Hun het Anna Bergliot Hoel og de hadde

 giftet seg i 1914. De fikk de to guttene Arne og Olav, født i 1915 og 1917. Etter ulykken satt

 han alene igjen med guttene på 5 og 7 år. I 1925 giftet han seg med Anna Hollingsæter,

    Johannes Øverland

 
 slik at guttene kunne få en ny mor. I dette ekteskapet kom det to gutter til,

 Knut og Per, født i 1926 og 1932. Alle de fire guttene har fått familier med barn og barnebarn.

Johannes døde den 3. august 1965. I gravferden sa sogneprest Oanes, om han at han

 "liksom hørte til her i byen". På hans eldre dager var han ofte å se på vandring fra sitt hjem

 i Parkveien ned til byen. Det var alltid hyggelig å møte ham og få en prat med ham.

 Som sekretaer i fagforeningen hadde han en betrodd stilling i "samfunnet".

Ved graven ble det bl.a. lagt ned en krans fra Molde Arbeiderparti ved sekretær Grøvdal.

 

Barna til Johannes Øverland Larsen og Anna Bergliot Hoel er:

 

a)  . Arne Øverland, født 16 feb 1915 på Molde; døde 22 feb 1988 på Hitra; gift med Lilly Thomassen 31 des 1938; født 01 jul 1914 på Molde.

 

Arne og

Olav

 
Litt om Arne Øverland:

Arne vokste opp i Molde og tok her artium i 1935. I Oslo gikk han først på

Kunst og håndverkskolen og fra 1941 på Statens Kunstakademi. Arne har i alle år

vært opptatt med å tegne, male og skape ting med hender og ord.

Fra 1947 var han ansatt ved Bennet Reklamebyrå i Trondheim. Fra 1956 var han

tegner i Adressavisa og dreiv sammen med to andre reklamebyrået " Tre Tegnere".

I fire år var Arne lærer på reklamelinjen ved yrkesskolen i Trondheim og fortsatte

i 18 år som lærer ved Brundalen v.g.s., estetisk linje.

Sine siste år tilbrakte han på Hitra der hans sønn Tore tidliger hadde bosatt seg.

Hitra, et sted for dem som gjør hver dag til en fest.

Arne gifta seg med Lilly Thommassen . Arne døde på Hitra i 1997.

Kilder: Per Øverland.

Arne

 
Barn:

 

a)  Tore Øverland f. 29/4 1939 i Molde, gift 13/8 1966 med Marit Storåker.

Han hadde sine første barneår i Molde, men fra 13 års alderen i

Trondheim. Tore har examen artium og embetseksamen (mat. nat. vit.

av høyere grad), og etterutdanning i aquakultur og spes.pedagogikk.

Tore har flere år bak seg i kommunestyret på Hitra for SV. Han har også i mange

år vært styremedlem i Sør Trøndelag Naturvern og var sekretær og

styremedlem i den såkalte "Hitraaksjonen".

Barn:

1)  Trym f. 31 august 1967 har samboeren Sissel Balstad f. 19. mars 1964.

      Barn: Linn f. 4 januar 1988.  Sondre f. 31. juli 1991.

2)  Ingvild f. 10. januar 1969.

Kilder: Per Øverland.

Tore og

Marit

 
 


b)  Elin Øverland f. 9/4 1945 i Molde, gift 31/12 1966 med Simon Bretten.

Hun vokste opp i Molde og fra sitt 6 år i Trondheim der hun tok

realskoleeksamen ved Sverresborg skole. Elin har gått på husmorskole

og på husflidskole, også vært barnehagepraktikant. hun utdannet seg

seg til sykepleier ved Røde Kors sykepleierskole i Trondheim.

Som særlig interesse har Elin håndarbeide, er også politiker for Venstre.

Elin og Simen bodde i mange år på Kongsvoll der Simen var

fjelloppsynsmann. Nå er Simen lektor i den videregående skole på Oppdal.

Kongsvoll Fjellhage:

Fjellhagens historie

Kongsvoll fjellhage ble anlagt i 1992 av Simen Bretten som var styrer av Kongsvoll biologiske stasjon. Nyanlegget erstattet en fjellhage som ble opprettet ved jernbanestasjonen i 1924 av botanikeren Thekla R. Resvoll. Hagen ble drevet av Universitetet i Oslo til 1975, da den ble tatt over av Universitetet i Trondheim. Overtakelsen hang sammen med opprettelsen av Kongsvoll biologiske stasjon. Stasjonen drives nå av Seksjon for naturhistorie, Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim.

 

Fjellhagen på Kongsvoll ligger 890 moh. og er en naturhage der stedets egen flora og vegetasjon er beholdt. I fjellhagen finnes mange av de vanlige karplantene i fjellet i Sør-Norge, en del mindre vanlige planter og noen som særlig kjennetegner den rike floraen på Dovrefjell, i alt ca. 300 arter av karplanter. I tillegg inneholder hagen mange moser og lav.

Variasjon i tid. Hvilke arter som kan ses i blomst i fjellhagen, varierer gjennom sommeren. De tidligste, som rødsildre og mogop, blomstrer allerede i mai, gullmyrklegg tidlig i juni. Den blomsterrikeste måneden vil normalt være juli. Allerede rundt midten av august er blomsterprakten over. En kan heller ikke vente å finne de samme artene i blomst år etter år. Noen går ut etter en tørr sommer eller vinterens frost – andre kan komme inn av seg selv. Enkelte må plantes inn år om annet. Hagen er i stadig endring.

Variasjon i rom. Et nettverk av stier går langs skyggefulle bergvegger og fuktige søkk, krysser en bekk og slynger seg over tørre knauser og rabber. Området er så variert at planter med ganske ulike krav til voksested rommes innen et lite areal.

Kilder:

http://www.ntnu.no/vmuseet/hager/kongsvoll/

 

Barn:

1)  Arne f. 29. august 1967.

2)  Tord f. 2. mai 1969.

3)  Line f. 29. mai 1971.

Kilder: Per Øverland. 

 

         Utsnitt fra Kongsvoll

 
Litt til om Arne Øverland og Lilly Thomassen:

Marriage: 31 des 1938

 

b)  Olav Øverland, født 21 okt 1917 på Molde; døde 1985 på Molde.  Han var sønnen til 4. Johannes Øverland Larsen og 5. Anna Bergliot Hoel.  Han gifta seg med 3. Tordis Simonsen 19 okt 1940 på Molde.

     Tordis Simonsen, født 18 jul 1919 på Kringsjå Molde; døde 1979 på Molde.  Hun var datteren til 6. Johannes Severin Simonsen og 7. Thea Helene Nilsdatter.

 

Litt om Olav Øverland:

Etter realskolen i 1936 gikk Olav på snekkerlinja ved "Trepekkaren" på Bjørset

Grunnet med farens arbeid i samorganisasjonet var det vanskelig for Olav å skaffe

seg arbeid. Han gikk i skredderlære i Rekdalen og på Vestnes.

Når han gifta seg 19. okt. 1940 arbeidet han som skredder på Vestnes.

Etterpå arbeidde han som snekker ved Molde kommune. Senere

som lagerformann ved samme etat. Hans største interresse var

oljemaling. Han malte ialt 467 bilder spredd utover landet, noen

også utenlands. For det meste brukte han en gammel smørkniv som

arbeidsredskap. Fra og med 1957 skrev Olav dagbøker med en

illustrasjon hver dag frem til sin død i 1985.

Tordis og

Olav

 
Kilder: Omar Øverland.

 

Litt til om Olav Øverland:

Begravd på: Øvre kirkegård i Molde

 

Litt om Tordis Simonsen:

Tordis var ei tid sammen med søstra Ella i Bergen som tjenestejenter.

De hadde en hybel ved siden av ei latrine. Tordis var liten av vekst,

hun gikk under mine armer, selv er jeg 170 cm. Hun var glad i å lese.

Barn:

       1) Omar Øverland, født 21 jun 1942 på Hans Thiis Møllersgt. 10 i Molde.  Han var sønnen til 2. Olav Øverland og 3. Tordis Simonsen.  Han gifta seg med (1) Henny Marie Meringdal 13 apr 1963 på Borgund kirke ved Ålesund.  Hun var født 22 apr 1944 på Hoemsetra Nesset (Eresfjord og Vistdal).  Hun var datteren til Otto Petterson Meringdal og Argit Trandal.

 

Litt om Omar Øverland:

Etter en middelmådig realskole eksamen drog Omar ut til sjøs som

byssegutt og senere som 2. kokk. Havna senere på sildefisket på

Harøysundet. I ei frihelg i Molde var han så heldig at han traff Henny

Merringdal hans nuværende kone. Arbeidet ca. 1 år i et pølsemakeri.

Henny skaffa han arbeid ved Høvding Konfeksjonsfabrikk, hvor han

jobba som tilskjærer, presser og de siste årene der som arbeidsleder.

Etter konkurs tok han  AMO-kurs i bygning og maskinteknisk tegning.

Under den skolegangen fikk han hjerneblødning, sendt til Trondheim

for operasjon med heldig utfall. Fikk seg jobb på Bergmoprodukter i

Molde. Jobber der med data for å digitalisere logoer o.l. for gravering

med laser, utforming av brosjyrer og lignende. Etter mange år på denne

arb.plassen trivest han godt der. Stadig nye utfordringer og oppgaver.

Interesser: Lokalhistorie, slekt og tegning ved hjelp av data og

botanikk. En interesse jeg har hatt sammen med Henny er knivlaging,

vi har deltatt sammen på flere utstillinger bl.a. i Elverum uten å nå de riktig

store høyder. Har fått et godkjent stempel for gull, platina og sølvvarer .

Ansvarsmerke reg. nr. 1367.

Kilder:

Omar.

    T. 20279. Funn fra heller på Julbøen, gnr. 132, bnr.], Aukra s. og p., Molde k., Møre og Romsdal.

a) Stk. av grovkornet leirkar, glattet utvendig, st. tverrmål 5,4 cm.

b) Beinfragment (hvorav 3 fragm. av storfe, 2 fragm. av sau/geit).

c) 5 albueskjell. Bestemt av Rolf W. Lie Zool.Mus. Bergen.

    F. på lokaliteten "Storsteinan" under en heller, ca. 300 m ØSØ for våningshuset på gården og

    ca. 0,45 m dypt i svart kullholdig jord. H.o.h. 50 m.

Henny og Omar

 
    Innlevert som gave av finneren Omar Øverland, Gamlev. 15, 6400 Molde.

 

Kilde:

Universitetet i Trondheim Vitenskapsmuseet,

Arkeologisk avdeling, tilvekst 1981 side 19.

 

 

Litt om Henny Marie Meringdal:

Henny er født på Hoemsetra ved Eikesdalsvatnet av foreldrene

Argit Trandal og Otto Merringdal. Hun flytta ut i Olsvika ved Ålesund når hun

skulle begynne på skolen. Etter skolen jobba hun først på en kafe i

Ålesund (Veslestua) (Hun er flink til og lage sildekaker). Arbeidde ei stund

på Vatne ved en konfeksjonsfabr. Reiste etterpå til Molde og begynte på

Høvding Konfeksjonsfabr. som syerske. Etter mange år der slutta hun  og

fikk seg arbeid på kjøkkenet på Bolsøy Alderheim. For tida arbeider hun ved

Bergmo Eldresenter. Henny er rasende flink med sine hender, hun kan ta

2 pinner, et nøste og strikke en "Arran-genser" kun etter hodet uten mønster

frem for seg.

Kilder: Omar Øverland

   André og Henny

 
 


Litt til om Omar Øverland og Henny Meringdal:

Marriage: 13 apr 1963, Borgund kirke ved Ålesund

        Barn:

                a) Andre f. 30 oktober 1963

                    Notat om ANDRÉ ØVERLAND:

                    Etter skolen arbeidet André ei stund på Høvding Konfeksjonsfabrikk i Molde.

                    Reiste til Stavanger og hyra seg på skoleskipet Gann i 3 måneder.

                    Fikk hyre på Cocordia Star som lettmatros og en del i maskina i 13 måneder.

 

                    Fikk hyre på  Nyhammer hvor arbeidet i maskina i ca. 6 måneder.

                    Havna i flyvåpenet i 15 måneder. Arbeidet etterpå i halvt et halvt år

                    på Felleskjøpet i Molde som sjåfør. Så blei det Glamox i 12 år .

                    Jobba etterpå ei stund som sjauer på kaie ei tid . I det siste

                    har han vært sjåfør for Kvalheim Vaskeri i Molde. Etter et kurs i Kristiansund,

                    har han nå fått sertifikat på buss og stor bil.

                    Kilder André og Omar Øverland.

 

                b) Jo f. 26 november 1965 g. m. Kjersti Nordbø f. 2 april 1967.

                    Jo er utdannet seg til elktroingeniør igjennom NKI.Under skolegangen om kveldene jobba ha som vikar hos Hewlet Packard.                       

                     Etter endt utdannelse var han stasjonert i flyvåpenet i Bodø. Etterpå blei det et tre måneders arbeid på Glamox i Molde før han   fikk seg fast arbeid ved

                     Hewlet Packard i Oslo.

                    Arbeidet der ca. 12 år. Nå har han fått seg arbeid hos datafirmaet Adcom i Molde i 1999. Har bygd seg hus i Nordbyen, Molde.

Kjersti,

Kristine,

Jo og

William Sander

 

 
                    Kilder:Jo og Omar Øverland.

                    Barn:

                            i) William Sander f. 11 februar 1995.

                            ii) Kristine Margrethe f. 27 juni 1997.

                 c) Kai f. 14 april 1968

                     Kai er interessert i , friluftsliv, tegning og maling, foto, data,

                     film. filosofi og samfunn.

                     I 1985-87 gikk han på Molde videregående skole, fra 1988-89

                     arbeidet han som produksjonsmedarbeider på Glamox i Molde.

                     Fra 1989 til 93 tok han ingeniørhøskole med fagene, miljø og planlegging.

                     Årene 1993 til tok han faget , Institut for by- og regionsplanlegging ved

                     Norges Tekniske Høgskole, Samtidig tok han grunnfag i sosiologi og

                     eksamen philisoficum, og fikk graden Candidatus Magistrii.

                     Etterpå var han vikarlærer i Naturfag/matematikk ved Bergmo

                     ungdomskole i Molde i et år.

                     Etter det tok han grunnfag i geografi på NTNU, underviste ei stund

                     etterpå som lærerassistent ved Berg grunnskole i Trondheim.

                     For tiden arbeider han som miljø og arealplanlegger i Bjerkreim

                     kommune som ligger i Rogaland.

                     Kilder: Kai Øverland.

                 d) Eva f. 14 februar 1972.

                     Etter gymnaset i Molde som blåruss gikk hun på Møre og Romsdal distrikthøgskole som

Kai

 
                     høgskolekanditat i sammfunsøkonomi  i et år,. Etterpå reiste hun til Stavanger og ved Rogaland

                     Høgskolesenter studerte hun samfunfagi. Året etterpå blei det økonomisk/administrative

                     fag i en 2 års periode ved Høgskolen i Stavanger. I 1995 reiste Eva til Høgskolen i Volda hvor

                     hun ble etter en toårsperiode  høgskolekandidat i informasjon. Neste mål i 1998 var Universitetet

                     i Bergen hvor hun for tiden (1999) er i ferd med å ta en hovedfagstudium i mediavitenskap.

                     Noe hun ble ferdig med i desember år 2000, Emnet var "Politisk reklame i radio og fjernsyn.

                     Hun var godt fornøyd med resultatet som ga henne karakteren, laud.

                     Hun var i flere år, i feriene, kjøkkenassistent ved Bolsøy Aldersheim. Et år var hun husvert på

                     en studentbolig i Stavanger. I to måneder var Eva praksisstudent ved informasjonsavdelinga

                     Ved Norges forskningsråd. Ved  Odda kommune var hun i et ca. halvt års tid, prosjektleder for

                     kommunikasjon og informasjon for omstillingsprosessen i Odda.

                     Ei stund i 1998 var hun sesong-/sommerhjelp ved kundeservice hos Foto Knutsen AS i Bergen..

                     I Bergen kommune var hun fra mai-99 og ut året funksjonsassistent for sosionom.

                     Eva er glad i å synge å har vært tilslutta et studentkor. Som ung deltok hun i leikaringen på

                     Romsdalsmuseet. Ellers var hun lenge medlem av turnforeninga: "Molde Fjære".

                     Engasjert i natur og ungdom og er nå aktiv i amnesty internationale.

                     Eva skal gifte seg 17. juni 2006 ned Espen Brekkan Skuseth i Ålesund Kirke.

                    Kilder: Eva og Omar Øverland.

     Eva og Espen

 
 


       2) Bengt f. 1 april 1952 g. 1 g. m. Edel Ulvund, 2 g.m. Sylvi Otterlei

                            Litt om Bengt Øverland:

Bengt er utdannet dateingeniør ved Televerkets skole.

Han arbeidet i mange år ved Televerket. For tiden har han skaffa

seg egen liten bedrift på Fjørtoft og driver med dørfyllinger, og

sper på med skolebusskjøring.

For øyeblikket, (feb. 2001) er han igang med å utvikle en

kombinert takboks for bil, som også kan benyttes som båt.

Båter har Bengt greie på. Føest bygde han en havseiler på 34 fot,

som hans bror, Omar, senere overtok. Etterpå bygde han en

seiler på hele 50 fot.

Han gifta seg med Edel Ulvund.

Andre gang med Sylvi Otterlei.

Kilder: Omar Øverland.

Sylvi og Bengt

 
 

 


Barn med Anna Hollingsæter:

c)  Knut Øverland vokste opp i Molde og begynte som snekker i Molde kommune. Senere gikk han Oslo tekniske skole og har utdannet seg videre til å bli arkitekt. I 1949 ble han ansatt som arkitekt i firma Børve og Borchsenius i Porsgrunn. I 1961 startet han sitt eget firma "Ark MNAL Knut Øverland" og fra 1969 ble han kompanjong i arkitektfirmaet "Arbeidé a/s".  Han har hatt mange store oppdrag gjennom årene, ikke minst skolebygg. Knut er gift med Helena og de har to barn, Espen og Stine født i 1955 og 1959. Begge har fått sine egne familier. Espen utdannet seg til ingeniør. Under et opphold i Vest-India traff han amerikanske Robbin. De giftet seg og bor nå i Porsgrunn og har barna Alexander og Maya Ruth født i 1990 og i 1993. Espen er lærer ved Høgskolen i Porsgrunn, mens Robbin er datakonsulent ved Telemark sentralsykehus. Stine er jordmor ved Vestfold sentralsykehus i Tønsberg og er gift med Øivind Aker. De har barna Pernille og Petter født i 1989 og 1991. Øivind driver videre sin fars elektrofirma i Tønsberg, "Sem elektro", der de bor.

 

d)  Per Øverland vokste opp i Molde. Han var åtte år gammel da krigen kom og tyskerne bombet byen. Familiens hus ble rammet og brant ned. Livet gikk videre og han utdannet seg til elektriker. Senere fikk han seg utdannelse som skipselektriker ved Det maritime senter i Trondheim og som elektromontør ved Skiensfjordens tekniske fagskole. Han har hatt arbeid både på skip i langfart og på land i Norge. I 1971 etablerte han sitt eget elektrofirma, Per Øverland a/s, i Porsgrunn. I 1981 fikk firmaet sitt eget bygg på Enger. Per's sønn Jan overtar som daglig leder den 1. januar 2000, men faren fortsetter som seniorkonsulent. Per giftet seg i 1961 med Liv Hasler. De har fått tre barn, Jan, Gry og Pia født i 1963, 1966 og 1969. Jan er gift med Hanne og de har to barn. Gry har i mange år vært i Berg-Hansens reisebyrå, men begynte 1/121999 hos en cargo?mekler på Oslo's lufthavn Gardermoen. Pia som både har ballett? og lærerutdanning, er gift med Øystein og de venter sitt andre barn på nyåret 2000.

Kilder: Fra boka "Stokke-slekta" av Per Øverland.

 

 

Barn med Anna Hollingsæter:

c)  Knut Øverland vokste opp i Molde og begynte som snekker i Molde kommune. Senere gikk han Oslo tekniske skole og har utdannet seg videre til å bli arkitekt. I 1949 ble han ansatt som arkitekt i firma Børve og Borchsenius i Porsgrunn. I 1961 startet han sitt eget firma "Ark MNAL Knut Øverland" og fra 1969 ble han kompanjong i arkitektfirmaet "Arbeidé a/s".  Han har hatt mange store oppdrag gjennom årene, ikke minst skolebygg. Knut er gift med Helena og de har to barn, Espen og Stine født i 1955 og 1959. Begge har fått sine egne familier. Espen utdannet seg til ingeniør. Under et opphold i Vest-India traff han amerikanske Robbin. De giftet seg og bor nå i Porsgrunn og har barna Alexander og Maya Ruth født i 1990 og i 1993. Espen er lærer ved Høgskolen i Porsgrunn, mens Robbin er datakonsulent ved Telemark sentralsykehus. Stine er jordmor ved Vestfold sentralsykehus i Tønsberg og er gift med Øivind Aker. De har barna Pernille og Petter født i 1989 og 1991. Øivind driver videre sin fars elektrofirma i Tønsberg, "Sem elektro", der de bor.

 

d)  Per Øverland vokste opp i Molde. Han var åtte år gammel da krigen kom og tyskerne bombet byen. Familiens hus ble rammet og brant ned. Livet gikk videre og han utdannet seg til elektriker. Senere fikk han seg utdannelse som skipselektriker ved Det maritime senter i Trondheim og som elektromontør ved Skiensfjordens tekniske fagskole. Han har hatt arbeid både på skip i langfart og på land i Norge. I 1971 etablerte han sitt eget elektrofirma, Per Øverland a/s, i Porsgrunn. I 1981 fikk firmaet sitt eget bygg på Enger. Per's sønn Jan overtar som daglig leder den 1. januar 2000, men fern fortsetter som seniorkonsulent. Per giftet seg i 1961 med Liv Hasler. De har fått tre barn, Jan, Gry og Pia født i 1963, 1966 og 1969. Jan er gift med Hanne og de har to barn. Gry har i mange år vært i Berg-Hansens reisebyrå, men begynte 1/121999 hos en cargo?mekler på Oslo's lufthavn Gardermoen. Pia som både har ballett? og lærerutdanning, er gift med Øystein og de venter sitt andre barn på nyåret 2000.

Kilder: Fra boka "Stokke-slekta" av Per Øverland.

 

 

Tillegg Johannes Øverland Larsen:

Begravd på: Øvre kirkegård i Molde

 

Tillegg Johannes Larsen og Anna Hoel:

Marriage: 15 mai 1914, Molde

 

GENERASJON NR. 2

 

     2.  Arne Samuelsen Hoel, født 20 nov 1859 i Hetle i Breim, Nordfjord; døde 15 aug 1922 i Molde, drukna i Øverlandsvatnet.  Han var sønnen til 4. Samuel Arnesen og 5. Inger Olsdatter.  Han gifta seg med 3. Beate Torsdatter Brattegard.

     3.  Beate Torsdatter Brattegard, født 1863 i Molde; døde 1946 i Molde.  Hun var datteren til 6. Tor Persen og 7. Lukris Knutsdatter.

Utsnitskart fra Molde fra før brannen 1916, i hus

nr.236 bodde Beate og Arne. Skriveren kan huske

huset da han var med og besøkte Beate som liten

gutt.

 
Litt om Arne Samuelsen Hoel:

I et brev datert Fjøsanger 25/3 1985 skrev Einar Tveiteberg til

meg om Arne, etter at han hadde lest i kirkeboka 1859 for Gloppen:

 

Arne Samuelsen Hol blei hjemmedøpt i Gloppen 11. des. 1859

av Ole J. Hestenes, kalt "Skule Ola" og "Juristen" han var lærer og kirkesanger.

Foreldre var: uægte ungkarl Samuel Anesen Hetle,

                                og  pige Inger Olsdatter Hole

 Faddere var: Arne Samuelsen (hans bestefar), Anders Østensen,

Paul Gabrielsen, Malene Matiasdatter og Gjertrud Samuelsdatter.

Arne blei født 20. november 1859.

 

Arne som var født utenom ekteskap blei oppfostra hos

bestefern, Arne Samuelsen f.1815.

Arne er nevnt som et 6 års gammelt oppfostringsbarn på Hol

i Fræna ifølge 1865 manntallet.

I manntallslista for Molde år 1900 blir Hol feilskrevet som Hall.

Han hadde et lite hus på Berget rett øst for kirka Matr.no. 236.

Der er han nevnt som brandkonstabel. Arne var også gråsteinsmurer.

Han bygde bla. den første demninga på Øverlandsvatnet, likeså

noen demninger på Audunskjønnan.

Han skulle visstnok være umåtelig sterk. det går gjeteord om at

Olav, Beate og Arne på Berget, Molde

 
han trekte ei ku opp fra ei myr. I et ro-mesterskap på Moldefjorden

vant han en sølvpokal, Som pr. dags dato er i Gamlev. 15.

 

Arne drukna i Øverlandvatnet ilag med 2 av sine døtre da pramma

gikk rundt mens de plukka vannliljer. Arne kunne svømme men ikke

døtrene og de klamra seg til han med det resulatat at de blei alle

borte i 1922.

 

FOLKETELLINGA 1900 I MOLDE

 

222  Molde  124  2  Matr.no.236  Vaaningshus  n  1  2  A.S  Hall, Brandmandskab

 

HusholdNo Fornavn Etternavn Kjønn Bosatt Familiestilling Sivilstand Yrke    Fødselsår Fødested

 

1779  1  Arne S  Hall        m     b     hf              g   Brandkonstabel   1859   Gloppen

1780     Beathe  Hall        k     b     hm              g                    1863   Molde

1781     Theodor  Hall      m     b     s               ug                   1885    t

1782     Anna  Hall            k     b     d               ug                   1887    t  

1783     Thorvald  Hall     m     b     s               ug                   1890    t 

1784     Lauritz  Hall        m     b     s               ug                   1893    t   

1785     Julie  Hall            k     b     d                ug         1899 16/12    t

  

1786  1  Ingeborg  Berg      k     b     hm           ug  Sypige      1862   Bolsø

1787     Hildur  Svindseth   k     b     d              ug                   1896    t  

 

Kilder:

Einar Tveiteberg, Olav Øverland og 1865 og 1900 m.listene

og Soga om Gloppen og Breim bd. V side 187.

Folketellinga 1900 Molde.

 

Litt om Beate Torsdatter Brattegard:

Beate budde til sin død i et lite hus på Berget rett øst

for Molde kirke. Som enke besøkte hun ofte sin sønn

                         Maleri av Beate

 
Theodor Hoel som var oppsynsmann på Hjerøya.

I en sauestall budde den kjente mertz-kunstneren

Kurt Schwitters. Han malte et bilde av Beate med

sitt strikkearbeid.Bilde eies av en Falkenthal bosatt i Stavanger.

Ellers er samme bilde gjengitt i Romsdal Sogelags Årsskrift 1981

side 189. Hun er her  feilnevnt som Beate Bjørnsdatter,

Skal være Thorsdatter.

    

Barna til Arne Hoel og Beate Brattegard er:

     1           i.   Anna Bergliot Hoel, født 27 feb 1887 i Molde; døde 15 aug 1922 i Molde, drukna i Øverlandsvatnet; married Johannes Øverland Larsen 15 mai 1914 i Molde.

                 ii.   Julie Hoel, født 10 des 1899.

                iii.   Theodor Hoel, født 22 feb 1885.

 

Litt om Theodor Hoel:

14 april ble Theodor ansatt som skogvokter for Moldeholmene.

Han bosatte seg på Hjertøya fram til 1951. Da blei han tvangsflytta

til Moldeholmen hvor han budde til sin død. Man kan finne en god del

stoff om Theodor i Romsdalsmuseets årbok 1998.

Kilder: R. årbok 1998.

 

                iv.   Lauritz Hoel, født 26 aug 1893; døde 1988; married Borghild Larsdatter 1930; født 1902; døde 1962.

 

Litt om Lauritz Hoel:

Lauritz var slakter i Molde og Borghild pleier.

 

Kilder:

Slekter i Eresfjord og Vistdal av Randi Ingunn Selnes

 

Tillegg Lauritz Hoel og Borghild Larsdatter:

Marriage: 1930

 

                 v.   Thorvald Hoel, født 21 apr 1890.

 

Litt om Thorvald Hoel:

Thorvald drog til Chikago i Amerika , der gifta han seg med ei Maria

som hadde tyske foreldre. Etter 50 år ute kom Thorvald på besøk

til Molde. Det var rart å interesant gammel Moldedialekt.

Thorvald døde i november 1986 i Staten Island, Richmond, New York.

 

Kilder:

Johannes Øverland Larsen, Omar Øverland og

http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp

 

                vi.   Ingrid Hoel, født 1901.

 

Litt om Ingrid Hoel:

Ingrid reiste til Ålesund og gifta seg med Bjarne Skuggen.

Kilder: Johannes Øverland Larsen.

 

 

GENERASJON NR. 3

 

     4.  Samuel Arnesen, født 1836 i Fjæreplassen, Hetle på Breim, Nordfjord..  Han var sønnen til 8. Arne Samuelsson og 9. Tora Olsdatter.  He met 5. Inger Olsdatter.

     5.  Inger Olsdatter, født 1820 i Anderstunnet br. nr. 4, Hole på Breim, Nordfjord..  Hun var datteren til 10. Ola Olsen og 11. Kari Eriksdatter.

 

Litt om Samuel Arnesen:

I 1859 er Samuel utflytta til Kristiana. Ifølge I. Næss mener han å vite at Samuel

kom på fantevei og blei omsreifer. Det ser ut som han rømte fra sitt farskapsansvar.

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd.V side 187 og 421.

 

Digitalarkivet: 1865-telling for 0301 Christiania. [83394/1763]

 

Listenr Side Gårdsnummer Gatenavn Bydel Kjøpstad Merknad 1 Antall i gården

412  392  568  1  Fjerdingens Gade  Vor Frelsers Menighed  Christiania  Underskrift: O. Schappel  11 

 

  Personnunner Nytt hushold Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested

12460  1  1  Ole  Schappel     Kjøbmand  g  53  m  Ringsager 

12461  2     Henriette  Schappel  Huusmoder (h. Kone)     g  44  k  Lakkegaden 

12462  3     Johanne  Elster  Svigermoder     e  73  k  Lakkegaden 

12463  4     Hilda  Fischer     Optaget i Huset  ug  20  k  Lakkegaden 

12464  5     Paludan  Berg     Handelsbetjent  ug  36  m  Fjerdingen 

Fjerdingens Gade nr. 8

 
12465  6     Casper  Ullerud     Handelsbetjent  ug  26  m  Urskoug 

12466  7     August  Lars.     Kramboddreng  ug  18  m  Stange 

12467  8     Edvard  Anders.     Gaardsdreng  ug  20  m  Ringerige 

12468  9     Gjærtrud  Ols.     Tjenestepige  ug  26  k  Østerdahlen 

12469  10     Mern  Næss     Tjenestepige  ug  28  k  Høland 

12470  11     Samul  Arnes.     Dagarbeider  ug  28  m  Bergen 

 

De små husene ble kalt Fjerdingstuer. I det gamle Christiania fant en dette navnet igjen i Fjerdingens gate på Vaterland, som var det gamle navnet på Christian Kroghs gate.

 

Kilder:

http://www-bib.hive.no/tekster/tunsberg/fjerdingen/del2.html

 

De tre gatestubbene Slåmotgangen og Øvre og Nedre Vaskegangen leder ned til Akerselva fra Christian Kroghs gate, som ligger bak Legevakta. Like ved ligger det tidligere mannsherberget Kroghen. Området hadde fra gammelt av navnet Fjerdingen, eller Fukkefjerdingen, og fungerte som forstadsbebyggelse.

 

Det har vært vaskeplass her, og Vaskegangene finnes inntegnet på et kart fra 1710. Slåmotgangen er et gammelt lokalnavn i Fjerdingen. Frem til 1896 hadde Christian Kroghs gate navnet Fjerdingens Gade, og den er en del av de eldste innfartsveiene til Christiania.

 

Den ble anlagt i 1625, året etter grunnleggelsen av Christiania, da det ble bygget bro over elva. Fjerdingens Gade beholdt rollen som hovedinnfartsvei fra nord, øst og sør frem til 1654, da Vaterland bro ble bygget. Området har derfor en typisk 1600-talls struktur.

 

Om vinteren frøs elven til, men om sommeren var det et yrende liv her : barnelek, klesvask, handel på fisketrappen og liv og ferdsel på elven, med båter som gikk langt oppover elven både på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Tegnere, malere og skribenter fant motiver i Fjerdingen, og kalte forstaden for Norges Venezia.

 

Det ble allerede fra tidlig av anlagt industri i Fjerdingen. Tobakksspinneri fantes fra 1721, muligens før - det ga arbeid til mange.

 

Bygningene i området var en blanding av falleferdige rønner, mer solide bygninger, vaskerier, små fabrikker og sjøboder. De bygningene vi ser i dag er hovedsaklig fra slutten av 1800-tallet, og har utgjort en kombinasjon av småindustri og boliger. Store deler av området er blitt revet i tiden etter 1960-årene.

 

Vaskegangen nr 2,4 og 6 er i dag oppført på Byantikverns gule liste - og klassifisert som bevaringsverdig, på grunn av sin særlige kulturhistoriske verdi. Bevaringsverdig er i denne sammenheng definert som kulturminner som etter Byantikverns vurdering har så stor kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi at de søkes bevart. Byantikvern vil for saker i dette området medvirke på samme måte som for fredede anlegg.

 

         Parti fra Fjerdingens Gade

 
Rehabilteringen av Nedre Vaskegangen 6 har foregått i flere etapper. Den foreløpig siste, som dette prosjektet omhandler, består i ombygging av råloft til næringslokaler. Planen inkluderer flere mindre kontorer og en stor og åpen kantine med kjøkken og peis. I tillegg er det anlagt takterrasse på toppen av eksisterende tilbygg. Prosjektet sto ferdig, og klart til i bruk i 2000.

Kilder:

http://www.arkadia.no/rehabilitering_vaskegangen_beskrivelse.htm

 

Litt om Inger Olsdatter:

Hun fikk som sagt sønnen Arne i 1859. Hun tjente i 1865 på Førde ved Breimsvatnet.

I 1875 var hun budeie på Østre Henden og hun forble ugift.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V, side 187.

    

Barn of Samuel Arnesen og Inger Olsdatter er:

     2           i.   Arne Samuelsen Hoel, født 20 nov 1859 i Hetle i Breim, Nordfjord; døde 15 aug 1922 i Molde, drukna i Øverlandsvatnet; married Beate Torsdatter Brattegard.

 

 

     6.  Tor Persen, født 19 mai 1828 i Brattegård Ål i Hallingdal; døde i Molde.  Han var sønnen til 12. Per Olsen og 13. Borghild Olbjørnsdatter.  Han gifta seg med 7. Lukris Knutsdatter 1862.

     7.  Lukris Knutsdatter, født 09 mai 1828 i Strand Ål i Hallingdal; døde 1906 i Molde.  Hun var datteren til 14. Knut Olsen og 15. Kristi Olsdatter.

 

Litt om Tor Persen:

Thor budde i KRYBBA (Østre Røisen) rett øst for Molde sentrum.

Nevnt i 1865 tellinga for Molde som Tor Pedersen Farqvam

Han livnærte seg som Tømmermann.

Han kom til Molde 1863 fra Farkvam.

Som ungkar arbeide han ei tid på Blåfargeverket i Modum.

Kom til Farkvam i Romsdal 1848.

 

Digitalarkivet: 1865-telling for 1502 Molde. [2686/16]

 

Listenrnr             Side          Gårdsnummer                 Gatenavn     Kjøpstad            Antall i gården

155  155               328                129                          Østre Røisen  Molde                         6 

 

 Personnummer Nytt hushold                Fornavn         Etternavn       Familiestatus         Yrke           Sivilstand          Alder      Kjønn        Fødested

1355  1                 1                                         Tor  Peders. Farqvam  Hus=Fader       Tømerman           g                     41            m           Aals Prgj. 

1356  2                                                             Lukris  Knutsd.            hans Kone                                    g                    38             k            Aals Prgj. 

1357  3                                                             Beata  Torsd.              deres Datter                                ug                      2             k            Molde 

1358  4                1                                         Ole  Haagens. Aandal  Hus Fader        Jordarbeider         g                    43            m            Tingvolds Prgj. 

1359  5                                                            Ragnil  Pedersd.         hans Kone                                     g                     45            k            Grytens Prgj. 

1360  6                                                            Hans Olus  Ols.           deres Søn                                    ug                      1            m           Molde 

 

Litt om Lukris Knutsdatter:

Lukris arbeidde ei tid ved Elvebakken Tændstikk Fabrikk i Molde.

Hun levde sine siste dager på fattighjemmet rett vest for kirka.

Der skulle det ha vært mengder av lus.

 

       Elvebakken Tændstikk Fabrikk

 
Kilder:

Olav Øverland.

 

Digitalarkivet: 1865-telling for 1502 Molde. [2555/5]

 Listenrnr             Side         Gårdsnummer             Gatennavn                  Kjøpstad           Antall i gården

155  155               328               129                        Østre Røisen                Molde                            6

 

 Personnummer  Fornavn Etternavn            Familiestatus                      Yrke                       Sivilstand             Alder               Fødested

 

1355  1                  Tor         Peders. Farqvam  Hus=Fader                   Tømerman                       g                        41                Aals Prgj. 

1356  2                  Lukris    Knutsd.               hans Kone                                                               g                       38                 Aals Prgj. 

1357  3                  Beata    Torsd.                 deres Datter                                                           ug                        2                 Molde 

1358  4                  Ole         Haagens. Aandal  Hus Fader                   Jordarbeider                      g                       43             Tingvolds Prgj. 

1359  5                 Ragnil    Pedersd.              hans Kone                                                               g                       45               Grytens Prgj. 

1360  6                 Hans      Olus  Ols.             deres Søn                                                              ug                        1              Molde 

 

Kilder:

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f61502&variabel=0&postnr=1356&fulle=true&spraak=n

 

 

Under viser hvem som bodde på fattighuset i Molde, år 1900.

 

152  Molde  106  1  230  Fattighus  n  2 Etager  2  2  tsv21-5-16 hjh21-5-16

Gardnr: Matr No230  1  Forhus  1 og 2 etage  17  1  tsv19-4-15 hjh19-4-15

 

HusholdNo  Fornavn Etternavn Kjønn Bosatt Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn Merknad

 

829  1           Anders  Søberg       m         b             hf                 g  Forstander ved fattighus  1845  Eid, Romsdal  n  s     

830               Johanne  Søberg     k          b             hm               g                      1839        Sylte sogn Rom    n                  s    

831               Lokris  Farkvam      k          b                                 e                       1823        Hallingdal Bu       n                  s     Extrahusholdn 

832               Marit  Sylte              k          b                                 e                      1833         Frænen Rom        n                  s     Extrahusholdn 

833               Petrine  Hansvig     k          b                                ug                      1805         t                           n                  s     Extrahusholdn 

834               Marie  Brække         k          b                                 e                      1823         t                            n                  s     Extrahusholdn 

835               Marit  Skarsbø         k          b                                ug                     1826         Frænen                 n                  s     Extrahusholdn 

836               Karoline  Holl          k          b                                ug                      1878         t                            n                  s     Extrahusholdn 

837               Ragnhild  Aandal     k          b                                 e                       1823        Grytten Rom         n                  s     Extrahusholdn 

838               Gjertine  Aslaks.      k          b                                 e                       1824        Akerø Rom            n                  s     Extrahusholdn 

839               Marit  Franseth        k          b                                 e                       1840        Bolsø Rom            n                 s     Extrahusholdn 

840               Antonette  Veiseth   k          b                                  e                      1840         t                            n                  s     Extrahusholdn 

841               Lina  Mads.             k          b                                  e                      1832        Skiager Gudbr.      n                  s     Extrahusholdn 

842               Elin  Bolsø              k          b                                  e                       1826        Øre Prgj. Rom       n                 s     Extrahusholdn 

843               Susanna  Sotnes    k          b                                  e                       1826         Eid, Nordfj. NB     n                 s     Extrahusholdn 

844               Abraham  Anders.  m          b                                  e                       1824        Vaage Prgj. Krs     n                 s     Extrahusholdn 

845               Anbjørn  Gujord      m          b                                  e                      1822         Bolsø Rom           n                  s     Extrahusholdn 

846               Hans  Hans.           m          b                                ug                      1816         t                             n                 s     Extrahusholdn 

847               Bergliot  Hans.       k           b                                ug                      1898         Kr.ania                  n                 s     Extrahusholdn

 

Kilder:

Parti fra Krubba

 
Digitalarkivet: 1900-telling for 1502 Molde. [8303/4]

 

 

Under viser hvem som bodde på fattighuset i Molde, år 1900.

 

 

 

 

Tillegg Lukris Knutsdatter:

Begravd på: Nedre kirkegård i Molde

 

Tillegg Tor Persen og Lukris Knutsdatter:

Marriage: 1862

    

Barna til Tor Persen og Lukris Knutsdatter er:

     3           i.   Beate Torsdatter Brattegard, født 1863 i Molde; døde 1946 i Molde; married Arne Samuelsen Hoel.

                 ii.   Peder i England Brattegard

 

 

GENERASJON NR. 4

 

     8.  Arne Samuelsson, født 1815 i Fjæreplassen, Hetle, Breim i Nordfjord; døde 28 nov 1882 i Reknes "Spetalet" i Molde.  Han var sønnen til 16. Samuel Anthonsen og 17. Pernille Arnesdatter.  Han gifta seg med 9. Tora Olsdatter 1834.

     9.  Tora Olsdatter, født 1797 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord; døde 1838 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 18. Ola Reielsson og 19. Brite Danielsdatter.

 

Litt om Arne Samuelsson:

Arne var 1 gang gift med Tora Olsdatter, sammen fikk de 2 barn tvillingene, Samuel og  Brita, f. 1836,  konfirmert 1851.

Gifta seg på nytt i 1838 m. 2: Ingeborg Olsdtr. M. Kandal, f. 1811.

 

 

FOLKETELLINGEN 1865 FOR VAAGØ, FRÆNEN

Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested

 

Arne     Samuels. Husfd  Gdbr og Selveier   g  50        m     Gloppens Prgj. 

Ingeborg Olsd.    hans Kone                         g  56        k       Gloppens Prgj.                         

Peder    Arnes.    deres Søn                         ug 20        m      Gloppens Prgj.                         

Arne     Arnes.     deres Søn                         ug 13        m      Gloppens Prgj.                         

Arne     Samuels. Opfostrings=Barn             ug  6        m      Gloppens Prgj.

 

23. mai 1877 ble han første gagang innskrevet på Reknes pleiestiftelse i Molde.

28. november 1882 døde han der.

Kilde:

Pasienter ved Reknes pleiestiftelse 1839-1877.

 

Født :

Tora, f. 1838, g. 1861 m. Ola Andersson Råd, brukar nr. 2,

 Siri, f. 1841, g. 1871 m. Lars Daniel Olson Huus, f. 1847 i Jølster, skomakar, busette seg i Molde.

 

FOLKETELLINGEN 1900 I MOLDE

    

 

                Fornavn Etternavn Kjønn Bosatt Familiestilling

                                                                  Sivilstand         Yrke               Fødselsår      Fødested

    

                   Lars      Huss         m   b      hf g    Skomagermester   1847 Jølsters pr.       

       Sigrid      Huss         k    b      hm     g    Fyrstikarbeiderske    1840 Gloppens pr.        

       Mathias  Pedersen    m   b           hf g    Maskinist ved meieri     1866   Herred pr.       

       Kristine  Pedersen     k    b          hm     g                       1871      t        

       Peder     Pedersen     m   b          s   ug                          1893      Amerika      

       Kristine  Pedersen     k    b          d   ug                          1895      t        

                  Martin    Pedersen     m   b        s   ug                         1897 t        

       Sigrid     Pedersen     k    b          d   ug                             1900 17/3    t        

       Nicolay   Nilsen         m   b          hf g    Kobberslagersvend          1871    Bergen 

       Marie      Nilsen      k    b      hm     g                       1873      Frænen 

       Bitsi        Nilsen      k    b      d   ug                          1898      t     

                  Sigurd     Nilsen          m   b      s   ug                  1900 10/8      t

 

 

Ola, f. 1843, Peder, f. 1845, Ingeborg, f. 1848, Anne, f. 1851, d. 1852, Arne, f. 1853.

 

Foreldra og dei 4 yngste borna flytte til Vaagø (Våge) i Romsdalen i 1865. På Hol i Fræna kommune ved Molde.

 

Altså var Arne Samuelsson Hetle bestefar til Arne Samuelsen Hol født 1859.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V side 421 og O.Ø.

 

 

"Fjæreplassen" er også gamal. 1 1801 finn vi Samuel Antonson her som "jordløs husmand", gift med Pernille Andersdtr. (Jordanger). Begge var då 34 år gamle og hadde ei dotter hjå seg.

Namnet kjem av at plassen låg nede i fjæra, nær den gamle Breimskyrkja (om denne, sjå ovanfor). I eit bygselbrev, eller "Fæstebrev of 24/4 1835, tinglyst 20/6 1835", står det at Arne Samuelsen var "Brugen of en Plads, Dette festebrevet vart stroke or panteboka i 1876. Truleg gjeld dette Fjæreplassen. I. Næss fortel om en plassmann her som vart kalla "Ola i Fjærene". Han var kyrkjetenar og dreiv truleg litt landhandel. Han seier elles at ein son, Samuel, "kom på fanteveg og vart omstreifar". Han flytte i alle fall til Kristiania i 1859. 6 av dei andre borna vart vidt spreidde, og har mellom anna stor slekt i Amerika. Skriver lurer på hvorfor Samuel ble kallt "Ola i Fjærene"?

Fjæreplassen vart fråflytt i 1865.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V side 406 og et spørsmål.

 

 

 

 

Tillegg Arne Samuelsson og Tora Olsdatter:

Marriage: 1834

    

Barn of Arne Samuelsson og Tora Olsdatter er:

     4           i.   Samuel Arnesen, født 1836 i Fjæreplassen, Hetle på Breim, Nordfjord; met Inger Olsdatter.

 

 

     10.  Ola Olsen, født 1773; døde 1838 i Felde i Breim, Nordfjord.  Han var sønnen til 20. Ola Pederson og 21. Ragnhild Olsdatter.  Han gifta seg med 11. Kari Eriksdatter 1802.

     11.  Kari Eriksdatter, født 1778; døde 1855 i Steinsåker i Breim, Nordfjord.  Hun var datteren til 22. Erik Absalonsson og 23. Agnete Arnesdatter.

 

Litt om Ola Olsen:

Ola nevnt som bruker i 1802.

 

Gnr. 88 Hole

Gardsmamnet, som er eit nokså vanleg stadnamn, kjem av gamalnorsk "HOII" so tyder " "haug" eller "rundvoren høgd". Her kan vi kanskje stusse litt, for nokon typisk haug er vanskeleg a .sjå, Garden ligg i lia eller fjellsida av Breimsfj ell et i omlag rett line mot aust frå Sætre. Ein teori som har vore lagt fram, er at Hole vart rekna som ein rygg i høve til Fløtra nede i låglandet.

Skrivemåten for dette gardsnamnet gjennom tidene synest ikkje så forvanska som for mange andre gardar i Breim. I dei eldste tidene finn vi rettnok former som "Huale" (1459), "Hulle" (1555), "Hulle" (1563), "Nolo" (1567), "Hola" (1595), "huole" (1608), "Huolle" (1617), "Hulle" (1697), "Hollen" (1698) m.fl. Men kyrkjbøkene utetter 1700-talet har grovt sett den noverande skriftforma, i alle fall med små nyanser. Vider, på 1800-talet, har namnet "Hole" stort sett festa seg. Stadmamngranskern K. Egge har funne 1.5 ulike skriveformer.

Kor gamal er garden?

I diplomet, eller mellomalderbrevet frå 1459, der fleire gardar i Breim er opprekna, finn vi også Hole (sjå b. I s. 332-333). Dette er eldste skriftlege vitnemålet vi kjenner som vitnar om busetnad. Vi merkar oss at dette er datert i den mørke og låke tida etter Svartedauden, då så mange gardar i Breim låg øyde (sjå b. I s. 328 f ). Også i det såkalla tiendpengernanntalet frå 1520 er Hole ein av dei få gardane i bygda som er med (sjå b. 1 s. 329). Hule kan såleis ikkje ha vorte avfolka i denne krisetida som tok til kring 1350. Vider må vi i alle høve rekne garden som busett f'ør 1350. ller er gjort lausfunn som er datert til 700-talet (sjå b. 1 s. 225). Men dette er ikkje sikkert prov for fast busetnad så tidleg. Gravfunn kjenner vi ikkje til.

Kva så med landskylda? Frå 1567 fintel lista over leidangskatt at "Nolo" svara 6 geiteskinn i denne skatten. Etter utrekningsmål vi nyttar, kan garden då ha hatt ei skyld på omlag 3 laupar smør, altså ikkje radt lite. Ei jordebok frå 1626 viser at skylda då var 7 3/4 pund smør. (1 laup pa denne tida var 3 pund, 72 merker, dvs. 16,2 kg). f 1647 hadde skylda auka noko, til 3 laupar 21 merker smør. 11660-åra finn vi at skylda var 3 laupar 21 merker. Heretter skjedde det ikkje endringar før omleggingane på 1800-talet. Etter dei nye skyldeiningane, hadde garden frå 1838 10 skylddalar 1 ørt 19 skilling, og frå 1886 lydde skylda på 18,77 skyldmark. Skylda står som kjent for eit verdimål og tidleger eit skattegrunnlag for garden. Siste skyldf'astsetjinga har vore gjeldande opp mot vårtid.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 173 og 187.

 

 

 

Tillegg Ola Olsen og Kari Eriksdatter:

Marriage: 1802

    

Barna til Ola Olsen og Kari Eriksdatter er:

     5           i.   Inger Olsdatter, født 1820 i Anderstunnet br. nr. 4, Hole på Breim, Nordfjord; met Samuel Arnesen.

                 ii.   Erik Olsson, født 1802.

                iii.   Anders Olsson, født 1803.

                iv.   Ragnhild Olsdatter, født 1805.

                 v.   Ola Olsson, født 1806.

                vi.   Erik Olsson, født 1807.

               vii.   Rasmus Olsson, født 1808.

              viii.   Agneta Olsdatter, født 1810.

                ix.   Rasmus Olsson, født 1813.

                 x.   Ola Olsson, født 1817.

 

 

     12.  Per Olsen, født 09 jul 1780 i Brattegård Ål i Hallingdal.  Han var sønnen til 24. Ola Persen og 25. Margit Olsdatter.  Han gifta seg med 13. Borghild Olbjørnsdatter 1802.

     13.  Borghild Olbjørnsdatter, født 1779 i Dokk i Ål; døde i Romsdalen.  Hun var datteren til 26. Olbjørn Olsen og 27. Kari Torsdatter.

 

Litt om Per Olsen:

Per og Borghild gifte seg i 1802. Etter ein runde i forlikskommisjonen i 1798 med Ola Olson Skarsgard, fekk Per 1799 skøyte på halve garden for 400 rd. Eit vilkår var at ingen framande skulle setjast inn på garden. Far han skulle halde såkorn fyrste året.

    Per kjøpte også den andre halvdelen i garden i 1812.

    På ein eller anna måte hadde nok sønene vorte elda opp til fiendskap mot folket på Settungsgard. Hausten 1835 sende Olbjørn eit skræmeskot etter gamlingen på Settungsgard. Då Olbjørn måtte svara for dette på tinget, sa han at han hadde vore drukken. (1318) s 54

    Brørne vart tiltala for "upassende Handlemåde og mistenkt forbrydersk Intention" og "med morderiske vaaben flere gange ha satt hans personlige sikkerhed i Fer".

    På tinget lova brørne at "for ettertiden skulle Anklageren og enhver anden være i Fred for Dem". Etter forlik med Ola Embrikson Settungsgard, som no rekna "sig sikret paa liv og lemmer", vart saka henlagt i 1837. Men sønene måtte betale saka.

    Per og Borghild selde garden til svigersonen i 1838. Reiste  til Romsdal.

 

Kilder:

http://www.aal-bygdebok.no/084001-.htm

 

Tillegg Per Olsen og Borghild Olbjørnsdatter:

Marriage: 1802

    

Barna til Per Olsen og Borghild Olbjørnsdatter er:

     6           i.   Tor Persen, født 19 mai 1828 i Brattegård Ål i Hallingdal; døde i Molde; married Lukris Knutsdatter 1862.

                 ii.   Olbjørn Persen, født 1817.

 

Litt om Olbjørn Persen:

Gifta seg i 1843 med Guro Olsdtr.

 Barn: Ole Bjørn 1843- bakarmester i Molde; Peder 1845- skomakarmeister i Bodø, gm ... ... (9 barn); Liv 1847- til Am. ; Olbjørn 1849- i Kr.ania i 1902, g 1875 m Olina Olsdtr. Stokke (.. barn); Lars 1855- ; Bernhard 1857- til Am.

    Olbjørn og Guro var inderstar i Skarsgard. Dei flytta til Veøy i Romsdal i 1843. Så kjøpte dei garden Ekren i 1852, sidan var Olbjørn tømmermann og plassbrukar under Farkvam.

 

Kilder:

http://www.aal-bygdebok.no/084001-.htm

 

Som en ser av folketellingen 1865 kom Olbjørn til å bosette seg i Molde ,i Østre Røisen, senere kallt "KRYBBA".

Han bodde ved siden av sin bror Tor.

 

Digitalarkivet: 1865-telling for 1502 Molde. [2683/13]

 

Listenrnr      Side Gårdsnummer      Gatenavn      Kjøpstad    Antall i gården

156  156      330          129b           Østre Røisen     Molde             12

 

 Personnummer Nytt hushold Fornavn   Etternavn    Familiestatus        Yrke                      Sivilstand      Alder    Kjønn        Fødested

1361  1                     1               Olbjørn   Peders.       Husfader     Arbidsmand Tømmermand     g            50           m         Aals Prgj. Halingdal 

1362  2                                          Guro   Oled.           hans Kone                                                  g            50            k          Aals Prgj. Halingdal   

1363  3                                             Ole  Olbjørns.     deres Søn         Bager Svend                   ug            22           m          Aals Prgj. Halingdal 

1364  4                                          Olive  Olbjørnd.     deres Datter                                              ug           18            k           Veø Prgj. Romsdal 

1365  5                                           Lars  Olbjørns.      deres Søn                                                 ug           10           m           Molde 

1366  6                                    Bernhart  Olbjørns.      deres Søn                                                 ug             8           m           Molde 

1367  7                    1              Christian  Amunds.      Husfader          Møllermester                     g            32           m           Moss 

1368  8                                        Allethe  Anders.       hans Kone                                                  g            29            k            Moss 

1369  9                                        Alfredt  Christians.  deres Søn                                                  ug             9            m           Moss 

1370  10     Thrina Josephine Mathilde  Christians.  deres Datter                                               ug             7            k            Moss 

1371  11                      Bethsy Karoline  Christians.  deres Datter                                               ug             4            k            Christiania 

1372  12                        Gunda Dorthea  Christians.  deres Datter                                               ug             2            k            Christiania 

 

 

                iii.   Birgit Persdatter, født 1803.

                iv.   Kari Persdatter, født 1806.

                 v.   Kari Persdatter, født 1808.

                vi.   Ola Persen, født 1811.

 

 

     14.  Knut Olsen, født 14 okt 1798 i Noss Breiahagen I Ål; døde 1885 i Randereua Sør Dakota USA.  Han var sønnen til 28. Ola Knutsen og 29. Lukris Larsdatter.  He met 15. Kristi Olsdatter.

     15.  Kristi Olsdatter, født i Amundsgard Strand i Ål; døde 1845.  Hun var datteren til 30. Ola Knutsen og 31. Jørand Torsdatter.

 

Litt om Knut Olsen:

Dei kalla Knut "Gamle-Turken" og sonen "Turken" (nedunder). Foreldra hans var Ola Knutson Aslaksgard - Nos, Ål, f 1771 d 1858, og kona, Lukris Larsdtr. Torkjellsgard - Nos, f 1770 ._"død på sæterveien" 30/6 1834 (Kb.). Dei hadde Breiehagen ei tid.

 

Knut kjøpte 3/3 1859 også nordre Øygarden, av Ola Tolleivson Solheim, men selde denne garden att 27/10 s.å. saman med Eilevstølen unna søre Øygarden, slik at Eilevstølen no kom til å høyre til nordre Øygarden (skylddelt unna søre Øygarden 28/10 s.å.), men han tok unna nordre garden fjellstølen Øynadn, som dermed vart langstøl til søre Øygarden nokre år.

Oppgåver for garden i 1845: 1 hest, 7 storkrøter, 6 sauer og 6 geiter; dei sådde 1 to bygg og sette 1 1/2 to poteter. Ved matrikkelrevisjonen først i 1860-åra hadde garden 8 mål åker, 36 mål naturleg eng og 8 mål utslåtter og fjellslått, nok hamn, for lite skog, garden lettbrukt, men frøslendt. Krøter: 1 hest, 4 storkrøter og 5 sauer, avling: 5 to bygg og 4 to poteter. 1865: 1 hest, 9 storkrøter og 12 sauer, utsånad 1 1/4 to bygg og 2 1/2 to poteter.

 

Født:

1. Ola Knutson f 8/4 1843, - han "sat i kammerset og dikta spotteviser om folk og spelte fele", heiter det om han. Til Am. i 1864.

2. Lars Knutson f 26/9 1847.

3. Svein Knutson f 15/1 1852, til Am. 1868 sam. med foreldra.

4. Tomas Knutson f 20/11 1854, likeins, g i Am.

5. Guri Knutsdtr. f 8/2 1858, likeins, g i Am.

6. Lukris Knutsdatter f 9/5 1828 som han fikk med Kristi Olsdatter uten om ekteskap. Min tippoldermor.

                   Ålbunader

 
 


1 1868 reiste Knut og kona med dei 3 yngste borna til Am. etter at han 16/4 s.å. hadde selt garden til sonen Lars, for 700 spdlr.

Øynadn må Knut samstundes ha selt attende til nordre Øygarden, for Kristian Tolleivson nordre Øygarden står som eigar av denne fjellstølen i matrikkelen frå 1887 ("Øiene sæter", lnr. 497b, 57,4).

 

Kilder.

Folk og fortid i bd. VI side 589.

 

 

 

Litt om Kristi Olsdatter:

Ola Sevatson og Kristi gifte seg i 1833. Kristi hadde dottera Lukris Knutsdtr. f. 1827. Ola hadde kjøpt halve garden Bakke for 200 spd, men hadde ikkje fått skøyte i 1846. Den tidleger eigern av garden, Ola Embrikson, sat med skøytet, og hadde stor gjeld. M.a. held kjøpmann Bruun i Drammen eksekusjonforretning og reiste med to års avling a 100 spd. På skiftet etter Kristi i 1845 var det difor uvisst kva verdiar Ola hadde i garden. Lausøyret var 9 spd (ingen husdyr), og der var uteståande krav på 120 spd. Johannes Steingrimson overtok Ola Sevatson sin del i garden Bakke. På skiftet etter Ola i 1849 vart dei foreldrelause ungane sette bort slik: Sevat (3 år) til Eirik Opheimsjorde; Borghild (9 år) til Ola Håkonson Bæra; Kristi (6 år) til Guttorm Johanneson Hansebråten. Netto eige var 61 spd.

 

Ola Sevatson Tune Bakke 02.06.1800-1849

Foreldre: Sevat Eirikson Tune og Borghild Mikkelsdtr. Underberg.

Gm Kristi Olsdtr. Strand Strand Amundsgard 06.10.1805-1845

Foreldre: Ola Knutson Skottebøl Strand Larsstugu og Kristi Larsdtr. Strand.

*Barn:

1. Ola Olson Tune Bakke 31.10.1833-1914

G 1861 m Sigrid Ellingsdtr. Nerolseie i Hol 1842-1873. Barn: Kristina 1863- g 1891 m Edvart Ivarson Kulaas (Skogn); Ole 1865- ;Ole 1866- ; Ole Johan 1866-1941 g 1893 m Olga Norli; Elling 1869-1953 gm Ida Lunde; Inga Beata 1871- , g 1894 m O. K. Bakken; Lina 1873- .

G 1875 m enkje Anna Knutsdtr. ... 1842-1917. Barn: Anette 1876- g 1901 m Hans Bjugan.

Familien var i Minneola både 1870 og 1880. (1344) Etterkomarar i Benford, ND.

2. Sevat Olson Bakke 23.10.1836-1939

3. Borghild Olsdtr. Bakke Bråtan 06.11.1839-1932

G 1867 m Otter Evensen Hanevold, Asker ....-1913. Barn: Emilie 1868-1931 g 1890 m bonde Andreas Sørbye (7 barn); Even 1872-1947 snikker og gardbrukar på Holt i Skoger, gm Helma Johansen (2 barn). (1674)

Borghild reiste til Skoger 1866. Otter var snikkar og gardbrukar. Dei dreiv bruket Bråtan i Skoger. "Usedvanlige strevsomme folk" står det i Skogerboka.

4. Kristi Olsdtr. Bakke 11.01.1843-

Barn m/Eilev Sevatson: Kristi 1883- , ho vaks opp på Lå.

Kristi reiste til Skoger 1866. Ho tente på østre Solberg i Borre i 1883.

5. Sevat Olson Bakke 03.08.1845-

 

Kilder:

http://www.aal-bygdebok.no/049002-.htm

    

Barn of Knut Olsen og Kristi Olsdatter er:

     7           i.   Lukris Knutsdatter, født 09 mai 1828 i Strand Ål i Hallingdal; døde 1906 i Molde; married Tor Persen 1862.

 

 

GENERASJON NR. 5

 

     16.  Samuel Anthonsen, født 1767 i Br. nr. 2 Skarrstein på Breim, Nordfjord.; døde 1848 i Fjæreplassen på Hetle i Breim, Nordfjord..  Han var sønnen til 32. Anton Samuelsson og 33. Magnhild Olsdatter.  Han gifta seg med 17. Pernille Arnesdatter 1795.

     17.  Pernille Arnesdatter, født 1767 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord.; døde 1844 i Fjæreplassen på Hetle i Breim, Nordfjord..  Hun var datteren til 34. Arne Knutsson og 35. Anne Christine Olsdatter.

 

Litt om Samuel Anthonsen:

Nevnt som jordløs husmann på Hetle i Gloppen ifølge

folketrellinga 1801.

 

Digitalarkivet: 1801-telling for 1445 Gloppen. [3489/4]

 

Post 84 av 122/3351 totalt i databasen

     Amt    Prestegjeld  Sokn  Gard

84      Nordre Bergenhuus   Gloppen      Breum    Hetle

     Førenamn   Etternamn   Hushaldstatus  Alder Sivilstand    Yrke   Merknad Kjønn

2236 Lars   Nilssen   Huusbonde 38      Begge i 1ste ægteskab     Bonde og gaardeboer          M

2237 Brithe     Jacobsdtr    Hans kone   32      Begge i 1ste ægteskab               K

2238 Nils    Larssen Deres børn 9   Ugift           M

2239 Johanne Larsdtr   Deres børn 3   Ugift           K

2240 Jacob     Larssen Deres børn 1   Ugift           M

2241 Lars   Arnessen      Tieneste folk     27      Ugift           M

2242 Oline      Nilsdtr    Tieneste folk     24      Ugift           K

2243 Johanne Larsdtr   Huusbondens moder 68      Enke efter 1ste ægteskab      Inderste      K

2244 Peder     Jacobssen    Huusbonde 46      Begge i 1ste ægteskab     Bonde og gaardeboer            M

2245 Synneve Erichsdtr     Hans kone   42      Begge i 1ste ægteskab               K

2246 Marthe   Pedersdtr    Deres børn 17      Ugift           K

2247 Agnethe Pedersdtr    Deres børn 15      Ugift      Stum og døv)    K

2248 Jacob     Pederssen    Deres børn 11      Ugift           M

2249 Anne Pedersdtr    Deres børn 9   Ugift           K

2250 Samuel   Anthonssen Huusbonde 34      Begge i 1ste ægteskab     Jordløs huusmand            M

2251 Pernille Arnesdtr Hans kone   34      Begge i 1ste ægteskab               K

2252 Magnilde    Samuelsdtr Deres datter     3   Ugift           K

2253 Anders    Nilssen   Huusbonde 33      Begge i 1ste ægteskab     Jordløs huusmand          M

2254 Anne Jonsdtr   Hans kone   42      Begge i 1ste ægteskab               K

2255 Ole    Reierssen     Huusbonde 31      Begge i 1ste ægteskab     Bonde og gaardeboer            M

2256 Brithe     Danielsdtr   Hans kone   26      Begge i 1ste ægteskab               K

2257 Kari   Olsdtr     Deres børn 6   Ugift           K

2258 Thore     Olsdtr     Deres børn 4   Ugift           K

2259 Daniel    Olssen    Deres børn 2   Ugift           M

2260 Marthe   Olsdtr     Deres børn 1   Ugift           K

2261 Brithe     Erichsdtr     Tieneste pige    23      Ugift           K

2262 Daniel    Olssen    Konens forældre    74      Gift 2d gang    Inderste      M

2263 Thore     Olsdtr     Konens forældre    56      Gift 1ste gang           K

2264 Jacob     Axelssen Huusbonde 43      Begge i 1ste ægteskab     Bonde og gaardeboer            M

2265 Brithe     Andersdtr    Hans kone   34      Begge i 1ste ægteskab               K

2266 Rasmus Jacobssen    Deres børn 11      Ugift           M

2267 Aagaathe    Jacobsdtr    Deres børn 9   Ugift           K

2268 Magdelie     Jacobsdtr    Deres børn 7   Ugift           K

2269 Gunilde Jacobsdtr    Deres børn 4   Ugift           K

2270 Axel   Jacobssen    Deres børn 2   Ugift           M

2271 Rasmus Rasmussen Tieneste folk     24      Ugift           M

2272 Mari Thorsdtr      Tieneste folk     24      Ugift           K

2273 Gunilde Olsdtr     Logerende   72      Enke efter 1ste ægteskab      Inderste      K

     Førenamn   Etternamn   Hushaldstatus  Alder Sivilstand    Yrke   Merknad Kjønn

 

 

 

 

 

Litt om Pernille Arnesdatter:

Digitalarkivet: Vigde i Gloppen 1686-1816. [5540/4]

 

Brudgoms førenamn Brudgoms farsnamn Brudgoms gardsnamn Brudgoms tittel Bruds førenamn Bruds farsnamn Bruds gardsnamn Bruds tittel Dato År

2142  Lars  Madsen  Rye  Uk  Marie  Olsdatter  Eide  pige  0806  1795 

2143  Ingebrigt  Olssen  Tystad  Uk  Magnilde  Larsdatter  Schierdalsvig  pige  0606  1795 

2144  Giørgen  Olssen  Osmundness  Uk Soldat  Inger  Bergersdatter  Rygh  pige  2706  1795 

2145  Lars  Larssen  Bøe  Uk Soldat  Anne  Rasmusdatter  Hellesetter  pige  1406  1795 

2146  Samuel  Anthonssen  Scharsteen  Uk Soldat  Pernille  Arnisdatter  Jordanger  pige  0507  1795 

2147  Anthons  Larssen  Egge  Enkemand  Ragnilde  Børgesdatter  Møchland  pige  2806  1795 

2148  Rasmus  Marcussen  Biørnerem  Uk Soldat  Kari  Poulsdatter  Reed  pige  2706  1795 

2149  Jacob  Jacobssen  Kopperstad  Uk  Marie  Christensdatter  Søreide  pige  2906  1795 

2150  Absolon  Ericssen  Stensager  Uk Soldat  Anna  Jonsdatter  Saermb  pige  1910  1795 

2151  Jacob  Hanssen  Sande  Enkemand  Oline  Nilsdatter  Østrem  pige  3010  1795 

 

 

 

Tillegg Samuel Anthonsen og Pernille Arnesdatter:

Marriage: 1795

    

Barna til Samuel Anthonsen og Pernille Arnesdatter er:

     8           i.   Arne Samuelsson, født 1815 i Fjæreplassen, Hetle, Breim i Nordfjord; døde 28 nov 1882 i Reknes "Spetalet" i Molde; married Tora Olsdatter 1834.

                 ii.   Gjertrud Samuelsdatter, født 1811.

                iii.   Oline Samuelsdatter

                iv.   Magnhilde Samuelsdatter, født 1797.

 

 

     18.  Ola Reielsson, født 1770 i Sandal i Breim, Nordfjord; døde 1843 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 36. Reiel Olsson og 37. Tora Olsdatter.  Han gifta seg med 19. Brite Danielsdatter 1794.

     19.  Brite Danielsdatter, født 1776 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord; døde 1839 i Br. nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 38. Daniel Olsson og 39. Tora Olsdatter.

Litt om Ola Reielsson:

 

Skattematrikkelen. År: 1838

 

 Amt: Nordre Bergenhuus Amt

 Fogderi: Sønd- og Nordfj. Fogderi

 Tinglag: Breeims Thinglag

 Prestegjeld: Gloppens Præstegjeld

 Sokn: Breeims Annex

 Nytt matr. nr.: 22

 Gam. matr. nr.: 38

 Løpenummer: 83

 Gard: Hetle

 Bruk: Hetle

 Oppsitjar: Ole Rejelsen

 Gamal skyld: 0 Løb, 1 B. pund, 7 Merker

 Ny skyld: 1 Dalar, 2 Ort, 16 Skilling

 Merknad:

 

FOLKETELLINGA  Aar: 1835

Amt Nordre Bergenhuus Gaardens eller Stedets Navn Hetle

Stift Bergen Løpenummer 38

Præstegjeld Gloppens Huusholdningernes Antal 7

Sogn Breums Annex-Sogn Total=Sum Folkemængde 42

--------------------------------------------------------------------------------

 Stand og Næringsvei Tal Udsæd i Aert 1835

Hvede  Td.

Rug  Td.

Byg 2 1/4 Td.

Blandkorn  Td.

Havre 7 Td.

Ærter  Td.

Poteter 8 Td.

      

Kreaturhold i 1835

Heste 4 Stk.

Stort Qvæg 30 Stk

Faar 48 Stk.

Geder 8 Stk.

Sviin 4 Stk.

Reensdyr  Stk.

Anmærkninger

 

Gaardmænd som bruge skyldsat Jord - Selveiere 4

Gaardmænd som bruge skyldsat Jord - Leilændinge og Forpagtere 0

Huusmænd, som bruge uskyldsat Jord 3

Embedsmænd - Geistlige 0

Embedsmænd - Civile 0

Embedsmænd - Militaire 0

Pensionister 0

Handelsmænd 0

Verkseiere og Fabrikanter 0

Haandværkere 0

Skippere, der have Borgerskab som saadanne 0

Søefernde og Fiskere 0

Daglønnere og Jordløse Huusmænd 0

Tjenestefolk 8

Fattige 2

Totalsum 42

--------------------------------------------------------------------------------

 Kilder:

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 6863 Leikanger, Norway.

 

 

 

Tillegg Ola Reielsson og Brite Danielsdatter:

Marriage: 1794

    

Barna til Ola Reielsson og Brite Danielsdatter er:

     9           i.   Tora Olsdatter, født 1797 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord; døde 1838 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord; married Arne Samuelsson 1834.

                 ii.   Kari Olsdatter

                iii.   Marte Olsdatter, født 1800.

                iv.   Marte Olsdatter, født 1802.

                 v.   Anne Olsdatter, født 1805.

                vi.   Agnete Olsdatter, født 1807.

               vii.   Daniel Olsson, født 1810.

              viii.   Reiel Olsson, født 1813.

                ix.   Rasmus Olsson, født 1816.

                 x.   Synneve Olsdatter, født 1818.

 

 

     20.  Ola Pederson, født 1745 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord; døde 1815 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 40. Peder Torson og 41. Marte Olsdatter.  Han gifta seg med 21. Ragnhild Olsdatter 1772.

     21.  Ragnhild Olsdatter, født 1745 i Hole, Br. nr. 5 Hole, Breim i Nordfjord; døde 1799 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 42. Ola Abelson og 43. Rebekka Jonsdatter.

 

Tillegg Ola Pederson og Ragnhild Olsdatter:

Marriage: 1772

    

Barna til Ola Pederson og Ragnhild Olsdatter er:

     10         i.   Ola Olsen, født 1773; døde 1838 i Felde i Breim, Nordfjord; married Kari Eriksdatter 1802.

                 ii.   Peder Olsen, født 1771.

                iii.   Rebekka Olsdatter, født 1775.

                iv.   Marte Olsdatter, født 1776.

                 v.   Abel Olsen, født 1779.

                vi.   Ragnhild Olsdatter, født 1785.

               vii.   Rasmus Olsen, født 1787.

 

 

     22.  Erik Absalonsson, født i Utigård br. nr. 3,Steinsåker i Gloppen, Nordfjord; døde 1813 i Steinsåker i Gloppen, Nordfjord.  Han var sønnen til 44. Absalon Olsson og 45. Ingeborg Jonsdatter.  Han gifta seg med 23. Agnete Arnesdatter 1764.

     23.  Agnete Arnesdatter, født 1733 i Re i Breim, Nordfjord; døde 1804 i Rygg i Gloppen, Nordfjord.  Hun var datteren til 46. Arne Jansson og 47. Anne Arnesdatter.

 

Litt om Erik Absalonsson:

Erik fikk skjøte på gården i 1764 pålydende 21/4 pund.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V side 88.

 

Litt om Agnete Arnesdatter:

Agnete var først gift første gang som andre kona med Jon Absalon,

en bror til Erik som døde i 1763, de fikk ingen barn ilag.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V, siode 88.

 

Tillegg Erik Absalonsson og Agnete Arnesdatter:

Marriage: 1764

    

Barna til Erik Absalonsson og Agnete Arnesdatter er:

     11         i.   Kari Eriksdatter, født 1778; døde 1855 i Steinsåker i Breim, Nordfjord; married Ola Olsen 1802.

                 ii.   Anne Eriksdatter, født 1766.

                iii.   Hans Eriksson, født 1772.

                iv.   Arne Eriksson, født 1773.

                 v.   David Eriksson, født 1775.

 

 

     24.  Ola Persen, født 1742 i Lofthus , Ål i Hallingdal; døde i Brattegård Ål i Hallingdal.  Han var sønnen til 48. Per Børgeson og 49. Kari Olsdatter.  Han gifta seg med 25. Margit Olsdatter.

     25.  Margit Olsdatter, født ca 1740; døde i Brattegård Ål i Hallingdal.  Hun var datteren til 50. Ola.

 

Litt om Ola Persen:

Ola Person kjøpte Brattegard for 725 rd hjå Ola Asleson i 1778 etter å ha hatt pant i garden sidan 1771.

    Ola Person og Margit gifte seg i 1778. Ho var enkje etter ein Ola Anderson Berg som døydde i Hol i 1777.

    I 1786 kjøpte Ola to stølar kalla Øyestølen og dessutan to slåttelende ved elva Løkene for 42 rd. Seljar var Daniel Holen i Hol. I tillegg lånte Ola bort 90 rd til Daniel mot pant i Holen og stølane Torsbu og Boterdokken. Margit står ikkje som død i kyrkjeboka, men skiftet etter henne er frå 6. april 1797.

    Ola vart attgift 1798 med Borghild Andersdtr. Ho var enkje etter Knut Knutson Mehus-Nygard. (Ved Nygardsvatnet innanfor Haugastøl, sjå Hol VII s 405) Ingen livsarvingar.

    I 1799 selde Ola halve garden til sonen Per Olson.

    Borghild vart ilagt 14 rd i bot etter ein dom i 1808. Ho hadde skulda ei kjering i ØvreÅl for å ha stole mjølk og fløyte hjå henne. Men det kunne ikkje provast.

    På skiftet etter Borghild i 1808 var det 1768 rd å dele. Per Olson kravde 4 års tenestløn i buet etter stemora, men då sa fern at han har fått det han skulle ha!

 

Kilder:

http://www.aal-bygdebok.no/084001-.htm

 

Ola Person er nevnt i ei straffesak der den tidligere eieieren av Brattegard var inblandet.

Ola Asleson vart dømt for knivbruk i 1759 og ilagt tukthustenest. Han og Eirik Lappegard hadde brukt kniv og oksepeis på kvarandre.

I 1765 vart Embrik H. Langegard saksøkt for overfall på Ola med "hug og Slag, jordskuffet Han.. ". Slåttekern Ola Person vitna slik: sumern 1766 slo han på Øyestølen. Då slost Ola Brattegard og Embrik Langegard inne i bua. Då slagsmålet kom futen for øyra, ville han gjerne bøtelegge dei to. Ola vart pånytt bøtelagt for knivbruk 1779.

Ola pantsette garden til Ola Person for 295 rd i 1771.

Sonen Guttorm brukte garden eit år, og svara kår til foreldra. Det gjekk ikkje særleg bra. I 1777 stevna Gutorm foreldra sine for å ha teke frå han 2 lass med fôr og 1 kalv og 1 geit. Gutorm gav seg då som bonde i Brattegard, han syns utgiftene vart for store.

I 1778 selde Ola garden for 725 rd til panthavern Ola Person.

Ål kommune

 
I pinsen 1778 kom Ola og Nils Vangen ranglande til Perplassen. Nils bad Ola om ein dram, men Ola nekta. "Du kan fyrst gjera opp dei 8 skilling du skuldar meg". "Du slær meg opp i stry", svara Nils, "Det skal ikkje ein skøyer gjera!"

Så dansa Ola ute i garden i Perplassen: "Den halte dansar best!", huga han. Då ropte ho Lukris Perplassen at han fekk roe seg så ikkje ungane vart vekkte.

"Nei Gud bever meg, og Gud bever ditt hus. No får eg heim att !" svara Ola.

Ola var ikkje komen av garden, før Nils kom etter og så vart det slagsmål dei i mellom. Nils vart skadd i kinnet. Ola fekk 6 rd i bot for slagsmålet. (1397) s 46

I 1801 var Åse enkje og almisselem på Lappegard i Leveld.

 

Kilder:

http://www.aal-bygdebok.no/084001-.htm

 

Nedre Brattegard vart skattlagd som øygard og hadde ei landskyld på 6 laupsbol frå gamalt. Garden grensar mot Settungsgard i aust, og mot øvre Brattegard i vest.

    I 1841 vart garden delt i nordre og søre garden med ein halvpart på kvart bruk. ('Nordistugu' bnr. 2 og 'Systugu' bnr. 1)

    I daglegtale vert garden kalla systugu Brattegard.

    Nedst i jordet er det funne ein stor slaggklump frå jarnvinna. Ein gong skal det ôg vera funne ein pålstav/celt i området kring slaggfunnet.

    Nokre stadnamn: Goffahaugen, Krikken, Halvornatten (innst i heimehamna, ein Halvor skal ha ramla utfor ein gong i gamal tid), Steintræe, Suppa (flat botn), Rova (åker) og Ormebakken.

    Eral 1865: dyrka jord 10 mål, naturleg eng 32 mål, utslått 17 mål. Avling 6 1/2 tunne bygg og 6 tunner potet.

    Eral 1995: dyrka jord 35 mål, anna eral 14 mål, beite 22 mål, produktiv skog 40 mål, anna utmark 155 mål. Buskap 48 vinterfôra sauer, 1 hest. Våningshus bygt 1914, utvida 1962, driftsbygning frå omlag 1855, påbygd 1938.

    Stølar. Heimstølar Veslestølen (i Vestlien) og Bergastølen (på åsen) båe nedlagde. Også Brattegardfeten??

    Langstølen er Hesthovdstølen, den opphavlege vollen er utan hus, i 1905 vart tilkjøpt ein tilstøytande voll frå nordre Kaslegard (med hus.)

 

Kilder:

http://www.aal-bygdebok.no/084001-.htm

 

    

Barn of Ola Persen og Margit Olsdatter er:

     12         i.   Per Olsen, født 09 jul 1780 i Brattegård Ål i Hallingdal; married Borghild Olbjørnsdatter 1802.

 

 

     26.  Olbjørn Olsen, født 1751 i Dokk i Ål; døde 1787 i Dokk i Ål.  Han var sønnen til 52. Ola Olbjørnsen og 53. Torand Knudsdatter.  Han gifta seg med 27. Kari Torsdatter.

     27.  Kari Torsdatter, født 1758 i Veslegård i Ål; døde i Dokk i Ål.  Hun var datteren til 54. Tor Torsen og 55. Borghild Eiriksdatter.

 

Litt om Olbjørn Olsen:

Dokk, søre gnr. 67 bnr. 1-

 

Dokk står i skattelistene frå 1577, men utan namn på brukar og eigar den fyrste tida. Frå 1588 er garden (i likskap med Oleivsgard) kalla 'Leveld - slottelending' og skattlagd med 2 album. Denne skatten tydar på at garden vart brukt under ein annan gard. I 1598 skattar 'Leveld' årleg av 1 skinn, frelse 1 album. Og no står garden oppført etter Ambegard Strand! Landskyld 9 laupsbol. Etter 1838 4 1/2 laupsbol.

    Som underbruk under søre Strand vart både Oleivsgard og Dokk kalla 'Leveld' ei tid. 'Ola Leveld' på Oleivsgard kan ha brukt både gardane. Eller var det ein Ola på båe gardane? Frå 1619 dukkar 'Nils Leveld' opp i skattelistene. Han betalte øygardskatt og skatt av ein gard som var sett til 1 kalvskinn i 1598, og plassert etter Ambegard Strand. Dette er garden Dokk.

    Etter at Leveld-namnet kom or bruk som gardsnamn fyrst på 1600-talet vart namnet 'Dokken' brukt ei tid. Utpå 1700-talet vart garden skriven 'Dokk'. Ei 'dokk' er ei kvelv i landskapet. Dokk grensar mot Oleivsgard i aust og Gudbrandsgard i vest.

    I 1770 betalte bonden i Dokk kvernskatt saman med Lappegard.

    Frådelte bruk og plassar: nordre Dokk i 1838, Dokkmyrane og Dokkmoen.

    Nokre stadnamn: Sjugurdstølbergi (idag finnst ingen støl med det namnet), Geitehaugen.

    Eral 1865: dyrka jord 12 mål; naturleg eng 44 mål, utslått 22 mål. Avling 10 tunner bygg 10 tunner potet.

    Eral 1995: dyrka jord 85 mål, anna eral 50 mål, produktiv skog 100 mål, anna utmark 150 mål. Medrekna noko beitemark kjøpt frå Gudbrandsgard (gnr. 68/2). Buskap: 85 vinterfora sauer.

    Våningshus bygt 1967, hallingstugu 1880, drengestugu 1935, loft omkr. 1890, driftsbygning 1957, påbygd 1972. Stølar: heimstøl i Nysetlie og langstøl på Reine.

 

 År: 1780

Olbjørn Olson Dokk 16.11 1748-1787

Foreldre: Ola Olbjørnson Dokk og Torand Knutsdtr. Espegard.

Gm Kari Torsdtr. Veslegard Dokk 19.02 1758-1830

Foreldre: Tor Torson Veslegard og Borghild Eiriksdtr. Gullhagen.

*Barn

1. Ola Olbjørnson Dokk 22.10 1775-1857

          Hallingbunad

 
G 1799 m Ågot Bjørnsdtr. Sata. Sjå neste hushald.

2. Tor Olbjørnson Dokk 15.06 1777-1814s

G 1813 m Liv Knutsdtr. Torsteinsrud. Barn: Tor 1814-1904 sjå Torsteinsrud gnr. 62/1.

    Tor var verge for enkja Liv frå 1791. Sidan gifte dei seg. Det var avtala med mora til Tor, enkja Kari Logsengard, at dei skulle kjøpe Logsengard, men Tor døydde før skøytet var ferdigt og sonen født. Buet var på 587 rd.

3. Borghild Olbjørnsdtr. Dokk Brattegard 10.10 1779-____

G 1802 m Per Olson Brattegard.

4. Torand Olbjørnsdtr. Dokk 02.12 1782-1805

Torand arbeidde på Kongsberg, vart sjuk og døydde 24 år gamal etter ei sjukelege på 3 1/2 månad, i 1805. Ho vart gravlagt på bergstadens kyrkjegard. Broren Ola hadde lagt ut 36 rd for oppvarting, medisin og gravferd. Netto eige 34 rd til deling mellom mora og syskena.

5. Jørand Olbjørnsdtr. Dokk Toresgard 05.09 1784-1871

G 1806 m Ola Anderson Toresgard. Sjå Toresgard gnr. 89/2. Sidan til Romsdal.

6. Ambjørg Olbjørnsdtr. Dokk Sundre 16.09 1787-1839

G 1811 m Lars Knutson Lofthus Sundre. Sjå nedre Sundre gnr. 110/14

 

Olbjørn og Kari gifte seg i 1755. Olbjørn fekk skøyte på halve garden i 1780 for 396 rd og kår. Sidan løyste han halve garden for 151 rd.

    I 1770 kjøpte Olbjørn stølen Puserud for 67 rd hjå Knut A. Halsteinsgard.

    I 1775 vart han oppnemnt som lagrettemann. Det var skifte etter Olbjørn i 1787. Buet var då 744 rd netto og dei 6 ungane mellom 12 og 3 år. Kari vart attgift med Knut Larsson Lappegard Dokk og kom til Settungsgard.

 

{3640} År: 1790

Kari Torsdtr. Veslegard Dokk 19.02 1758-1830

Foreldre: Tor Torson Veslegard og Borghild Eiriksdtr. Gullhagen.

Gm Knut Larsson Lappegard Dokk 10.02 1754-1808

Foreldre: Lars Knutson søre Lappegard Leveld og Guri Herbrandsdtr. Skrindo.

*Barn i andre ekteskap

1. Guri Knutsdtr. Dokk Gudbrandsgard . 1792-1815

G 1812 m Asle Sevatson Gudbrandsgard. Sjå gnr. 68/1.

2. Olbjørn Knutson Dokk . 1794-1808

Olbjørn døydde same dag som fern.

3. Ågot Knutsdtr. Dokk Logsengard . 1796-1820

G 1815 m Syver Håkonson Berg Logsengard. Sjå gnr. 82/1.

4. Kari Knutsdtr. Dokk Logsengard 30.09 1798-1838

G 1821 m enkjemann etter systera Ågot: Syver Håkonson Berg til Logsengard.

    G 1832 m Knut Knutson Kolsrud Logsengard.

5. Lars Knutson Dokk . 1802-1808

 

Kari vart attgift 1790 med Knut Larsson og fekk fem barn med han. Dei flytta frå Dokk til Logsengard kring 1800. Kari døydde som kårkjering på Logsengard i 1830.

 

{3641} År: 1801

Ola Olbjørnson Dokk 22.10 1775-1857

Foreldre: Olbjørn Olson Dokk og Kari Torsdtr. Veslegard.

Gm Ågot Bjørnsdtr. Sata Dokk . 1780-1847

Foreldre: Bjørn Olson Gullhagen Sando og 2.g Birgit Sveinsdtr. Sata.

*Barn

1. Kari Olsdtr. Dokk 25.10 1801-1814

2. Olbjørn Olson Dokk 13.01 1805-1886

G 1838 m Liv Solvesdtr. Medgard frå Leveld. Sjå nordre Dokk bnr. 2.

3. Bjørn Olson Dokk 15.07 1808-1848s

G 1844 m Birgit Olsdtr. Håkonsgard. Sjå neste hushald.

4. Birgit Olsdtr. Dokk 18.08 1811-

5. Ola Olson Dokk Myro 28.09 1814-

Gm Margit Eivindsdtr. Oleivsgard 1813- . Sjå Dokkmyrane bnr. 3. Sidan Bøhleshaugen og så Amerika i 1886.

6. Kari Olsdtr. Dokk Brattegard 22.07 1817-1904

Barn: Ola 1842-1904, sjå barnebarn.

    G 1843 m Ola Person Brattegard. Sjå nedre Brattegard gnr. 84/2.

7. Tor Olson Dokk Stakkestøet 15.05 1820-1867

G 1856 m Kari Knutsdtr. BrenneHaugen. Fehandlar. Flytta mykje. Sjå Hefte gnr. 114/2.

8. Torand Olsdtr. Dokk 21.11 1823-1847

Ugift. Budde i Snogsrud.

*Barnebarn

1. Ola Olson Dokk Anfinnset 01.04 1842-1904

G 1872 m Sissel Halvorsdtr. Tullegard. Sjå Anfinnset gnr. 8/12.

    Foreldre: Ola Anderson Nordbye frå Ringerike (ungkar) og Kari Olsdtr. Dokk.

 

Ola og Ågot gifte seg i 1799. Ola kom på tinget i 1811 og ville høyre vitneprov om det var nødvendig å bygge ei bygdesag. Det var det, bøndene i Leveld og Vats tykte det var for lang veg til Gullhagasaga. Det er uvisst om det vart noko av desse planene. Det vart uår i 1812 og folk fekk nok med å skaffe seg mat.

    Ola var med i Halvor Hoel-rørsla, og i 1818 reiste han og ein flåværing til Stortinget med eit skriv om skattelette. (Sjå Hol II s 21.)

    Ola lånte pengar til systermannen Lars Knutson Sundre, og tapte dei. I 1829 pantsette Ola garden for 600 spd til Ola Brattåker. Ola delte garden i 1838, sonen Olbjørn overtok nordre garden. Søre delen hadde Ola sjølv fram til 1843 då sonen Bjørn overtok.

    I 1837 bygsla Ola bort Dokk eller Jørondsetmoen til Ola Ørjanson og kona.

 

Kilder:

http://www.aal-bygdebok.no/067001-.htm

 

 

Litt om Kari Torsdatter:

Om Kari se under Olbjørn.

    

Barna til Olbjørn Olsen og Kari Torsdatter er:

     13         i.   Borghild Olbjørnsdatter, født 1779 i Dokk i Ål; døde i Romsdalen; married Per Olsen 1802.

                 ii.   Ambjørg Olbjørnsdatter

                iii.   Ola Olbjørnsen

 

 

     28.  Ola Knutsen, født 1770 i Nos Ål i Hallingdal; døde i Aslaksgard Nos Ål i Hallingdal.  Han var sønnen til 56. Knut Larsen og 57. Gro Gunnarsdatter.  Han gifta seg med 29. Lukris Larsdatter.

     29.  Lukris Larsdatter, født 1771 i Torkjellsgard Nos; døde 1834 i På Setervegen.  Hun var datteren til 58. Lars Knutsen og 59. Ambjørg Larsdatter.

 

Litt om Ola Knutsen:

Digitalarkivet: 1801-telling for 0619 Aal. [66854/38]

Rettar til dataene: Digitalarkivet

Post 35 av 216/4097 totalt i databasen   Amt Prestegjeld Sokn Gard

35  Buscherud  Aal  Aal  Noss

 

       Førenamn Etternamn     Hushaldstatus Alder  Sivilstand                        Yrke                                       Kjønn

 

844  Ole           Knudsen       Mand               30  Begges 1ste egteskab  Huusmand uden jord, dagarbeyder  M 

845  Luchris     Larsdtr         Hans kone       30  Begges 1ste egteskab                                                             K 

 

 

Litt om Lukris Larsdatter:

I Breiehaga var det ei tid sia ein bygnad som skal vera oppsett av kaptein Gregersen. Her spøkte det. Ola Olsen Djupedokken var einhjartug mann. Som tenestgut måtte han liggje i denne bygnaden. Ein gong han hadde lagt seg, vart det slik ramling og ståk at det var fæle spel. Han gjorde seg modig og låg der eit langt bel og høyrde på spetakkelet, men til slutt måtte han ut, og han torde ikkje liggje der meir. Lars Sandåker høyrde det var dans inne i bygnaden ein gong han gjekk forbi der. Det var trapping og dunsing som av ein heil dansarlyd. Men musikk høyrde han ikkje, og folk fanst det ikkje der.

 

Det må ha vore ho Lukris Breiehaga som gjekk att etter seg her. Ho hadde vorte funnen død på vegen til FjelIset. Folk trudde ikkje ho hadde fått nokon naturleg død, men var teken av dage. Dotter hennar, ho Margit, såg henne ei tid etter ho var død. Margit sat på stølen, på Dokken. Ein kveld hadde ho og Kari Djupedokken, som var med på stølen, lagt eit duveleg eldsmæle på peisen. No sat dei to ved peisen og svalla, og ein stor glohaug låg og gløste på peisen. Best som det var, såg dei ho Lukris sitja ved peisen. Dei såg jamvel kva slags band ho hadde på overlivet. Då dei hadde lagt seg, synte ho seg att. Ho ville borti senga til dotter si. "Nei, men kjem ho her med då!" sa ho Margit. Då vart ho borte. Det var ofte at ho Margit vart ute for mor si. Eingong kjende ho ei kald hand i handa si då ho vakna om natta. Til slutt fann ho på setja eit skopar etter mor si i senga. Då vart det slutt.

 

Kilder:

Aal Bygdesoge II side 158-159.

    

Barna til Ola Knutsen og Lukris Larsdatter er:

     14         i.   Knut Olsen, født 14 okt 1798 i Noss Breiahagen I Ål; døde 1885 i Randereua Sør Dakota USA; met Kristi Olsdatter.

                 ii.   Tomas Olsen, født 1805 i Bakkegard.

 

 

     30.  Ola Knutsen, født 1773 i Skottebøl-Amundsgård Strand i Ål; døde 1832 i Amundsgard Strand i Ål.  Han var sønnen til 60. Knut Olsen og 61. Kristi Eiriksdatter.  Han gifta seg med 31. Jørand Torsdatter.

     31.  Jørand Torsdatter, født 1795 i Bekkestad i Ål; døde i Amundsgard Strand i Ål.  Hun var datteren til 62. Tor Knudsen og 63. Marit Mikkelsdatter.

 

Litt om Ola Knutsen:

Ola var først gift med Kristi Larsdatter  f. 1773.

Kilder: Aal Bygdesoge.

    

Barna til Ola Knutsen og Jørand Torsdatter er:

     15         i.   Kristi Olsdatter, født i Amundsgard Strand i Ål; døde 1845; met Knut Olsen.

                 ii.   Lars Olsen, født i Skottebøl Ål.

 

 

GENERASJON NR. 6

 

     32.  Anton Samuelsson, født 1725 i Br. nr. 2 Siribruket på Midt Kandal, Breim i Nordfjord.; døde 1797 i Br. nr. 2 Antonbruket på Skarstein, Breim i Nordfjord..  Han var sønnen til 64. Samuel Olsson og 65. Gunhild Antonsdatter.  Han gifta seg med 33. Magnhild Olsdatter 1753.

     33.  Magnhild Olsdatter, født 1729 i Br. nr. 1 Oppetunet på Indre Kandal, Breim i Nordfjord.; døde 1796 i Br. nr. 2 Antonbruket på Skarstein, Breim i Nordfjord..  Hun var datteren til 66. Ola Pedersson og 67. Borni Nilsdatter.

 

Litt om Anton Samuelsson:

Anton var Bruker i 1753 og fik i 1765 skjøte på bruket

av enkefru Else Beate Bugge, født Linde, for 42 riksdaler.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 963-64.

 

G. nr 123 Skarstein.

 

Garden ligg svært brattlendt til i fjellsida mellom gardane Indre- ogYtre Kandal. Frå gammalt har her gått ein gangog rideveg dei 3 kil ometrane mellom Midt- ogYtre Kandal. Først i 1920-åra vart her bygd ny veg over Skarstein. På ein stad midt mellom Kandalgardane, tett ovanfor gamlevegen, låg der ein stor stein, 8-10 m lang, med eit stort skard i, men dette treng ikkje vere opphavet til gardsnamnet.

Gardsnamnet Skorstein har vore tolka på ulikt vis i eldre stadnamngransking. 0. Rygh/A. Kjær (Norsk Gaardnamvue, b. 12, s. 484) skriv om fleire stader i fylket som har same namnet. Dei kom til at første lekken kjem av "skarf" (n.), "- der som i fællesord kunde kjendes fra Bygdemaalenes Skarv>> (n.), med Betydningen: nagen Fjeldgrund, og Namvnets Mening kunde være: ufruktbar stengrund, Dei er også inne på at samanhengen kan liggje i adjektivet "skarpe>, som tyder ufruktbar, tørr. Endå ein teori knyter namnet til eit gammalt fjellnamn, der-stein finst som andre lekken.

Skrivemåten fin gardsnamnet varierte som ventande her også, særleg på 1600-talet. Stadnamnsamlern K. Egge fann Cram til 16 ulike skrivemåtar i eldre arkivsaker (særleg Riksarkivet). Vi tek med desse: "Skarstienn" (1603), "Scharstienn" (1606), "Scharsten" (1607), "Skar-stenn" (1608), "Scharsteen" (1611), "Skarstien" (1613), "Scharsteenn" (1612), "Skaarstennn" (1613), "Skarsten" (1614), "Schaarsteenn" (1622)", "Skarsteinn" (1646), "Skaarsten"1650),"Skarstein" (1653),"Skarsteen"(1658) og "Skarstejn" sa seint som 1892. Matrikkelførearbeidet frå 1667 brukar enno "Skarstcn", så vår tids skriveform har nok ikkje festa seg for i vårt hundreår.

Alder

Skorstein er mellom dei aller yngste gardane i Breim. Her er ikkje kjende funn som kan vitne om busetnad i førhistorisk tid, og vi kjenner ikkje skriftlege kjeldefesting før i eit skattemanntal 1602/03 (sja t-.1, s.244-45). Dermed må vi vel gå ut frå at garden er rydja og busett kring 1600 eller kort før.

Landskylda kjenner vi først frå 1626-jordeboka, då ho var 2 1/4 pundsmør. Her var berre ein brukar på den tida. Skylda vart etter "Skattematrikkelelen" 1647 pd. 6 mrk. smør og "Erich bruger allt". Skattemanntala frå lensrekneskapa seier at garden hadde to oppsitjarar i 1606, 1610 og 1611. Dette var i så fall eit kort mellomspel. Av matrikkelen 1667 går det fram at "Scharsteen" då hadde ei skyld på 2 pd. 6 mk. smør, og framleis berre ein oppsitjar. Heller ikkje i matrikkelutkastet frå 1723 finn vi endringar i skylda. Dei nye skyldeiningane frå 1838 lydde på 2 skylddlr. 3 ørt 14 skill. og noverande skyld frå 1886 matrikkelen (begge er prenta) er 4,70 skyldmark.

I vår tid (etter den prenta matrikkelen frå 1967) var skylda mellom dei to dåverande brukarane (namn i perntes) slik: Bnr. 1 (Lars K. Skarstein) 2,35 mark/øre og bnr. 2 (Olav M. Skarstein) 2,34.

Eigartilhøva var nokså oversiktlege på denne lite bruksdelte garden. Begge bruka var bondegods. Likevel var det ikkje så beintfram at brukarane sjølve eigde og rådde for jorda beile tida. Slik var det ofte med bondegods, som vi har sett rundt i bygda. På Skarstein sat enno brukern Eirik både som eigar og brukar i 1647 ("- byggis of hunden og besiddis of Erich"). Men så kom den store og illgjetne jordeigern Anne Abelsdtr. på Evebø inn som eigar også her. Ho greidde visst å få tak i jorda på grunn av uteståande gjeld hjå brukern (om henne, sjå b. I s. 417 f). Så gjekk jorda uver til arvingane hennar. Offiseren Gabriel Linde på Eide var seiner eigar (1680-åra). Dotter hans, Beate, vart gift med kapt. Chr. Bugge på Eide (om han, sjå t.d. b. IV, s. 590) vart så eigar. Ho selde garden i 1765 for 82 rdl. til dei to brukarane.

Bruksdelinga her skjedde truleg mot slutten av 1660åra. Sidan har garden vore to bruk.

Den gamle tida.

I 1626 fortel jordeboka vi det vi ofte ser på desse kantane at "Skarstenn" ligger under Fieldskred", han var "en ringe Gaard", heiter det. Brukern var innført som "fattig". Hoppar vi fram til matrikkelutkastet frå 1723, skreiv kommisjonen, utanom husdyr og åkerbruk, at her var vedaskog nok og at garden ikkje hadde kvern på denne tida. Dette strir mot kva den såkalla "Landkommisjonen" frå 1661 registrerte - då hadde garden kvern - og vi må tru dei vanlegvis skulle ha godt grunnlag for kvernbruk.

Stygge naturskadar har så visst ikkje denne garden heller gått fri. I eldre tid måtte brukarane sjå seg nøydde til å flytte husa fleire gonger. I 1830-åra gjekk eit skred over dei gamle tomtene, og berre få år seiner, 1867, gjekk eit nytt skred laus. Det stogga like ovanfor hammarern over tunet. Så braut det laus på ny i 1893, med ei ny fonn. Denne gongen blei visst ikkje skaden så stor. Men brukern på bnr. 2 flytte husa innom tunet. Endå meir ille gekk det i 1899, då eit steinsprang drap eit lite barn.

Rekkja er lang over alle skadane den ville naturen valda. Etter steinspranget som tok liv i 1899, flytte brukern på nr. 2 husa utom tunet. Her gjekk ei fonn laus i 1902, som reiv med seg lada og gjorde ymse annan skade. Same året raste det ut ei snøfonn som reiv ned lada og drap hesten på bnr. 1. Dermed såg dei seg nøydde til å flytte endå lenger utover. Vi som høyrer om desse naturherjingane i ettertid, må sannel eg ha vørnad for folk son li det heile heldt det gåande med drift og busetnad på desse stupbratte og heller skrinne gardane.

1 1867 gir dei som laga grunnarbeidet til ny matrikkel oss høve til å sjå nærer på dei faktiske tilhøva for drift og produksjon på den tida.

Ar vala på "Gaarden Ager og dyrkede Eng" var oppgitt til 26 mål for Lars Knutson (bnr. 1) og same vidda på grannebruket. Så skulle dei vurdere vidda av "Beskaffenbed og naturligt England ved Gaarden", det vil i vårt språk enkelt tyde natureng dei ikkje gjødsla, men som låg på heimemarka. Her hadde dei begge berre 4 mål. Vi ser straks at bruka var svært så jamlike. Eit spørsmål galdt "Jord som er skikket til Opdyrkning" - det vil seie kunne rydast opp med den tids handreiskapar. Her sette dei opp 4 mål for kvart bruk.

Utmnarkshøy hadde dei derimot etter måten rikeleg av, noko som vitnar om flittig og strevsam utmarkslått på begge bruka. Mengdene dei henta heim frå fjellsidene og oppe på fjellet er oppgivne til 200 våger på kvart bruk (1 våg=18,5 kg). Høymengda alt i alt vurderte dei til 990 våger på kvart bruk. Dette tyder på at dei hausta i overkant av femteparten av alt høyet frå f ellslåttane. Dette er mykje, men ganske sikkert for lite .

Namn frå utmarka (samla av K. Egge i 20-åra), fortel også sitt om all denne utmarkslåtten (vi tek atterhald om feilskriving pga. utydeleg kopi). Vi tek med nokre: "Longe-kora" er ei svært lang skor oppover "Sauhammarskorane", frå Kandalsmerket og utetter. Her var det stor markeslått. "Labakkjen" vitnar om slått og at dei hadde ei av mange utmarklader her. "Småteigane" var som namnet seier, små, men vart likevel slegne. "Instelada" var ei slette oppå "Småteigane", i dette arbeidet sette dei også namn på stader der dei hadde matpausane sine, såleis "Grautahilleren", der dei åt grauten som middagsmat. "Rogneskora" var ei skår noko ovanfar. Her var merket for markaslåtteigen.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 953-956.

 

 

 

 

 

Tillegg Anton Samuelsson og Magnhild Olsdatter:

Marriage: 1753

    

Barna til Anton Samuelsson og Magnhild Olsdatter er:

     16         i.   Samuel Anthonsen, født 1767 i Br. nr. 2 Skarrstein på Breim, Nordfjord.; døde 1848 i Fjæreplassen på Hetle i Breim, Nordfjord; married Pernille Arnesdatter 1795.

                 ii.   Ola Anthonsen, født 1757.

                iii.   Anne Anthonsdatter, født 1761.

                iv.   Samuel Anthonsen, født 1754.

                 v.   Eiliv Anthonsen, født 1767.

 

 

     34.  Arne Knutsson, født 1741 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord.; døde 1799 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord..  Han var sønnen til 68. Knut Pedersson og 69. Mari Olsdatter.  Han gifta seg med 35. Anne Christine Olsdatter 1766.

     35.  Anne Christine Olsdatter, født 1736 i Br. nr. 4 Gabrielbruket på Hjelle, Breim i Nordfjord; døde 1801 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord..  Hun var datteren til 70. Ola Johannesson og 71. Eli Gabrielsdatter.

 

Litt om Arne Knutsson:

Arne var bruker på Jobakken på Hjelle i 1766.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 482.

 

Litt om Anne Christine Olsdatter:

Digitalarkivet: 1801-telling for 1445 Gloppen. [3491/6]

 

Amt Prestegjeld Sokn Gard

 Nordre Bergenhuus  Gloppen  Breum  Jordanger

 

  Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn

2218  Thor  Jonssen  Huusbonde  46  Begge i 1ste ægteskab  Bonde og gaardeboer  M 

2219  Clara  Olsdtr  Hans kone  41  Begge i 1ste ægteskab     K 

2220  Mari  Thorsdtr  Deres børn  15  Ugift     K 

2221  Jon  Thorssen  Deres børn  12  Ugift     M 

2222  Ole  Thorssen  Deres børn  9  Ugift     M 

2223  Anne  Thorsdtr  Deres børn  5  Ugift     K 

2224  Anne  Thorsdtr  Deres børn  1  Ugift     K 

2225  Stephan  Jonssen  Logerende  34  Ugift  Daglejer  M 

2226  Magnilde  Andersdtr  Huusbondens moder  74  Enke efter 1ste ægteskab  Inderste  K 

2227  Knud  Arnessen  Huusbonde  28  Begge i 1ste ægteskab  Bonde og gaardeboer  M 

2228  Gunilde  Thorsdtr  Hans kone  32  Begge i 1ste ægteskab     K 

2229  Christine  Knudsdtr  Deres børn  6  Ugift     K 

2230  Agnethe  Knudsdtr  Deres børn  3  Ugift     K 

2231  Anne  Knudsdtr  Deres børn  1  Ugift     K 

2232  Marthe  Christophersdtr  Tieneste pige  41  Ugift     K 

2233  Christine  Olsdtr  Huusbondens moder  65  Enke efter 1ste ægteskab  Inderste  K 

2234  Gabriel  Olssen  Huusbonde  57  Begge i 1ste ægteskab  Skoleholder og jordløs huusmand, vanfør  M 

2235  Marthe  Anthonsdtr  Hans kone  59  Begge i 1ste ægteskab     K 

 

 

 

Tillegg Arne Knutsson og Anne Olsdatter:

Marriage: 1766

    

Barna til Arne Knutsson og Anne Olsdatter er:

     17         i.   Pernille Arnesdatter, født 1767 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord.; døde 1844 i Fjæreplassen på Hetle i Breim, Nordfjord; married Samuel Anthonsen 1795.

                 ii.   Agote Arnesdatter, født 1768.

                iii.   Knut Arnesson, født 1770.

                iv.   Ola Arnesson, født 1772.

                 v.   Knut Arnesson, født 1773.

                vi.   Lars Arnesson, født 1775.

               vii.   Ola Arnesson, født 1777.

              viii.   Ola Arnesson, født 1778.

 

 

     36.  Reiel Olsson, født 1727 i Br. nr.1, Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord; døde 1809 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 72. Ola Gabrielsson og 73. Agnete Jakobsdatter.  Han gifta seg med 37. Tora Olsdatter.

     37.  Tora Olsdatter, født 1730 i Br. nr 2, Nedigard på Fossheim i Breim, Nordfjord; døde 1807 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 74. Ola Jonsson og 75. Marte Steffensdatter.

 

Litt om Reiel Olsson:

Reiel var bruker i 1756, og fikk skøte i 1762.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og breim bd. V side 338.

    

Barna til Reiel Olsson og Tora Olsdatter er:

     18         i.   Ola Reielsson, født 1770 i Sandal i Breim, Nordfjord; døde 1843 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord; married Brite Danielsdatter 1794.

                 ii.   Marte Reielsdatter, født 1756.

                iii.   Ola Reielsson, født 1757.

                iv.   Agnete Reielsdatter, født 1759.

                 v.   Jon Reielsson, født 1763.

                vi.   Jakob Reielsson, født 1764.

               vii.   Marte Reielsdatter, født 1767.

              viii.   Steffen Reielsson, født 1773.

 

 

     38.  Daniel Olsson, født 1737 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 76. Ola Larsson og 77. Kari Pålsdatter.  Han gifta seg med 39. Tora Olsdatter 1775.

     39.  Tora Olsdatter, født 1746 i Øvreset, Breim i Nordfjord; døde 1818 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 78. Ola Gabrielsson og 79. Marte Eriksdatter.

 

Litt om Daniel Olsson:

Daniel fikk skøte på Danielbruket i 1772 og 1783. Han var første gang

gift med Brite Torgjerdsdatter i 1771. De fikk  datteren Kari.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V side 412.

 

Tillegg Daniel Olsson og Tora Olsdatter:

Marriage: 1775

    

Barna til Daniel Olsson og Tora Olsdatter er:

     19         i.   Brite Danielsdatter, født 1776 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord; døde 1839 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord; married Ola Reielsson 1794.

                 ii.   Ola Danielsson, født 1793.

                iii.   Synneve Danielsdatter, født 1780.

 

 

     40.  Peder Torson, født 1714 i Fløtre, Br. nr. 5 Knutebruket, Breim i Nordfjord; døde 1795 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 80. Tor Knutson og 81. Anne Pedersdatter.  Han gifta seg med 41. Marte Olsdatter.

     41.  Marte Olsdatter, født 1720 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord; døde 1799 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 82. Ola Ivarson og 83. Mari Rasmusdatter.

    

Barna til Peder Torson og Marte Olsdatter er:

     20         i.   Ola Pederson, født 1745 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord; døde 1815 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord; married Ragnhild Olsdatter 1772.

                 ii.   Anne Pedersdatter, født 1740.

                iii.   Mari Pedersdatter, født 1742.

                iv.   Else Pedersdatter, født 1747.

                 v.   Lusie Pedersdatter

                vi.   Tora Pedersdatter, født 1750.

               vii.   Marte Pedersdatter, født 1753.

              viii.   Rasmus Pederson, født 1760.

                ix.   Tore Pederson, født 1755.

 

 

     42.  Ola Abelson, født 1718 i Hole, Br. nr. 5 Hole, Breim i Nordfjord; døde 1801 i Hole, Br. nr. 5 Hole, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 84. Abel Olson og 85. Ragnhild Larsdatter.  Han gifta seg med 43. Rebekka Jonsdatter 1742.

     43.  Rebekka Jonsdatter, født 1707 i Bjørkelo, Br. nr. 3 Innigard, Breim i Nordfjord; døde 1780 i Hole, Br. nr. 5 Hole, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 86. Jon Anderson og 87. Marte.

 

Tillegg Ola Abelson og Rebekka Jonsdatter:

Marriage: 1742

    

Barna til Ola Abelson og Rebekka Jonsdatter er:

     21         i.   Ragnhild Olsdatter, født 1745 i Hole, Br. nr. 5 Hole, Breim i Nordfjord; døde 1799 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord; married Ola Pederson 1772.

                 ii.   Jon Olson, født 1743.

 

 

     44.  Absalon Olsson, født 1692 i Br. nr. 3 Utigard på Steinsåker i Breim, Nordfjord; døde 1764 i Br. nr. 3 Utigard på Steinsåker i Breim, Nordfjord.  Han var sønnen til 88. Ola Rasmusson og 89. Anne Monsdatter.  Han gifta seg med 45. Ingeborg Jonsdatter.

     45.  Ingeborg Jonsdatter, født i Br. nr. 3, Larsbruket, Felde i Breim, Nordfjord; døde 1763 i Br. nr. 3 Utigard på Steinsåker i Breim, Nordfjord.  Hun var datteren til 90. Jon Kristoffersson og 91. Sigrid Jonsdatter.

 

Litt om Absalon Olsson:

Absalon fikk i 1712 skøte på 1/2 løp som han i 1724 solgte til kaptein Bugge.

Han og grannen Mads fikk bot for at de for til seters i tide og utide. ???

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V, side 88.

    

Barna til Absalon Olsson og Ingeborg Jonsdatter er:

     22         i.   Erik Absalonsson, født i Utigård br. nr. 3,Steinsåker i Gloppen, Nordfjord; døde 1813 i Steinsåker i Gloppen, Nordfjord; married Agnete Arnesdatter 1764.

                 ii.   Jon Absalonsson, født 1714.

                iii.   Anna Absalonsdatter, født 1715.

                iv.   Siri Absalonsdatter, født 1718.

                 v.   Peder Absalonsson, født 1720.

                vi.   Ola Absalonsson, født 1722.

               vii.   Randi Absalonsdatter, født 1726.

 

 

     46.  Arne Jansson, født 1682; døde i Br. nr. 1, Innigårdbruket på Re i Breim, Nordfjord.  Han var sønnen til 92. Jan.  Han gifta seg med 47. Anne Arnesdatter.

     47.  Anne Arnesdatter, født 1699 i Utigard på Vik, Stryn i Sogn og Fjordane; døde 1764 i Br. nr. 1, Innigårdbruket på Re i Breim, Nordfjord.  Hun var datteren til 94. Arne Pedersson og 95. Anne Olsdatter.

 

Litt om Arne Jansson:

G. nr. 100 Re

Denne gamle sentralstaden som hadde alle funksjonane som samlingsstad for heile bygda, ligg pa ein strandlinehjell på austsida av Breimsvatnet, i eit ope fritt lægje med fritt utsyn mot Breimsvatnet og innover dei store flate viddene (sjå foto, t.d.  s. 30). Denne terassen ligg på det høgste omlag 30 m over "Breimsvatnet>, eller "Revatnet> som i bygdemålat var vanleger før. Terassen, eller ryggen, skrånar sakte nedover mot Breimskyrkja. I nordvestgåreitgjøl somdekallar Gjølet,>eller"Regjøletr>.Frå utmarka renn ei grov ned i "Reteinar mot "Gjølet" og så ut i Breimsvatnet. Frå eldgamle tider har her vore samlingstad.

Skriueniålera for sjølve stadnamnet har fram til våre dagar vore noko omtvista og vert det nok framleis ei tid. I dagleg skrivemåte er forma "Reed" no heilt vanleg. Men i offisiell bruk, som i moderne kartverk (sjå b.l, vedl.) og i nyaste matrikkelen er namnet skrive "Re". I moderne stadnamnvitskap blir det også hevda at rett skriveform for stadnamnet er Re. (I tidleger band av bygdeboka er vi frå fagleg hald kritiserte for å ha skrive Reed om staden). Som slekts- eller familienamn er forma Reed einerådande. Slik er det også gjort her. Som kjent rår folk stort sett sjølve over den forma dei vil bruke i slektsnamn. Uttalefornra er "Re", "på Re" med stum d (motsett t.d. Råd). Og, som stadnamnsamlaraen K. Egge legg til, "- men dei skriv dess verre mest alltid Reed" (Stadnamn på Breim III, upn1964).

Gardsnamnet Re finst på mange stader i landet. Mange av desse ligg på lange, kvasse markerte grusryggar. Kva namnet tyder har det ikkje rådd full visse om hittil. Stadnamngranskern S. Bugge hevda i si tid at namnet kome av tysk'Reihe som tyder "rad,>, eller "line".

421

 

Arne fikk skøte på bruket på 1 laup av Anna Finde. De var velholdene folk,

boet eigde 57 riksdaler i rede penger, og forskjellig sølvtøy, blandt annet

et sølv til en verdi av 10 riksdaler.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V, side 453 og 421.

 

Den gamle kyrkjestaden på Re

Breim kyrkje på Re vart innvigd 9. juli 1886. Den gamle kyrkja stod kring 500 meter lenger nord, heilt nede ved Breimsvatnet. Ho vart riven i 1887. No står kyrkjegardsmurane att. Ei steinhelle fortel at her stod kyrkjene i Breim fram til 1886.

Den gamle kyrkjestaden år 2000

Den gamle kyrkjestaden ligg på garden Hetle, i Hetlestranda, ved enden av ein køyreveg ned til ei naustrekkje ved Breimsvatnet. Ein låg mur syner storleik og utstrekning. Lengda er ca 80 meter, medan breidda varierer. Kortsida mot vest er ca 15 meter, men i austenden er breidda ca 20 meter.

I det sørvestre hjørnet er det laga opning i muren og sett ein inngangsportal eit stykke innpå kyrkjegarden. Ved den eine portstolpen står eit gamalt gravminne. Den austre halvparten er rydda for trevokstrar og grasgrodd, medan den vestre delen er meir eller mindre tilgrodd. Ein kan sjå spor etter sjølve kyrkjetufta.

Midt på kyrkjestaden, ved enden av den grasgrodde delen, står ei minnehelle med orda Her stod kyrkjene i Breim til 1886.

 

Gravminne

Det er få gravminne att på den gamle kyrkjegarden. Det står ein heimelaga gravstein attmed den eine portstolpen der det er rita inn bokstavar og tal. Innskrifta er initialane eller "namnet" på den døde og dødsåret, 1860. Dei to fyrste bokstavane er ikkje heilt tydelege, AA(?), dei to siste er ein omvendt S og I eller J, som indikerer -son (som ending i patronymikon. t.d. Arneson) og etternamn på I eller J (Joranger?). Ved å jamføra med ei liste over gravlagde i 1860, kan det la seg gjera å identifisera den gravlagde.

 

Kyrkje nemnd i 1308

Det fyrste skriftlege vitnemålet om kyrkje i Breim er frå 1308. Kyrkja vert då omtala som "apud ecclesiam de Re" og "Res Kirkia a Breidefne". Ingen veit sikkert kvar denne kyrkja stod. I lange tider vart namna Reed-kyrkja og Breims-kyrkja brukt om kvarandre til nemninga Breimskyrkja vart einerådane. I kyrkjestol (kyrkjerekneskap) for Gloppen påbyrja 1631 er namnet skrive Reedtz Kiercke Paa Breumb.

 

Ny stavkyrkje frå 1339

I eit bispebrev skrive i 1339 går det fram at kyrkja har vorte sterkt skadd av eld eller uvær. Truleg var skadane så store at det måtte byggjast ny, og venteleg vart det då reist ei stavkyrkje. Ein veit heller ikkje med visse kvar denne kyrkja stod, men det kan ha vore i Hetlestranda.

 

Kyrkja frå 1620

Kyrkja frå 1339 vart erstatta med einy i 1620, og no flyt dei kyrkjehistoriske kjeldene mykje riker. Det var ei nokså stor korskyrkje med tårn og våpenhus i vest, kor i aust og eit særs høgt sutak av hogne bord. Bygningen var tjørebreidd utvendes og trekvit innvendes. Men, det må ha vore eit skrøpeleg byggverk dei sette opp i 1620. Dei neste ti-åra måtte dei fleire gonger til med reparasjonar, og i 1663 var kyrkja så "brøstfeldig" at det var uråd å setja henne i stand. Dei måtte byggja ny.

 

Kyrkja frå kring 1670 Dei bygde litt mindre kyrkje denne gongen, ei som likna mykje på den noverande gamlekyrkja på Gimmestad frå 1692. Den nye Breimskyrkja var ferdig i 1670. Ved synfaring i 1722 vart ho karakterisert som ein god tømmerbygning. Ho var bordkledd og måla innvendig. Denne kyrkja vart ståande i 200 år.

Malene Reed (1879-1980) fortalde i 1979: "Eg kjem i hug at eg ein gong var med mor i gamlekyrkja. Eg kunne vel vere kring 6-årsalderen. Taket var blåmåla og det var stjerner, sol og måne. På veggane var der måla blomar, og der var figurar av englar og apostlar. Og så var der nokre fæle dyr med lange tunger. Dei skulle vel vere dei vonde maktene, men englane og apostlane var dei sterkaste. Eg tykte det var vakkert."

 

Kilder:

Kulturhistorisk Atlas og Leksikon for Sogn og Fjordane - Gloppen kommune 

 

    

Barna til Arne Jansson og Anne Arnesdatter er:

     23         i.   Agnete Arnesdatter, født 1733 i Re i Breim, Nordfjord; døde 1804 i Rygg i Gloppen, Nordfjord; married Erik Absalonsson 1764.

                 ii.   Mari Arnesdatter, født 1717.

                iii.   Dorte Arnesdatter, født 1719.

    Fra tunet på Re

 
                iv.   Jan Arnesson, født 1720.

                 v.   Arne Arnesson, født 1723.

                vi.   Johannes Arnesson, født 1726.

               vii.   Lisbeth Arnesdatter, født 1729.

              viii.   Lisbeth Arnesdatter, født 1730.

 

 

     48.  Per Børgeson  Han gifta seg med 49. Kari Olsdatter.

     49.  Kari Olsdatter, født i Lofthus.  Hun var datteren til 98. Ola Olson og 99. Guri Torsteinsdatter.

 

Litt om Kari Olsdatter:

Lofthus gnr. 79

 

Lofthus grensar til Ellingsgard i aust og til Kaslegard i vest. Namnet kjem truleg av 'loft', dvs. eit tvihøgda stabbur. Gardar med namn av denne typen vert rekna for å vera frådelt ein eldre gard.

    Fyrst på 1600-talet var Lofthus i eiga til Asle Gjermundson Stave.

    Lofthus vart skattlagd som øygard, og hadde 6 laupsbol i landskyld. I 1664 var det same eigern på Lofthus, Ellingsgard og Langegard.

    Frådelt bruk: Fagerlund bnr. 5.

    Eral 1865: dyrka jord 17 mål, naturleg eng 64 mål, utslått 44 mål. Avling 10 1/2 tunne bygg 10 tunner potet.

    Eral 1995: dyrka jord 50 mål, anna eral 30 mål, produktiv skog 150 mål, anna utmark 350 mål. Leigd jord 45 mål. Buskap 8 mjølkekyr, 7 ungdyr. Våningshus bygt 1973, driftsbygning 1989-93, gamalt loft.

    Stølar. Heimstølar: Bergastølen, Veslestølen, Sirestølen og Fossestølen. Lofthusstølen oppe i bakkane. Langstøl på Flæe. Opphavleg langstøl var på Reine fram til 1765.

    Nokre stadnamn: Briskeballen, Lofthuskleive' (bratt stig), Løyndberget (etter segna var her gøymestad for buskapskjelane den tid gardane i Vats vart nytta som stølar etter Svartedauden), nordre og søre Træet, Smiuåkeren, Uppi banko, Eplerøyse (dvs. potet-).

 

Kilder:

http://www.aal-bygdebok.no/079001-.htm

    

Barn of Per Børgeson og Kari Olsdatter er:

     24         i.   Ola Persen, født 1742 i Lofthus , Ål i Hallingdal; døde i Brattegård Ål i Hallingdal; married Margit Olsdatter.

 

 

     50.  Ola

    

Barn of Ola er:

     25         i.   Margit Olsdatter, født ca 1740; døde i Brattegård Ål i Hallingdal; married Ola Persen.

 

 

     52.  Ola Olbjørnsen, født 1706 i Dokk i Ål; døde 1751 i Dokk i Ål.  Han var sønnen til 104. Olbjørn Knudsen og 105. Ambjørg Olsdatter.  Han gifta seg med 53. Torand Knudsdatter.

     53.  Torand Knudsdatter, født i Espegard i Ål; døde i Dokk i Ål.  Hun var datteren til 106. Knut Botolvsen og 107. Sigrid Olsdatter.

 

Litt om Torand Knudsdatter:

Torand gifta seg opp igjen med Ivar Olsen Ellingsgård:

Kilder: Aal Bygdesoge.

    

Barn of Ola Olbjørnsen og Torand Knudsdatter er:

     26         i.   Olbjørn Olsen, født 1751 i Dokk i Ål; døde 1787 i Dokk i Ål; married Kari Torsdatter.

 

 

     54.  Tor Torsen, født 1724 i Veslegård i Ål; døde 1771 i Veslegård i Ål.  Han var sønnen til 108. Tor Torsen og 109. Jørand Embriksdatter.  Han gifta seg med 55. Borghild Eiriksdatter.

     55.  Borghild Eiriksdatter, født i Gullhagen i Ål; døde i Veslegård i Ål.  Hun var datteren til 110. Eirik Olsen og 111. Kari Olsdatter.

 

Litt om Tor Torsen:

Det var skifte etter Tor i 1771, boet var 1229 riksdaler.

 

Kilder:

 Aal Bygdesoge.

 

Veslegard gnr. 61 bnr. 1-

 

Veslegard er frådelt Torsteinsrud fyrst på 1600-talet. Fyrste tida var garden kalla Lille Torsteinsrud. Overgangen frå Torsteinsrud (dvs. 'Lille Torsteinsrud') til 'Lillegard' har skjedd gradvis i løpet av 1700-talet. Frå 1900 har Veslegard-namnet vore omtrent einerådande.

    Torsteinsrud var i eiga til Per Ellingson Skrindo i åra føre 1613. I tida fram mot 1660 kjenner me berre eigarane, truleg har også Veslegard vore underbruk hjå eigarane i Gunhildgard og Arnegard i søre Votndalen. Uti 1660-åra vart Bjørn Bergsgard bonde i Veslegard.

    Veslegard grensar mot Gurigard i vest, mot Torsteinsrud i nord, og mot Håkonsgard og Hagen i aust. Veslegardgrove er grensa mot vest. Her var bekkekvern i bruk fram til 1906.

             Veslegard

 
    Nokre stadnamn: Grisetræet, Storeveite (grøft over myr), Flotåkeren.

    Frådelte bruk og plassar: 1924: Fekjo bnr. 4; Veslegardjøta.

    Eral 1865: dyrka jord 21 1/2 mål, naturleg eng 33 mål, utslått 110 mål. Avling 17 tunner bygg og 15 tunner potet.

    Eral 1995: dyrka jord 30 mål, anna jbr. 30 mål, prod. skog 230 mål, anna utm. 40 mål. Det var dyr på garden fram til ... .

    Våningshus bygt 1960, kårhus 1870, ei stugu frå 1780 rosemåla av Herbrand Sata; loft 1898, fjøs 1918, gamal låve, stallar med trev.

    Stølar: heimstølar på Bekreholt, Øvrestølen, Veslestølen, Myset (fråselt til Fekjo) og Fekjo. Langstøl på Skarvanstølen.

   

   

 

 År: 1771

Tor Torson Veslegard Gurigard 08.10 1751-1812

Foreldre: Tor Torson Torsteinsrud og Borghild Eiriksdtr. Gullhagen.

Gm Anne Knutsdtr. Torsteinsrud Veslegard 23.11 1755-1840

Foreldre: Knut Knutson øvre Torsteinsrud og Liv Nilsdtr. Krosshaug.

*Barn

1. Knut Torson Veslegard 07.03 1779-

2. Tor Torson Veslegard 07.03 1779-

3. Borghild Torsdtr. Veslegard 01.07 1781-

4. Liv Torsdtr. Veslegard 25.11 1787-

5. Liv Torsdtr. Veslegard 26.04 1789-1872

G 1806 m Mikkel Olson Gjeldokk Veslegard. Sjå neste hushald.

6. Jørand Torsdtr. Veslegard 01.07 1792-1802

7. Borghild Torsdtr. Veslegard 02.07 1797-1799

 

Ål kommune

 
Tor og Anne gifte seg i 1776. I november 1786 døydde det to spebarn for Tor og Anne.

    I 1777 kjøpte Tor nedre Gurigard for 740 rd. Men han selde att neste år. Tor vart oppnemnd til lagrettemann i 1776. I 1784 kjøpte han Langåkeren hjå Arne Leveld (Oleivsgard).

    Tor skal ha bygd ny stugu på garden. Den vart rosemåla. Sjå neste hushald.

 

{3393} År: 1785

Liv Torsdtr. Veslegard 26.04 1789-1872

Foreldre: Tor Torson Veslegard og Anne Knutsdtr. Torsteinsrud.

Gm Mikkel Olson Gjeldokk Veslegard 21.09 1777-1841

Foreldre: Ola Larsson Gjeldokk og Margit Olsdtr. Trintrud.

*Barn

1. Jørand Mikkelsdtr. Veslegard Espegard 17.07 1808-1860

G 1827 m enkjemann Ola Larsson Trintrud Espegard. Sjå Espegard gnr. 70/5.

2. Margit Mikkelsdtr. Veslegard Espegard 09.02 1811-1842

G 1834 m Lars Sevatson Holo Espegard. Sjå Espegard gnr. 70/6.

3. Anne Mikkelsdtr. Veslegard Tveito 15.01 1812-1874

G 1857 m enkjemann Nils Nilson Tveito. Sjå Kongstveito gnr. 55/20.

4. Borghild Mikkelsdtr. Veslegard Snogsrud 09.05 1815-1866

G 1844 m Ola Larson Lappegard til Snogsrud. Sjå barnebarn og inderstar 'Snogsrud'. Til Am. som enkje.

5. Tor Mikkelson Veslegard 13.04 1818-1902

G 1844 m Astrid Embriksdtr. Espegard. Sjå neste hushald.

6. Guri Mikkelsdtr. Veslegard 14.04 1818-1865

Ugift. Syskena arva etter Guri.

7. Liv Mikkelsdtr. Veslegard Thon 27.01 1821-1893

G 1856 m Torstein Olson Thon. Sjå nordre Thon gnr. 75/2.

8. Ola Mikkelson Veslegard 03.08 1823-

G 1857 m Birgit Embriksdtr. Kyrkjedeld. Til Am. 1857

9. Birgit Mikkelsdtr. Veslegard Hoff 25.02 1826-1911

G 1859 m Torkjell Torkjellson Hove. Barn: Anna 1860-1930 g 1884 m Eirik Olson Mørk.

    Barn i USA: Liva 1862-1940 g 1884 m Lauritz Scholl (7 barn); Antina 1865-1942 g 1895 m Edvard Skaro (3 barn); Julia 1865-1878; Mikkel 1867-1948 gm Julia Westereng (4 barn). (1186), (1671)

    Dei fekk utflyttingsattest i 1859. Torkjell og Birgit farma i Norseland MN frå 1863. Sonen Michael T. Hoff hadde butikk 'General store' i Madison MN frå 1902. (Ulvestad Bind 2 s 693)

10. Helge Mikkelsdtr. Veslegard Løkensgard 23.10 1828-1911

G 1850 m Ola Olson Løkensgard Veslegard. Barn: Sigrid 1851-1944; Ola 1854- ; USA: Mikkel 1858-1951 gm Karoline O. Leksvol 1871-1945 (13 barn), farmar i Nicollet Co. (Barnebarn: Kristi Pauline Wiest 1956- gm Nils Stølen); Knut 1860-1928 lærar/professor g 1881 m Turid A. Hansebråten, g 1924 m Louise Nygaard; Oluf 1864-1945 farmar/forretn.mann, gm Anne G. Langerud; Oline 1871-1925 gm Nels Nelson Snyder, dei overtok farmen på Lake Prairie etter foreldra til Oline. (1245)

    Ola og Helga utvandra 1857 og busette seg i Rice Co, MN. Etter nybyggar-år i Rice Co og i Iowa slo dei seg til ved Lake Prairie Nicollet Co. MN. (Hallingen nr 23, 24 27 og 28.)

11. Ola Mikkelson Veslegard 25.09 1831-1888

Gm Birgit Embriksdtr. Kyrkjedeld 1827- . Ingen barn. Til Am. 1857: Olmstead Co., MN. I 1882 kom dei heim att og busette seg på Gaustadhaugen. Så reiste dei attende til Amerika, og døydde der borte. Birgit budde i Zumbrota i 1894. Ola var visst glad i sterk drikke. I eit brev skreiv ho Birgit: "Tro nå ikke att Ole har satt meg i armoden".

   

*Barnebarn

1. Anne Levorsdtr. Veslegard Bergaplass 05.03 1836-1913

G 1860 m Ola Toreson Huus Bergaplass. Barn: Sissel 1859-1949 gm Ole K. Ulsaker; Thore 1861-1932 gm Kristi Bjella; Borghild 1863-1924 gm Herman Hermannsen, gm Samuel Bridston; Kari 1865-1866; Eilev 1867-1930 gm Nanna Nelson 1869-1961; Syver 1869-1931 gm Emily Lernes; Caroline 1871-1896 gm Emil Peterson; Julianna 1872-1931 gm Carl Peterson; Christine 1875-1946 gm Peter Peterson; Michael 1878-1901; Emil Oscar 1880-1949 gm Sigrid Ella Dæhli; Anna Sophie 1885-1939 gm pastor Hans Engebretson frå Søndeled. (1005) (1045)

    Foreldre: Levor Solveson Medgarden Gurigard ('skoleholder') og Borghild Mikkelsdtr. Veslegarden Snogsrud.

    Anne var på legd som barn kring 1846. Sidan skreiv ho seg Snogsrud. Til Amerika i 1866.

 

Mikkel og Liv gifte seg i 1806. Mikkel var ute i krigen 1807-14.

    Mikkel og Liv kosta på rosemåling i stugu. Dei fekk Herbrand Sata til å måle den søre stugu, og Kristen Aanstad til å måle den nordre. Det fortelst at ingen av kunstnarane fekk sjå kva den andre hadde gjort før arbeidet var ferdig. Aanstadmålinga har sidan vorte overmåla med unntak av ei hylle. Den praktfulle målinga av Herbrand Sata er av dei eldste stugu-arbeida hans. Mellom motiva finnst bibelske personar jamsides med Karl XII og Peter den Store. (Ellingsgard 1978: s 134)

    Mikkel døydde brått på heimveg frå Skarvanstølen. (1142)

    På skiftet etter Liv i 1872 var netto eige 55 spd. Barnebarnet Embrik Torson fortalde ulvesoger etter Liv Torsdtr. Ho hadde ei gamal flintelåsbørse med seg på stølen, og straks buskapen vart uroa av ulv om natta, så ladde ho børsa og skaut. Ho hadde dessutan ei dyreolm ku som brukte leggja seg på ein haug for å halde vakt om nettene. Men til slutt vart denne kua teken av ulvane. Liv hadde skote med børsa, men kua var oppøst og hadde fylgd etter ulvane då dei drog seg attende. Men det vart ei felle. Neste dag fann dei den modige kua død ved Skarvanstølsåne, stygt sundriven av ulvane. (Dølaminne 1925.)

 

{3394} År: 1844

Tor Mikkelson Veslegard 13.04 1818-1902

Foreldre: Mikkel Olson Gjeldokk Veslegard og Liv Torsdtr. Veslegard.

Gm Astrid Embriksdtr. Espegard Veslegard 01.12 1822-1881

Foreldre: Embrik Botolvson Espegard og Borghild Olsdtr. Lappegard.

*Barn

1. Mikkel Torson Veslegard 23.05 1846-1922

G 1877 m Gro Knutsdtr. Torsteinsrud. Sjå neste hushald.

2. Embrik Torson Veslegard Espegard 29.07 1850-1934

G 1880 m Astrid Syversdtr. Kyrkjedeld. Sjå nedre Espegard gnr. 70/6.

3. Liv Torsdtr. Veslegard Håheim 07.07 1853-1942

G 1873 m Ola Olson Håheim. Sjå myljo Håheim gnr. 71/3.

4. Borghild Torsdtr. Veslegard Hagen 27.11 1855-1952

G 1880 m Ola Olson Håheim Hagen. Sjå HåkonsgardsHagen.

5. Anne Torsdtr. Veslegard 22.05 1858-1859

6. Anne Torsdtr. Veslegard 10.04 1860-1862

7. Tor Torson Veslegard Løken 21.12 1862-1951

G 1895 m Guri Ellingsdtr. Løken. Sjå nordre Løken.

 

Tor og Astrid gifte seg i 1844. Same år fekk han skøyte på garden hjå mora. Med i handelen var halve Dokk-saga.

    I 1854 sette han halve Skarvanstølen i brukeleg pant til søre Haug for eit lån på 100 spd. Tor bygde kårstugu på garden.

 

{3395} År: 1881

Mikkel Torson Veslegard 23.05 1846-1922

Foreldre: Tor Mikkelson Veslegard og Astrid Embriksdtr. Espegard.

Gm Gro Knutsdtr. Torsteinsrud Veslegard 18.03 1853-1937

Foreldre: Knut Knutson Torsteinsrud og Guri Nilsdtr. Holto.

*Barn

1. Astrid Mikkelsdtr. Veslegard Bakken 18.12 1877-1939

Barn: Borghild 1901-1902, sjå barnebarn.

    G 1908 m Knut Oleivson Bakken. Sjå Lappebakken i Vats.

2. Tor Mikkelson Veslegard 18.07 1880-1963

G 1909 m Sigrid Tolleivsdtr. Haug. Sjå neste hushald.

3. Guri Mikkelsdtr. Veslegard 27.04 1883-1958

Ugift. Guri var hushalderske hjå enkjemann Nils Larsson Gjeldokk. Sidan budde ho i ei stugu på Sando.

4. Knut Mikkelson Veslegard 08.08 1886-1899

5. Embrik Mikkelson Veslegard Fekjo 15.07 1889-1968

G 1941 m Ågot Larsdtr. Kaslegard. Bureisar på Fekjo (gnr. 61/4).

6. Nils Mikkelson Veslegard 03.05 1893-1966

G 1924 m Birgit Embriksdtr. Dokk. Sjå Nedre Dokk.

7. Liv Mikkelsdtr. Veslegard Bæra 31.08 1896-1946

G 1916 m Asle Oleivson Lappebakken Bæra. Sjå søre Bæra.

8. Guri Mikkelsdtr. Veslegard Sando 24.09 1899-1980

G 1921 m Olav Eirikson Sando. Sjå øvre Sando.

*Barnebarn

1. Borghild Olsdtr. Veslegard 14.08 1901-1902

Foreldre: Ola Olson Trintrud 1872- (ungkar) og Astrid Mikkelsdtr.Veslegard.

 

Mikkel og Gro gifte seg i 1877. Mikkel fekk skøyte på garden i 1881. Han bygde om loftet.

 

Kilder:

http://www.aal-bygdebok.no/061001-.htm

    

Barna til Tor Torsen og Borghild Eiriksdatter er:

     27         i.   Kari Torsdatter, født 1758 i Veslegård i Ål; døde i Dokk i Ål; married Olbjørn Olsen.

                 ii.   Margit Torsdatter

                iii.   Jørand Torsdatter

                iv.   Tor Torsen

 

 

     56.  Knut Larsen, født 1737 i Nørdre Kvinnegarden; døde 1829 i Aslakgård på Nos.  Han var sønnen til 112. Lars Ivarsen.  Han gifta seg med 57. Gro Gunnarsdatter.

     57.  Gro Gunnarsdatter, født 1749 i Åker i Hol i Hallingdal; døde i Aslakgård på Nos.  Hun var datteren til 114. Gunnar Knutsen og 115. Gro Olsdatter.

 

Litt om Knut Larsen:

Knut kjøpte nørdre Tune i 1771, og i 1809 solgte han halve Aslaksgård.

Knut gikk unde kallenavnet " Kuven ", han skulle visst nok være litt av en vriompeis.

 

Kilder:

Aal Bygdesoge.

    

Barn of Knut Larsen og Gro Gunnarsdatter er:

     28         i.   Ola Knutsen, født 1770 i Nos Ål i Hallingdal; døde i Aslaksgard Nos Ål i Hallingdal; married Lukris Larsdatter.

 

 

     58.  Lars Knutsen, døde i Torkjellgard Nos.  Han var sønnen til 56. Knut Larsen og 117. Gro Gunnarsdatter.  Han gifta seg med 59. Ambjørg Larsdatter.

     59.  Ambjørg Larsdatter, født i Søre Rime; døde 1773 i Torkkjellsgård, Ål i Hallingdal.  Hun var datteren til 118. Lars Eiriksen og 119. Sissel Torsteinsdatter.

 

Litt om Lars Knutsen:

Lars og Ola Knutssønner blei i 1757 stevna av Syver Åsberg i Uvdal for fiske

i Hydnekuven. De hadde overfalt ham med hugg, slag og stukke med kniv.

Men de stevna han att fordi han hadde tatt fra dem en båt og et fiskevad ved

midnatt i juli da folk brukte å kaste vad.

I 1763 solgte ola sin halvpart av gården for 455 rd. til Lars .

 

Kilder:

Aal Bygdesoge.

    

Barna til Lars Knutsen og Ambjørg Larsdatter er:

     29         i.   Lukris Larsdatter, født 1771 i Torkjellsgard Nos; døde 1834 i På Setervegen; married Ola Knutsen.

                 ii.   Knut Larsen

 

 

     60.  Knut Olsen, født 1746 i Skottebøl  i Ål; døde i Skottebøl  i Ål.  Han var sønnen til 120. Ola Knutsen og 121. Anne Sveinsdatter.  Han gifta seg med 61. Kristi Eiriksdatter.

     61.  Kristi Eiriksdatter, født 1748 i Rikandsrud i Ål; døde i Skottebøl  i Ål.  Hun var datteren til 122. Eirik Olsen og 123. Margit Olsdatter.

 

Litt om Knut Olsen:

I 1806 solgte Knut gården for 1600 riksdaler og kår til nesteldste sønnen.

Kilder: Aal Bygdesoge.

    

Barna til Knut Olsen og Kristi Eiriksdatter er:

     30         i.   Ola Knutsen, født 1773 i Skottebøl-Amundsgård Strand i Ål; døde 1832 i Amundsgard Strand i Ål; married Jørand Torsdatter.

                 ii.   Erik Knutsen, født i Skottebøl.

                iii.   Ola Knutsen, født 1784.

 

Ål kommune

 
Litt om Ola Knutsen:

"Vesle-Skottbølen" fikk kalle navnet sitt ikke på grunn av at han var liten

av vekst, men for å skille han fra den eldre navnebroren. Han var

spelemann og godkar, og i sin ungdom litt av en villstyring. Det går

mange segner om styrken hans. Han var med i krigen 1807-14. Ei tid

var han handelskar, uten at det gikk så bra. Deretter lasta han på

flyttelasset og drog ut med kjerring og unger midt på vinteren. Ei tid

Finn vi ha bosett i Botne i Vestfold, ei tid i Romsdalen. I 1827 er han kommet

til Nærøy i Namdalen. Men ber noen år etter er han flytta til Grong i

Namdalen. Der døde han som husmann 1841 idet han fikk et tre over

seg som han skulle felle.

Kilder Ål Bygdesoge II s. 218 og Thor Warberg.

 

 

     62.  Tor Knudsen, født 1761 i Fetagarden Strand i Ål; døde 1820 i Bekkestad i Ål.  Han var sønnen til 124. Knut.  Han gifta seg med 63. Marit Mikkelsdatter.

     63.  Marit Mikkelsdatter, født 1757 i Underberget i Ål; døde 1819 i Bekkestad i Ål.  Hun var datteren til 126. Mikkel Olsen og 127. Ågot Larsdatter.

 

Litt om Tor Knudsen:

Tor fik skjøt på 2 1/4 løb. 1805 av stesønnen Mikkel Tolleivsen for 550 rd.Marit døde 1819 og Tor 1820.

Buet var på 883 spd. På skifte fekk son deira, Svein Torsen utlagd garden i 1822, tgl. 1825.

 

Kilder:

Aal Bygdesoge bd. IV side 672.

 

Bekkestad grn. 129.

Namnet er eit av dei få -.stadnamna ein har i Ål. (Aal 1, . 67.) Namnet kjem av ein bekk, Kvednabekken, som renn over eigedomen. Det er uvisst om Bekkestad er so gamal gard som namnet kan tyde, nemleg frå vikingtida. I so fall har garden lege øyde etter Svartedauden. Det ser ut som Bekkestad var slåttelending under ein annan gard i 1588 då det vart betalt 1 alb. i skatt for Bekkestad. Bekkestad ligg på ei hylle i landskapet, midt oppe i lia litt vest for Breie, omlag 700 m. o. h. Nedanfor garden er det ei stupbratt li, og ovanfor er det ogso bratte fjell. Det er fleire gangvegar opp frå Breiegrenda, og so går det ein dårleg gardsveg om Reinton til Hol. Ein gangveg opp frå Perstølen heiter Skuteskorrvegen, so var det ein frå Venedokken og ein frå Djupedokken opp Brennune. På ein gangveg opp frå øvre Underberget kunne dei koma fram med kløvhest. I 1951 fekk dei i stand ein løypestreng som varor kan fraktast på med elektrisk kraft.

Bekkestad var ein gard til 1723 då han vart delt, slik at nørdre Bekkestad vart omlag 1/4 parten av den opphavlege garden. Frå 1773 var Bekkestad samla att ei stutt tid, og sidan 1950 har Bekkestad vore ein gard.

Innmarka som er omlag 50 da., grensar på alle kantar til skog og utmark. Det er omlag 35 da. dyrka jord. Knut K. Pukerud d. e. dyrka omlag 20 da. og Eirik Hansson dyrka omlag 5 da. I 1930-åra var det vanleg å ha omlag 15 da. open åker, og vanleg buskap er no 1 hest, 5 storfe og 45 småfe, mest geiter. Namn på innmarksstykke er Raunekallåkeren, Skriuåkeren, Gamlemannakeren, Haugaåkeren og Slåtteåkeren.

Tunet har vore på omlag same staden alltid. Den gamle stugu som vart nedriven 1961, var flutt litt ein gong fordi det kom ein stein rullande og slo ho sundt. Stugu er bygd 1939, låven 1925, fjøs og stallar 1929. Loftet skal vera svært gamalt.

Skogen er på omlag 400 da. barskog og 600 da. lauvskog. Ein rem kalla Oppigardsrispa er kjøpt frå Reinton. Søre og nørdre Bekkestad hadde felles skog til 1825 då dei delte skogen.

Stølar: Skardhaugen, Tukthuset og Myre har vore heimstølar til Bekkestad. Vollane vert tildels slegne enno, men elles har stølane ver nedlagde sidan omkr. 1910. Heilt nedlagde er Burtpåstølen og Kambestølen. I 1860åra brukte nørdre Bekkestad Lauvlie vestafor Usta til langstøl, men den stølen var nok leigd, og har ikkje lege til Bekkestad. Langstøl til søre Bekkestad var Brendebu som er fraseld, og til nørdre Bekkestad var det Arsetstølen som ogso er fråseld. Bekkestad har hamn i sameiga på Strandaåsen og fiskerett i fleire smatjønnar. jaktrett har dei i eigen skog. Namn i utmarka er Mjølkeeikra, Kvannehovda, Steinhushaugane, Kvednahushaugen, Harastokkleine, Hellehovda (her vart det teke takheller), Bekkestadkamben. Løkmyre, Lykkjeskardet, Svarthamern, Geiteryggen, Dilleskorr, Kløvet, Ørneberget, Bjødnaskytt, Skriugrove. Kambestølen høyrde til nørdre Bekkestad.

Mosataking var i bruk til omkr. 1930, lauving og storrslått til i 1940-åra. I Kvednabekken var det både flaumkvern og sag, den siste saman med Eikro. (Øvre Breie.)

 

Kilder:

Aal Bygdesoge bd. IV side 670-671.

 

 

          Hallingbunader

 
 


Litt om Marit Mikkelsdatter:

Marit gifta seg først med Tolleiv Olssen. De fikk 2 sønner og 1 datter,

gift andre gangen med Svein Olsen Nos som døde 1789 42 år gammel.

Så gifta Marit seg for 3. gang med Tor Knutsen Fetagarden-Strand.

 

Kilder:

Aal Bygdesoge.

    

Barna til Tor Knudsen og Marit Mikkelsdatter er:

                  i.   Svein Torsen, født 1792.

     31        ii.   Jørand Torsdatter, født 1795 i Bekkestad i Ål; døde i Amundsgard Strand i Ål; married Ola Knutsen.

 

 

GENERASJON NR. 7

 

     64.  Samuel Olsson, født 1678 i Br. nr. 2 Siribruket på Midt Kandal, Breim i Nordfjord; døde 1744 i Br. nr. 2 Siribruket på Midt Kandal, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 128. Ola Olsson og 129. Eli Olsdatter.  Han gifta seg med 65. Gunhild Antonsdatter 1715.

     65.  Gunhild Antonsdatter, født 1695 i Br. nr. 3 Ingebrigtbruket på Vinsrygg, Stryn i Nordfjord.; døde 1769 i Br. nr. 2 Siribruket på Midt Kandal, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 130. Anton Aslaksson og 131. Marte Knutsdatter.

 

Litt om Samuel Olsson:

Samuel bøksla i 1714 1 1/4 pd., av det var 8mk. kirkegods.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Beim bind V side  949.

 

Litt om Gunhild Antonsdatter:

Gunhild var gift 3 ganger, 1.gang med Samuel Olsson,

2. gang med Ingebrigt Andersson Myklebust.

3. gang med Ola Pedersson Skarstein.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Beim bind V side 882-883 og 949.

 

Tillegg Samuel Olsson og Gunhild Antonsdatter:

Marriage: 1715

    

Barna til Samuel Olsson og Gunhild Antonsdatter er:

     32         i.   Anton Samuelsson, født 1725 i Br. nr. 2 Siribruket på Midt Kandal, Breim i Nordfjord.; døde 1797 i Br. nr. 2 Antonbruket på Skarstein, Breim i Nordfjord; married Magnhild Olsdatter 1753.

                 ii.   Ola Samuelsson

                iii.   Magnhild Samuelsdatter

 

 

     66.  Ola Pedersson, født 1700 i Skarstein, Breim i Nordfjord; døde 1736 i Br. nr. 1 Oppetunet på Indre Kandal, Breim i Nordfjord..  Han var sønnen til 132. Peder.  Han gifta seg med 67. Borni Nilsdatter 1726.

     67.  Borni Nilsdatter, født 1689 i Br. nr. 1 Oppetunet på Indre Kandal, Breim i Nordfjord.; døde 1763 i Br. nr. 1 Oppetunet på Indre Kandal, Breim i Nordfjord..  Hun var datteren til 134. Nils Andersen og 135. Eli Anbjørnsdatter.

 

Litt om Ola Pedersson:

Ola bøksla i 1727 bruket og løste det inn samme året.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 945.

 

Tillegg Ola Pedersson og Borni Nilsdatter:

Marriage: 1726

    

Barna til Ola Pedersson og Borni Nilsdatter er:

     33         i.   Magnhild Olsdatter, født 1729 i Br. nr. 1 Oppetunet på Indre Kandal, Breim i Nordfjord.; døde 1796 i Br. nr. 2 Antonbruket på Skarstein, Breim i Nordfjord; married Anton Samuelsson 1753.

                 ii.   Brite Olsdatter, født 1727.

                iii.   Eli Olsdatter, født 1728.

                iv.   Ola Olsson, født 1731.

                 v.   Nils Olsson, født 1733.

 

 

     68.  Knut Pedersson, født 1700 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord.; døde 1765 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord..  Han var sønnen til 136. Peder Knutsson og 137. Brite Jørgensdatter.  Han gifta seg med 69. Mari Olsdatter 17 jan 1733/34.

     69.  Mari Olsdatter, født 1699 i Hage på Utvik i Nordfjord.; døde 1773 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord..  Hun var datteren til 138. Ola.

 

Litt om Knut Pedersson:

Knut bøksla i 1739 Jobakken.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 482.

 

Litt om Mari Olsdatter:

Digitalarkivet: Vigde i Gloppen 1686-1816. [5546/10]

 

Brudgoms førenamn Brudgoms farsnamn Brudgoms gardsnamn Brudgoms tittel Bruds førenamn Bruds farsnamn Bruds gardsnamn Bruds tittel Dato År

 

849 Knud              Pedersøn                             Jordanger                                                 Mari                   Olsdtr.              Hage                                 1701  1734 

 

 

 

Tillegg Knut Pedersson og Mari Olsdatter:

Marriage: 17 jan 1733/34

    

Barna til Knut Pedersson og Mari Olsdatter er:

     34         i.   Arne Knutsson, født 1741 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord.; døde 1799 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord; married Anne Christine Olsdatter 1766.

                 ii.   Peder Knutsson, født 1734.

                iii.   Ola Knutsson, født 1736.

                iv.   Peder Knutsson, født 1735.

                 v.   Jon Knutsson, født 1744.

                vi.   Ragnhild Knutsdatter

 

 

     70.  Ola Johannesson, født 1699 i Br. nr. 4 Gabrielbruket på Hjelle, Breim i Nordfjord; døde 1745 i Br. nr. 4 Gabrielbruket på Hjelle, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 140. Johannes Eiriksson og 141. Gunhild Olsdatter.  Han gifta seg med 71. Eli Gabrielsdatter.

     71.  Eli Gabrielsdatter, født 1715 i Br. nr. 3 Jobruket på Øvreset, Breim i Nordfjord; døde 1797 i Br. nr. 4 Gabrielbruket på Hjelle, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 142. Gabriel Karlsson og 143. Kari Antonsdatter.

 

Litt om Ola Johannesson:

Ola ble brker på Gabrielbruket før 1744.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 690.

 

Litt om Eli Gabrielsdatter:

Eli gifta seg på nytt med Lars Olsson Nes, som  ble

neste bruker.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 690.

    

Barna til Ola Johannesson og Eli Gabrielsdatter er:

     35         i.   Anne Christine Olsdatter, født 1736 i Br. nr. 4 Gabrielbruket på Hjelle, Breim i Nordfjord; døde 1801 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord; married Arne Knutsson 1766.

                 ii.   Gabriel Olsson, født 1741.

                iii.   Johannes Olsson, født 1738.

 

 

     72.  Ola Gabrielsson, født 1697 i Br. nr. 1, Kristenbruket på Støyva, Breim i Nordfjord; døde 1779 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 144. Gabriel Eiriksson og 145. Ingeborg Antonsdatter.  Han gifta seg med 73. Agnete Jakobsdatter.

     73.  Agnete Jakobsdatter, født 1689 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord; døde 1765 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 146. Jakob Eilivsson og 147. Sara Reielsdatter.

 

Litt om Ola Gabrielsson:

Ola (Oluf) bøksla bruket i 1756 og fikk skjøte 1762.

 

Kilder:

Soga om Gloppem og Breim bd. V side 338.

    

Barna til Ola Gabrielsson og Agnete Jakobsdatter er:

     36         i.   Reiel Olsson, født 1727 i Br. nr.1, Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord; døde 1809 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord; married Tora Olsdatter.

                 ii.   Ingeborg Olsdatter, født 1724.

                iii.   Rasmus Olsson, født 1730.

 

 

     74.  Ola Jonsson, født 1688 i Br. nr. 2 Nedigard på Fossheim, Breim i Nordfjord.; døde 1777 i Br. nr. 2 Nedigard på Fossheim, Breim i Nordfjord..  Han var sønnen til 148. Jon Rasmusson og 149. Tora Jonsdatter.  Han gifta seg med 75. Marte Steffensdatter.

     75.  Marte Steffensdatter, født 1696 i Br. nr. 2 Framigard Byrkjelo, Breim i Nordfjord.; døde 1747 i Br. nr. 2 Nedigard på Fossheim, Breim i Nordfjord..  Hun var datteren til 150. Steffen Torsson og 151. Tora Jonsdatter.

 

Litt om Ola Jonsson:

Ola fikk skjøte på odelsrett av eldste bror sin, Anton, i 1714,

og i 1732 fikk han skjøte på hele bruket.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V side 357.

 

    

Barna til Ola Jonsson og Marte Steffensdatter er:

     37         i.   Tora Olsdatter, født 1730 i Br. nr 2, Nedigard på Fossheim i Breim, Nordfjord; døde 1807 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord; married Reiel Olsson.

                 ii.   Marte Olsdatter, født 1723.

                iii.   Jon Olsson, født 1724.

                iv.   Steffen Olsson, født 1726.

                 v.   Jon Olsson, født 1728.

                vi.   Steffen Olsson, født 1733.

 

 

     76.  Ola Larsson, født 1704 i Bolseth i Jølster, Sogn og Fjordane; døde Aft. 1784 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord.  Han gifta seg med 77. Kari Pålsdatter.

     77.  Kari Pålsdatter, født 1709 i Fonn i Jølster, Sogn og Fjordane.  Hun var datteren til 154. Pål Andersson og 155. Brite Johannesdatter.

 

Litt om Ola Larsson:

Ola ble bruker på Hetle i 1736 og fikk i 1745 skjøte av

Sofie Gienschouen, "salig" kaptein Rochlenges enke,

for 50 riksdaler.

Ola er nevn i 1734 som 30 år gammel soldat, født på Bolset.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V side 412 og

Soga um Jølst side 287.

 

G. nr. 99 Hetle

Gardsnamnct her synest å ha grei tyding. Førstelekken kjem av `heslin` , elle r`hesli`, som trenamnet hatt, eller eit tre der det veks hassel. Endelekken er den vanlege gamle -vin (eng, slette). Nanmnet gjev seg mest sjølv fordi dette er ein av få gardar i Breim der det veks hassel. 1 bygdemålet seier ein gjerne tthalkj'e", eller i det gamle halvemålet "alkj'e". Gardsnamnct vert i dag vanlegvis uttala "Helkja", tidleger også "Elkja".

Namneformene i skriftleg bruk har som ventande også her variert mykje gjennom hundreåra. Eldste forma vi finn er frå 1520 (sjå nedanfor), "Helle", vider "Heslenn" (1563), "Hisle" (1567), "Hettle" (1585, eller litt seiner), "Hette" (1608), "Hettle, (1615), "Hedtle" (1620), Ilcdtlree" (1621), "Hedttle" (1622), "Hedttle" (1626), "Hette" (1646), "Hettle" (1647), "Hatle" (1656), "Hædtle" (1659), "Hettde" (1692). På 1800-taktfesta den noverande skriveforma seg.

Ein. gamal gard

Gravfunn tyder på at Heile var busett alt i eldre jarnalder. Ei røys inneheldt ei utbrend grav i hellekiste. Her fanst også leirkar og spydspiss. Funnet er datert til 400talet. Også namnet -vin ber bod om gamal busetnad (sjå b.I, s. 153,166 og 222).

Skriftleg dokumentasjon om garden fiå mellomalderen kjenner vi ikkje. Først i seinmellomalderen, i eit skattemanntal frå 1520, finn vi han att. Då svara ein "Oluff pa Helle" 4 lodd sølvi "tiendepengeskatt" og glodd for jorde-gods (sjå U, s. 326 f). Etter dei låke tidene etter Svartedauden, må Hette vere ein av dei sentrale gardane i bygda der det levde folk i den elles så folketome bygda (meir i hl, s. 328 r.). Vi må kunne rekna med at Betle har hatt samanhengande busetnad gjennom heile mellomalderen, utan øydetid. Vi kan elles nemne at garden er skriftfesta i 1592, då Peder Rasmusson Hette fekk tinglese eit gamalt dokument som stadfesta Breim og Jølster sin rett på hestebeite på Sandane (meir om dette, b.IV s. 569).

Landskylda på Hette kjenner vi frå eijordebok frå 1626, 2 laupar smør 2 sauer. I 1647 les vi at "Hettle skyllder aarligh I løb smør 1 bud 1 faar ("Skattematrikkelen). 11650åra er ho endra noko lite, til 1/2 l. 1 hud 3 sauer. Eldste ordinære matrikkelen, 1667, oppgir ei skyld på 11. 2 1/4 fal. smør. Men så kom her eit lite avtak på 18 mk. i 168:3. Dei nye skyldeiningane frå 1800-talet, lydde på 6 skylddalar 4 ort 20 skill. frå 1838, og moderne skyld vart frå 1886 sett til 12,95 skyldmark.

Dei gamle hovudbruka på Hette har i nyaste prenta matrikkelen (1967) har slik skyld: Bruk nr 1, (Rasmus O. Hetle), 2,83 mark/øre, bruk nr 3 (Steinar N. Hetle), 3,19, bruk nr 4 (Egil L. Hette), 2,34, bruk nr 5, (Jakob A. Hetle), 3,17. Eit yngre bruk, nr 2, "Gresleite" (eige bruk frå 1865), har skylda 0,12.

Eigedomstilhøve

Ein stor del av garden låg i gamal tid under framande eigarar og brukarane var leiglendingar. Prestebordet (-embetet) i Gloppen eigde opphavleg 1/2 laup, seiner 1 sau 18 mk. Denne jorda låg i bruk nr .5. Jakob Pederson løyste ut prestebordsparten i 1839. Resten av garden, det vil seie halvparten; var Apostelgods. (Om denne jordeigarinstitusjonen viser vi til b.I, s. 371 f). Apostelgodset vart løyst ut av brukarane i siste halvdelen av 1700-talet. Presten W. Haus (om han, sjå b.I, s.387) hadde ei tid vore eigar av godset, og no var det arvingane etter han som selde det ut. Brukarane måtte ved dette høve låne pengar av presten P.O. Schreuder mot pant i bruka. Men dei greidde å løyse pantet etter heller kort tid. På 1700-talet åtte ei tid to brukarar på Re bruk nr 1 på Hetle. Seiner kom denne jorda under kaptein P. N. Rochlenge (sjå b.I, s.559 og 567), men selt av enkja hans i 1745.

Ser vi så på bruksdelinga, var Hette utetter 1600-talet delt i to bruk. Såleis brukte Peder, leiglending under prestegodset, i 1647 halve garden og "Steener" den andre parten. J. Aaland hevdar at o Segni veit as segja at Hette opphavleg var eitt bruk, som vart bytt millom tvo mann, Steinar og Per, med strengemerke mil lom bruki". Desse to er i alle fall kjeldefesta, som vi ser. I 1664 vart begge dei to bruka delt i to like partar - til bruk nr 3 og 4 og bruk nr 1 og 5. Småbruka nr 2 og nr 6 (Gresleite og Hagen) vart frå-skilde i 1865 og 1899.

Hetle som gamal sentralstad

Gamlekyrkja i Breim, som oftast vart kalla Re-kyrkja, stod på Hetlte sin grunn (sjå bilete b.I, s. 40.5 og s. 566). Kyrkja, som vart riven i 1886, var bygd i 1620, men ei langt eldre stavkyrkje stod her i langt eldre tid (meir i KI,s. 406 C). Stadnamn på Hetle vitnar også om denne gamle kyrkja, slik som "Kjerkjeåkrane" ned mot vatnet, nær kyrkja, eller "Kjerkjåkreflata", som er ei flate oppunder gamletunet.

På Hetle var ikkje berre den første kyrkjestaden, men i følgje J. Aaland, også første handelsstaden i Breim.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V side 397-399.

 

 

 

 

 

Tillegg Kari Pålsdatter:

Begravd på: 1769, Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord

    

Barna til Ola Larsson og Kari Pålsdatter er:

     38         i.   Daniel Olsson, født 1737 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord; married Tora Olsdatter 1775.

                 ii.   Pål Olsson, født 1733.

                iii.   Barbara Olsdatter, født 1735.

                iv.   Tore Olsson, født 1739.

                 v.   Lars Olsson, født 1742.

                vi.   Brite Olsdatter, født 1747.

               vii.   Mari Olsdatter, født 1752.

 

 

     78.  Ola Gabrielsson, født 1708 i Br. nr. 3, Jobruket på Øvreset i Breim, Nordfjord.; døde 1788 i Br. nr. 3, Jobruket på Øvreset i Breim, Nordfjord..  Han var sønnen til 142. Gabriel Karlsson og 157. Synnøve Hansdatter.  Han gifta seg med 79. Marte Eriksdatter i 1733.

     79.  Marte Eriksdatter, født 1710 i Felde i Breim, Nordfjord; døde 1775 i Br, nr. 3, Jobruket på Øvreset i Breim, Nordfjord.  Hun var datteren til 158. Erik Lauritsson og 159. Luise Lauritsdatter.

 

Litt om Ola Gabrielsson:

Ola bøksla bruket i 1744 og 1748.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V side 156.

 

Tillegg Ola Gabrielsson og Marte Eriksdatter:

Marriage: 1733

    

Barna til Ola Gabrielsson og Marte Eriksdatter er:

     39         i.   Tora Olsdatter, født 1746 i Øvreset, Breim i Nordfjord; døde 1818 i Br, nr. 1, Danielbruket på Hetle, Breim i Nordfjord; married Daniel Olsson 1775.

                 ii.   Synneve Olsdatter, født 1733.

                iii.   Erik Olsson, født 1737.

                iv.   Tora Olsdatter, født 1740.

                 v.   Gabriel Olsson, født 1744.

                vi.   Kari Olsdatter, født 1749.

               vii.   Lucie Olsdatter, født 1752.

 

 

     80.  Tor Knutson, født 1671 i Fløtre, Br. nr. 5 Knutebruket, Breim i Nordfjord; døde 1739 i Fløtre, Br. nr. 5 Knutebruket, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 160. Knut Rasmusson og 161. Marte Jonsdatter.  Han gifta seg med 81. Anne Pedersdatter.

     81.  Anne Pedersdatter, født 1674; døde 1753 i Fløtre, Br. nr. 5 Knutebruket, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 162. Peder Jonson og 163. Dorte Steffensdatter.

    

Barna til Tor Knutson og Anne Pedersdatter er:

     40         i.   Peder Torson, født 1714 i Fløtre, Br. nr. 5 Knutebruket, Breim i Nordfjord; døde 1795 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord; married Marte Olsdatter.

                 ii.   Knut Torson, født 1707.

                iii.   Rasmus Torson, født 1717.

                iv.   Ola Torson, født 1721.

 

 

     82.  Ola Ivarson, født 1691 i Moldestad, Br. nr. 5 Dåvebruket, Breim i Nordfjord; døde 1744 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 164. Ivar Olson og 165. Kari Jonsdatter.  Han gifta seg med 83. Mari Rasmusdatter.

     83.  Mari Rasmusdatter, født 1690 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord; døde 1753 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 166. Rasmus Larsson og 167. Marte Andersdatter.

    

Barna til Ola Ivarson og Mari Rasmusdatter er:

     41         i.   Marte Olsdatter, født 1720 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord; døde 1799 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord; married Peder Torson.

                 ii.   Kari Olsdatter, født 1723.

Kvernhus på Moldestad

 
                iii.   Mari Olsdatter, født 1735.

                iv.   Ivar Olson, født 1725.

                 v.   Ola Olson, født 1731.

                vi.   Lusie Olsdatter, født 1732.

 

 

     84.  Abel Olson, født 1676; døde 1759 i Hole, Br. nr. 5 Hole, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 168. Ola.  Han gifta seg med 85. Ragnhild Larsdatter.

     85.  Ragnhild Larsdatter, født 1681; døde 1729 i Hole, Br. nr. 5 Hole, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 170. Lars.

    

Barna til Abel Olson og Ragnhild Larsdatter er:

     42         i.   Ola Abelson, født 1718 i Hole, Br. nr. 5 Hole, Breim i Nordfjord; døde 1801 i Hole, Br. nr. 5 Hole, Breim i Nordfjord; married Rebekka Jonsdatter 1742.

                 ii.   Borni Abelsdatter, født 1716.

                iii.   Rasmus Abelson, født 1723.

                iv.   Knut Abelson, født 1726.

 

 

     86.  Jon Anderson, født 1677 i Verlo; døde 1754 i Bjørkelo, Br. nr. 3 Innigard, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 172. Anders.  Han gifta seg med 87. Marte 1705.

     87.  Marte, døde i Bjørkelo, Br. nr. 3 Innigard, Breim i Nordfjord.

 

Litt om Jon Anderson:

Han var skredder og sjersjant. I 1717 pantsatte han medelen og bruket

sitt til P.O. Schreuder.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind 5 side 560.

 

Tillegg Jon Anderson og Marte:

Marriage: 1705

    

Barna til Jon Anderson og Marte er:

     43         i.   Rebekka Jonsdatter, født 1707 i Bjørkelo, Br. nr. 3 Innigard, Breim i Nordfjord; døde 1780 i Hole, Br. nr. 5 Hole, Breim i Nordfjord; married Ola Abelson 1742.

                 ii.   Daniel Jonson, født 1706.

                iii.   Nils Jonson, født 1708.

 

 

     88.  Ola Rasmusson, født 1660 i Br. nr. 3 Utigard på Steinsåker i Breim, Nordfjord; døde 1715 i Br. nr. 3 Utigard på Steinsåker i Breim, Nordfjord.  Han var sønnen til 176. Rasmus Knutsson og 177. Olufsdatter.  Han gifta seg med 89. Anne Monsdatter.

     89.  Anne Monsdatter, døde 1734 i Br. nr. 3 Utigard på Steinsåker i Breim, Nordfjord.  Hun var datteren til 178. Mons.

 

Litt om Ola Rasmusson:

Ola brukte 1/4 av gården i 1686.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V, side 88.

    

Barna til Ola Rasmusson og Anne Monsdatter er:

     44         i.   Absalon Olsson, født 1692 i Br. nr. 3 Utigard på Steinsåker i Breim, Nordfjord; døde 1764 i Br. nr. 3 Utigard på Steinsåker i Breim, Nordfjord; married Ingeborg Jonsdatter.

                 ii.   Randi Olsdatter, født 1689.

                iii.   Rasmus Olsson

                iv.   Peder Olsson, født 1695.

                 v.   Lars Olsson, født 1702.

 

 

     90.  Jon Kristoffersson, født 1634 i Br. nr. 3, Larsbruket, Felde i Breim; døde i Br. nr. 3, Larsbruket, Felde i Breim.  Han var sønnen til 180. Kristoffer Hansson og 181. Kari.  Han gifta seg med 91. Sigrid Jonsdatter.

     91.  Sigrid Jonsdatter, født 1636; døde 1720 i Br. nr. 3, Larsbruket, Felde i Breim,Nordfjord.  Hun var datteren til 182. Jon.

 

Litt om Jon Kristoffersson:

Jon var bruker før 1686. Han gifta seg med enka Sigrid Jonsdatter som før

var gift med forrige bruker Larits Steinbjørnsson. Med han fikk hun barna:

Torgils og Jakob.

Jon hadde også halve bruket nr.2 ,Innigard, sammen med sin bror Peder.

 

Kilder:

Gloppen og Breim bd.V side 207.

G. nr. 89 Felde

Garden ligg høgst oppe i gardrekkja oppunder Breimsfjellet (sjå kart, b.I, ved I.). Fjellet stig nokså jamt oppetter, og lendet er gras- og lynggrodd heilt opp på høgda. Her er eit" jamt hall eller fall, med noko flater lende kring sjølve garden. Heilt flatt er det heller ikkje her.

Tydinga på gardsnamnet er ikkje heilt viss. Namnegranskarane har gjennom tidene i alle høve gjeve to tolkingar. Ei forklaring (O. Rygh) går ut på at det kjem av ,fIjalh, fjell. Ei opphavleg form synest å ha vore 'Fellin'. Siste stavinga må i så fall stå for eit vin-namn (gard, engvoll). Tydinga "jordfall" har også vore halden fram (O.Rygh). K. Egge støttar seg til lendet og ordet 'fall' i tydinga fall, skråning eller helling i lendet (som også 1. Aasen seier). Dermed skulle dette tyde ein engvoll i ei helling. f bygdemålet seier ein "Fællja".

1 skriftleg form har garden fått mange variantar gjennom tidene. Vi nemner "F,jællene" (1469), "Feldenn" (1563), "Follind" (1567), "Felle" og "Felde" (1603), "Field" (1611), "Fellde" (1602), "Felldee" (1615), "Fælde" (1707), "Fællde" (1869). Seiner har noverande form, "Felde", festa  seg.

Spør vi så om alderen på garden, var han i alle høve busett i mellomalderen. Eit mellomalderbrev (diplom) frå 1469 fortel om ei Ulvhild Jonsdotter som åtte jord, 1/2 "tegh jardar", i "Fjællen". Frå vikingtid finst her også eit lausfunn frå Fe] de, og vin-namnet kan også tale for at garden var i drift alt i førhistorisk tid (sjå b. 1, s. 225 og 235). Men dette siste er uvisst.

Øydetid etter Svartedauden kan her neppe ha vore på Felde. På 1500-talet finn vi garden att i eit skattemanntal frå 1563, då dei to brukarane Torgjer og "Iffuer" på "Feldennb høvesvis svara 2 og 1 dalar i leiglendingskatt.

Landskylda kjenner vi først frå ei,jordebok i 1626. Då lydde ho på 2 laupar smør, 1 hud og 3 mælar korn. "Skattematrikkelen" frå 1647 opplyser at skylda då hadde endra seg berre lite -til 21. 21,2 mk. smør, l hud, 2 mk. korn ("aure, dvs. havre). Heretter finn vi ikkje endringar i samla skyld før omeggingane på 1800-talet. 11838 vart såleis skylda sett til 9 skylddalar 2 ørt 12 skilling. Ved neste omlegging, i 1886, vart skylda fastsett til 17,10 skyldmark.

Eigedornstilhøva

1 1647 får vi opplyst at "Dj Rosenkrantzer haffuer før eyett i denne jord 1 løb 2 tal. smør. Dette tyder at omlag halve garden var adelsgods (sjå og b.I s. 371). Sætre og Felde var begge gardar som høyrde til den mektige Rosenkrantz-ætta. Seiner skifte dette godskomplekset eigarar. Det var elles forgreina til fleire bygder. 11661 var Henning Hanssøn Smed i Bergen eigar. Broren Peder Hanssøn, lagmann i Bergen, vart medeigar. I slutten av 1660-åra kjøpte så presten Peder Hansson Schreuder jordegodset som fanst i Gloppen prestegjeld. 11709 løyste brukarane på Felde jorda ut frå presteenkja Anne Jensdtr. Finde.

Resten av garden var bondegods. Parten som i 1647 var "bunde odell" hadde ei skyld på 1 pal. 2 mk. smør 1 hud 2 mælar korn. Noko av denne eigedomsparten kom under presten R. Finde og noko under Wittrup-ætta. Siste framande eigern til bondegodset var presten P. O. Schreuder. Brukarane løyste ut denne parten i 1720-og 1730-åra.

Bruksdelinga på garden

To brukarar er oppførte på Felde i 1.563. Men ei skatteliste frå 1603 viser at her då fanst fire bruk. Ei jordebok frå 1626 fortel at bruksdelinga har gått vider, til fem. 1 1680åra kjem her enda eit nytt bruk til. Av dei seks bruka som då fanst, var firejamstore ( 1 pal. 2 mk.), eitt noko større (3 pd.) og det minste hadde 1 pd. i skyld. Etter 1720 festa så brukstalet seg til fire, slik bruksdelinga opp mot nyaste tida har vore. Eit femte bruk (Gjeilbakk) vart utskilt frå nr. 4 i 1938. Dei fire gamle bruka fekk omlag lik skyldstorleik etter 1720.

 

Kilder:

Gloppen og Breim bd.V side 190-191.

 

 

 

    

Barna til Jon Kristoffersson og Sigrid Jonsdatter er:

     45         i.   Ingeborg Jonsdatter, født i Br. nr. 3, Larsbruket, Felde i Breim, Nordfjord; døde 1763 i Br. nr. 3 Utigard på Steinsåker i Breim, Nordfjord; married Absalon Olsson.

                 ii.   Kari Jonsdatter, født i Felde, Breim i Nordfjord; døde 1736 i Moldestad, Br. nr. 5 Dåvebruket, Breim i Nordfjord; married Ivar Olson; født 1653; døde 1706 i Moldestad, Br. nr. 5 Dåvebruket, Breim i Nordfjord.

                iii.   Kristoffer Jonsson

                iv.   Anne Jonsdatter

                 v.   Jon Jonsson

                vi.   Kari Jonsdatter

 

 

     92.  Jan

    

Barn of Jan er:

     46         i.   Arne Jansson, født 1682; døde i Br. nr. 1, Innigårdbruket på Re i Breim, Nordfjord; married Anne Arnesdatter.

 

 

     94.  Arne Pedersson, født ca 1650 i Br. nr 2 Utigard på Vik, Stryn i Nordfjord.; døde ca 1714 i Br. nr 2 Utigard på Vik, Stryn i Nordfjord..  Han var sønnen til 188. Peder Hansson og 189. Bergitte Arnesdatter Bagge.  Han gifta seg med 95. Anne Olsdatter.

     95.  Anne Olsdatter, født ca 1650 i Nedre Berg; døde ca 1720 i Br. nr. 2 Utigard på Vik, Stryn i Nordfjord..  Hun var datteren til 190. Ola.

 

Litt om Arne Pedersson:

Nevnt som bruker av Utigard på Vik 1690.

 

Kilder:

Bygdesoga Innvik og Stryn bd. I side 443.

    

Barna til Arne Pedersson og Anne Olsdatter er:

     47         i.   Anne Arnesdatter, født 1699 i Utigard på Vik, Stryn i Sogn og Fjordane; døde 1764 i Br. nr. 1, Innigårdbruket på Re i Breim, Nordfjord; married Arne Jansson.

                 ii.   Hans Arneson, født 1683.

 

 

     98.  Ola Olson, født i Lofthus grn.79 Ål i Hallingdal; døde 1740 i Lofthus grn.79 Ål i Hallingdal.  Han var sønnen til 196. Ola Håkonson og 197. Guri Bjørnsdatter.  Han gifta seg med 99. Guri Torsteinsdatter.

     99.  Guri Torsteinsdatter, døde i Lofthus grn.79 Ål i Hallingdal.  Hun var datteren til 198. Torstein.

 

Litt om Ola Olson:

 Ola Olson skulle no ha noko av garden kvar, men 1722 gjorde dei ei semje slik at Guri , mor hans,skulle ha stølen Bergastølen og 13 rd. årleg mot at Ola fekk ogso hennar del i garden, som han no hadde åleine. Guri hadde ei stugu, og det heiter i 1704 at Johannes Lofthus "skal ei lenger der forblive". 1 1721 hadde Johannes teke 11 "tagflag" hjå Ola Lofthus og ført dei til Havardsgard. Ola pantsette 1734 garden for 99 rd. til Jørand Kastegard. Ola var g. m. Guri Torsteinsdtr. Ein kjenner borna Ola, Syver og Kari. Det var skifte etter Ola Olson 1740. Buet var 26 rd.

 

Kilder:

Ål bygdesoge bind IV side 59.

 

Lofthus gnr. 79 bnr. 1-

 

Lofthus grensar til Ellingsgard i aust og til Kaslegard i vest. Namnet kjem truleg av 'loft', dvs. eit tvihøgda stabbur. Gardar med namn av denne typen vert rekna for å vera frådelt ein eldre gard.

    Fyrst på 1600-talet var Lofthus i eiga til Asle Gjermundson Stave.

    Lofthus vart skattlagd som øygard, og hadde 6 laupsbol i landskyld. I 1664 var det same eigern på Lofthus, Ellingsgard og Langegard.

    Frådelt bruk: Fagerlund bnr. 5.

Ål kommune

 
    Eral 1865: dyrka jord 17 mål, naturleg eng 64 mål, utslått 44 mål. Avling 10 1/2 tunne bygg 10 tunner potet.

Lofthus

 
    Eral 1995: dyrka jord 50 mål, anna eral 30 mål, produktiv skog 150 mål, anna utmark 350 mål. Leigd jord 45 mål. Buskap 8 mjølkekyr, 7 ungdyr. Våningshus bygt 1973, driftsbygning 1989-93, gamalt loft.

    Stølar. Heimstølar: Bergastølen, Veslestølen, Sirestølen og Fossestølen. Lofthusstølen oppe i bakkane. Langstøl på Flæe. Opphavleg langstøl var på Reine fram til 1765.

    Nokre stadnamn: Briskeballen, Lofthuskleive' (bratt stig), Løyndberget (etter segna var her gøymestad for buskapskjelane den tid gardane i Vats vart nytta som stølar etter Svartedauden), nordre og søre Træet, Smiuåkeren, Uppi banko, Eplerøyse (dvs. potet-).

   

 År: 1759

Syver Olson Lofthus Skrattegard . 1722-1798

Foreldre: Ola Olson Lofthus og Guri Torsteinsdtr.Gjivsjord. (Hol). Gm enkja Margit Aslaksdtr. Hove.

 

Syver vart kalla 'Rike-Sjugurd'. Han dreiv fehandel og pengeutlån, og sat med mykje pengar, kontant eller som obligasjonar. Sjå meir om han på nordre Breie.

    I 1759 kjøpte Syver ein del i farsgarden Lofthus hjå broren Ola for 86 rd. Stølane Bergastølen, Sirestølen og Fossestølen fylgde med. Likeeins eit loft på garden.

    Ved manntalet i 1762 budde der ingen på Lofthus.

    Ved makeskifte med Svein Knutson Breie i 1765 gav han 6 laupsbol i Lofthus og 540 rd og fekk att 12 laupsbol i nordre Breie. Syver held attende stølen Reine og ein skogteig ved Mjåvasstølen. (1194) s 15

    

Barna til Ola Olson og Guri Torsteinsdatter er:

     49         i.   Kari Olsdatter, født i Lofthus; married Per Børgeson.

                 ii.   Ola Olsson

 

Litt om Ola Olsson:

Ola Olson overtok garden, og 1744 kjøpte han arvegods i garden av syskenda sine, 33/5 løb. for 60 rd. 1 1750 gav han Brunnshusåkeren, Stolphusåkeren m/fleire stykke samt Bergastølen og Veslestølen i brukeleg pant til broren Syver for 60 rd. i seks år. 1 1758 baud Ola fram garden til skyldfolk for 400 rd. Han var då mykje gjeldbunden. Og 1759-60 kjøpte broren Syver for 376 rd.

 

Kilder:

Ål bygdesoge bind IV side 59.

 

                iii.   Syver Olsson

 

 

     104.  Olbjørn Knudsen, født i Medgarden i Ål; døde 1722 i Dokk i Ål.  Han var sønnen til 208. Knut Olbjørnsen og 209. Ågot Syversdatter.  Han gifta seg med 105. Ambjørg Olsdatter.

     105.  Ambjørg Olsdatter, født 1675 i Dokk i Ål; døde 1756 i Dokk i Ål.  Hun var datteren til 210. Ola Olsen og 211. Birgit Olsdatter.

Litt om Olbjørn Knudsen:

Det var skifte etter Olbjørn i 1722. Buskapen var 20 , 6 ungfe og 48 småfe.

 

Kilder:

Aal Bygdesoge.

             Bøygard

 
 


Bøygard, nordre

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bøygard, i Bøygard. Namnet kjem truleg av bær m. som tyder gard, opphaveleg Bæjargardr. Skattelista i 1528 nemner Gunnar, Tormod og Eivind i 'Votndal'. Gardsnamn er ikkje nemnt, men truleg gjeld dette gardane som vart til Bøygard, Halvorsgard, Reiersgard og Arnegard. Desse gardane låg i sterk teigblanding fram til 1902. Tunet i nordre Bøygard ligg ope og fritt midt i dette området, og er nok eit av dei opphavlege tuna i Votndalen. Ei tid har garden vore kalla Gjermundsgard.

Bøygard hadde 24 laupsbol og vart skattlagd som fullgard. Garden er nok rydda før Svartedauden. Bøygard er nemnt i skattelister frå 1577, men utan namnet på brukern. I 1625 vart stølen "Myse" (Myset) dømt til heretter å ligge under under Bøygard. I allefall ein av sønene på garden havna på Myset.

Eit gamalt dokument frå Fluberg er interessant lesnad. På skiftet etter Endre Endreson Tomle i Snertingdal i 1522 vart opplyst at kona hans hadde gods i Bøygard, Strand, Skottebøl, Breidokk og 'all Gjermundsgard' og Rotneim. Døtrene Sigrid og Randi arva godset i Hallingdal. Terje Østro peikar på at ei av desse jentene kan ha vore gift med Olbjørn Bjørnson Vestrein i Reinli i Valdres. Sjå år 1590.

Av skattelista for 1577 ser ein at Bøygard var to gardar. På eit skifte i 1703 vart det ført vitne for at Bøygard hadde vore to huslende, Bøygard og Gjermundsgard. Vitna fortalde om 'nordre' og 'søre' garden, at to brør hadde kvar sin gard. Eit vitne hadde høyrt Olbjørn fortelja at 'nordre' garden var kalla Gjermundsgard medan 'søre' var Bøygard. I 1703 stod enno eit hus med to dørar som dei brukte i lag båe gardane. Tomtene til den eine garden var forandra av Syver Olbjørnson, heitte det i 1703.

Garden må ha vorte samla att. Noverande deling av garden i nordre og søre skriv seg frå 1715,

Stadnamn frå 1718: Vombåkeren; Vollåkeren; Hageåkeren; Brattåkeren; Heieråkeren; Kjølveåkeren Gjermundåkeren (jfr. Gjermundsgard!) Etter at teigblandinga vart oppløyst ligg no 'Gjermundbakken' til 38/7. Ådnehuso var namnet på ein bustad opp i bakkane ovanfor garden. Sjå meir om Ådnehuso under år 1773 på søre Bøygard.

Jordfunn: ei bronsespenne vart funne under pløging på Hellebu i 1977. Spennet var delvis gullbelagt, og av ei type som det berre finnst to av frå før. Dersom dette skriv seg frå eit gravfunn, så kan det vera spor etter ein høgerliggande og eldre busetnad enn den me kjenner frå før.

Eral 1865: dyrka jord 28 mål, natuleg eng 68 mål, utslått 48 mål. Avling 30 tunner bygg og 26 tunner potet.

Eral 1995: dyrka jord 132 mål (det meste i fjellet), anna jbr. 20 mål, prod. skog 30 mål, anna utm. 500 mål. Leigd eng og beite 40 mål.

Våningshus bygt 1977, kårhus 1862, loft 1769, driftsbygning 1979, reidskapshus 1985, garasje 1981.

Stølar: heimstøl på Åsetno. Langstøl på Hellebu. Buskap: 8 mjølkekyr, 10 ungdyr, 45 vinterfora sauer.

Det freda steinfjøset på Hellebu ber innskripsjonen 'HA 1870'. (Håkon Asleson) Det er mura av stein frå hellebråtet. Arbeidet tok tre år. No har fjøset fått lafta raust og nytt tak.

 

Kilder:

http://www.aal-bygdebok.no/038002-.htm

    

Barna til Olbjørn Knudsen og Ambjørg Olsdatter er:

     52         i.   Ola Olbjørnsen, født 1706 i Dokk i Ål; døde 1751 i Dokk i Ål; married Torand Knudsdatter.

                 ii.   Ågot Olbjørnsdatter

                iii.   Margit Olbjørnsdatter

 

 

     106.  Knut Botolvsen, født i Espegard i Ål; døde i Espegard i Ål.  Han var sønnen til 212. Botolv Olsen og 213. Astrid Embriksdatter.  Han gifta seg med 107. Sigrid Olsdatter.

     107.  Sigrid Olsdatter, døde 1742 i Espegard i Ål.  Hun var datteren til 214. Ola.

 

Litt om Knut Botolvsen:

Knut overtok endel av Espegård som han fik so arv og odel på skiftet etter fern 1687.

Kilder: Aal Bygdesoge.

    

Barna til Knut Botolvsen og Sigrid Olsdatter er:

     53         i.   Torand Knudsdatter, født i Espegard i Ål; døde i Dokk i Ål; married Ola Olbjørnsen.

                 ii.   Liv Knudsdatter

                iii.   Gunhild Knudsdatter

 

 

     108.  Tor Torsen, født i Veslegård i Ål; døde 1740 i Veslegård i Ål.  Han var sønnen til 216. Tor Bjørnsen og 217. Margit Elevsdatter.  Han gifta seg med 109. Jørand Embriksdatter.

     109.  Jørand Embriksdatter, født i Espegard i Ål; døde i Veslegård i Ål.  Hun var datteren til 218. Embrik Embriksen og 213. Astrid Embriksdatter.

 

Litt om Tor Torsen:

Det var skifte etter Tor 1740.

 

Kilder:

Aal Bygdesoge.

    

Barn of Tor Torsen og Jørand Embriksdatter er:

     54         i.   Tor Torsen, født 1724 i Veslegård i Ål; døde 1771 i Veslegård i Ål; married Borghild Eiriksdatter.

 

 

     110.  Eirik Olsen, født i Gullhagen i Ål; døde 1730 i Gullhagen i Ål.  Han var sønnen til 220. Ola Iversen og 221. Borghild Eiriksdatter.  Han gifta seg med 111. Kari Olsdatter.

     111.  Kari Olsdatter, født i Løkensgard i Ål; døde i Gullhagen i Ål.  Hun var datteren til 222. Ola.

Litt om Eirik Olsen:

Gullhagen må reknast som ein av dei gamle gardane i Ål. Landskyld 12 laupsbol. K.O. Solhjell (1987) reknar Gullhagen for å vera ein sannsynleg høgmellomaldergard. Namnet Gullhagen derimot, dvs. i bunden form, er truleg frå slutten av mellomalderen.

I 1588 vart betalt 1 album i slottelendingskatt for 'Guldhage'. Namnet Øvre Gullhagen skriv seg frå 1912 då nedre delen av jordet vart frådelt som 'Nedre Gullhagen'.

Gullhagen

 
Frå gamalt høyrde Gullhagen til Ål prestebol. Bonden måtte betale årleg leige, den var på sju mælar korn til presten. Og når garden var part i rettssaker, så var amtmannen den formelle parten. Før 1670 heitte det at Gullhagen berre vart brukt som krøterhamn, at åker og eng var tilvakse med skog, og at husa var som på ein husmannsplass. Og der var ingen stølar til garden. I jordeboka Grågås frå omlag 1620 står det at prestebolet har 2 1/2 pund smør i årleg innkome av 'Gullhage'. Det virkar som om garden ikkje har kome på fote att etter øydetida. Noko som kan forklarast ved at bonden ikkje var eigar før i 1877.

I 1791 vart Gullhagen innkjøpt som sjefsgard for Øvre Hallingdalske Kompani. Men kapteinane Steen, Blix og Nissen heldt fram med å bu på Sundre og eksere i Bråten. Kaptein Smith budde ikkje i Hallingdal, og Dietrichson kjøpte Breiehagen og budde der. 1818-1834 var det eit kompani i Hallingdal. Frå 1834 budde Selmer i Gullhagen. Kaptein Thor Breien fekk bygd sjefsbustad i Gullhagen og den vart ferdig i 1852. I "mangel av fornødne bekvemmeligheder" budde han på Ringerike før den tid. Så kom kaptein Dunker og til sist Carl August Boyesen. Etter Boyesen si tid vart kapteinbustaden sett opp som prestebustad i Hol. Det var i 1874. På Rundemoen (dvs. omlag der Strendo snikkarverkstad ligg) var rettarstad og ekserplass.

Fyrst i 1877 vart garden selt frå militæret til bonden. Men det meste (omlag 3000 mål) av skogen låg att og høyrer til Opplysningsvesenets fond.

Votna lagar fleire fossefall over eigedomen. Likeeins Hallingdalselva. Dette har sett sitt preg på utviklinga på garden. Presten Stockfleth hadde sag ved Gullhagen i 1691. Bonden i Gullhagen søkte om skattefritak for sagbord i 1757. Med skattlegging måtte ein gå attende til kløyving av stokken i to. Dermed ville krokut virke bli ståande. Vart stokken skoren, så vart det gjerne 5-6 bord. Kvernskatt 1770: 16 sk. årleg. (Andre bønder betalte kvernskatt på 4-5 skilling.) I 1793 fekk Ola Gullhagen sagbruksløyve. Det var oppgangssag til omlag 1890, sidan sirkelsag. Høvelmaskin vart kjøpt i 1897, turbin 1908 og elektrisk drift omlag 1930.

I 1918 vart fallrettane i Votna selde, men oppgjeret var langsiktig: levering av 35 KW årleg i all framtid!

Ål kommune

 
Eral 1865: ikkje oppgjeve sidan garden låg til prestbolet.

Eral 1995: dyrka jord 60 mål, anna jbr. 30 mål, prod. skog 834 mål, anna utm. 80 mål. Medrekna eraler frå bnr. 13 (Gullhagen). Leigd jord og beite 100 mål. Buskap: 13 mjølkekyr, 11 foringsoksar, 9 ungdyr. 30 vinterfora sauer fram til 1991, hest til 1990.

Våningshus bygt 1874, bygt om 1981-82, kårhus 1918, loft 1890, låve 1973, skjul og garasje, ny garasje 1975.

Stølar: langstøl på Kråkhamar. Heimstøl i Raunedokken. Frå gamalt var der ingen stølar til Gullhagen. Ola Ivarson og sonen Eirik rydda fleire stølar: heimstølen Kvannedokken og Storedokken og Stakkestølen.

Frådelte plassar og underbruk: nedre Gullhagen vart frådelt i 1912, og attendeført til garden kring 1995.

 

Erik tok over bygsla 1699. Avgifta var 7 mæler korn. Han eigde også 6 løb. i Reidarsgard.

Etter at Erik døde overtok sønnen Ola Eirksen bøgsla, han øgså  nedre Sando ei tid.

Ola overtok bygsla Gullhagen etter fern i 1776. Årleg leige var 6 mælar korn til prestebolet og 1 settung korn i fosse-leige for ei kvern i Votna. I kontrakta vart påpeikt særleg ansvar for tilsyn med bestefar Ola Eirikson og hustru "intet mangler i deres høie alderdom". Ola og Sissel gifte seg i 1783. I 1792 vart Gullhagen 'sjefsgard' for Øvre Hallingdals Compani. Det vart då halde gardsyn: stugu med to rom bygd av Ola Eirikson, ei gamal stugu; 'brøstfeldig' låve 10 rd; stall; bu og loft; smie og badstugu. Garden var inngjerda med gjerde av stein og brisk. Om skogen heitte det at den var i god stand 'efter siste ildebrand'. Det var ein god del tømmerskog, bygningstømmer og brenneved. Saman med 5 andre vederheftige menn, måtte Ola stille kausjon i 1793 overfor Kongen for 100 rd vedr. futen sine innkomer i Ål. (1221) s 424 Sissel budde som kårkjering hjå kaptein Selmer i Gullhagen. Ho døydde av nervefeber i 1835.

 

Ola Eirikson Gullhagen 22.06.1755-1835 tok over etter fern som overnevnt i 1766.

Foreldre: Eirik Olson Gullhagen og Anne Håkonsdtr. Langegard.

Gm Sissel Gjermundsdtr. Bøygard Gullhagen 27.01.1765-1835

Foreldre: Gjermund Larsson Rime Bøygard og Ågot Torjusdtr. Helling.

*Barn:

1. Anne Olsdtr. Gullhagen Torpehagen 21.03.1784-1870

G 1801 m em Halvor Olson Slåtten Torpehagen. G 1820 m Holge Nilsson Sveinsgarden Torpehagen.

2. Eirik Olson Gullhagen Tormodsgard 28.05.1786-1846

G 1810 m Birgit H. Opheim. G 1842 m enkje Sissel M. Sando. Sjå Tormodsgard og øvre Sando.

3. Ågot Olsdtr. Gullhagen Hallbjørhus 12.10.1788-

G 1819 m Sevat Olson Granhagen. Dei var inderstar på Løken i Votndalen. Så skal dei ha kjøpt garden Hallbjørhus i Hemsedal og flytta dit 1823. Men dei er ikkje nemnde i gardssoga i Hemsedal.

4. Borghild Olsdtr. Gullhagen 31.07.1791-

Truleg død før 1800. Eit krav frå kirurg Gad vart vist til retten i 1799. Gad hadde operert dotter til Ola E. Gullhagen. (1407)

5. Borghild Olsdtr. Gullhagen Opsata 22.09.1793-1855

G 1813 m Tolleiv Larsson nordre Opsata.

6. Sissel Olsdtr. Gullhagen Sire 06.03.1796-1846

G 1829 m Nils Nilson Sveinsgard. Sjå Byggjargarden og Svarvargarden.

7. Gjermund Olson Gullhagen Sando 03.03.1799-1847

G 1826 m Guri Botolvsdtr. Rotneim. G 1847 m Randi Olsdtr. Golberg. Sjå øvre Sando.

8. Ågot Olsdtr. Gullhagen Øygarden 10.01.1802-1881

Gm Eirik Hermannson Krosshaug Øygarden. G 1847 m Botolv Knutson Løyte Øygarden.

9. Ågot Olsdtr. Gullhagen 23.09.1804-1835

Ågot døydde av nervefeber i 1835. Ho var ugift tenestjente i Tormodsgard.

10. Haldis Olsdtr. Gullhagen 28.04.1810-1833

Haldis døydde av kopper i 1833.

 

Kilder:

Ål Bygde Soge bd. III side 436-437 og

http://www.aal-bygdebok.no/036001-.htm

 

Ola overtok bygsla Gullhagen etter fern i 1776. Årleg leige var 6 mælar korn til prestebolet og 1 settung korn i fosse-leige for ei kvern i Votna. I kontrakta vart påpeikt særleg ansvar for tilsyn med bestefar Ola Eirikson og hustru "intet mangler i deres høie alderdom". Ola og Sissel gifte seg i 1783. I 1792 vart Gullhagen 'sjefsgard' for Øvre Hallingdals Compani. Det vart då halde gardsyn: stugu med to rom bygd av Ola Eirikson, ei gamal stugu; 'brøstfeldig' låve 10 rd; stall; bu og loft; smie og badstugu. Garden var inngjerda med gjerde av stein og brisk. Om skogen heitte det at den var i god stand 'efter siste ildebrand'. Det var ein god del tømmerskog, bygningstømmer og brenneved. Saman med 5 andre vederheftige menn, måtte Ola stille kausjon i 1793 overfor Kongen for 100 rd vedr. futen sine innkomer i Ål. (1221) s 424 Sissel budde som kårkjering hjå kaptein Selmer i Gullhagen. Ho døydde av nervefeber i 1835.

 

    

Barna til Eirik Olsen og Kari Olsdatter er:

     55         i.   Borghild Eiriksdatter, født i Gullhagen i Ål; døde i Veslegård i Ål; married Tor Torsen.

                 ii.   Ola Eiriksen

 

 

Ål kommune

 
     112.  Lars Ivarsen, født i Gjeldok i Ål; døde i Kvinnegarden i Ål.  Han var sønnen til 224. Ivar Larsen og 225. Guri Jørgensdatter.

 

Litt om Lars Ivarsen:

Nørdre Kvinnegarden grn. 96, brn. 1, skyld mark 5.16, Ål.

 

Kvinnegarden

 
Dette er den vestre Kvinnegarden, og han vert kalla Nordigarden til dagleg. Den bundne namneforma segjer at det ikkje er nokon svært gamal gard, truleg er han frå tidleg millomalder.

Innmarka går frå Kvinda i sør til utmarka mot nord. Mot aust går den til myljo Kvinnegarden og mot vest til det frådelte bruket Kvinnegardgjordet. Det er omlag 33 da. dyrka jord. Jorda er mold og morene, noko myrlend nede ved elva. Ein del av gjordet er noka brattlend. Namn på stykke: Urdine, Ospelunden, Kjellern, Kaldemyre, Utluåkeren, Grummune, Slettemoåkeren, Rova, Gofaeikra, Klønane, Bakkeåkeren.

Tunet har vore på same staden alltid.

Husa er stugu som er gamal, og det er uvisst kven som har bygt ho. Ho er vølt 1931. So er det stolphus som er svært gamalt. Tømmeret i det skal vera hogt i bakkane opp for garden vert det fortalt. I stolphuset er det ein inntømra kornnu som tek 12 td. korn. Uthusa er bygde 1965-66.

Skogen: Det er ein rem i Tverrlien, ein rem som heiter Åsremmen er ved Kriklebuhaugen, og "Nedpå Myro" er det noko skog, i alt er det omlag

1 000 da. bjørkeskog.

Stølar: Langstølen er på Vallo som vart rudd i 1600-åra. (Sjå Vallo.) Det er omla

g 48 km. bilveg frå garden til stølen som er i bruk.

Heimstølar var Guristølen og Gunnarstølen som båe er attlagde. Det vart slutt å slå dei omkr. 1950.

 

Kilder:

Ål bygdesoge bd. IV side 196.

 

 

    

Barna til Lars Ivarsen er:

     56         i.   Knut Larsen, født 1737 i Nørdre Kvinnegarden; døde 1829 i Aslakgård på Nos; married (1) Gro Gunnarsdatter; married (2) Gro Gunnarsdatter.

                 ii.   Ivar Larsen, født ca 1732.

 

 

     114.  Gunnar Knutsen, født 1706 i Åker i Hol i Hallingdal; døde 15 apr 1751 i Åker i Hol i Hallingdal.  Han var sønnen til 228. Knut Gunnarsen og 229. Gro Knutsdatter.  Han gifta seg med 115. Gro Olsdatter.

     115.  Gro Olsdatter, født i Brattåker, Hol i Hallingdal; døde i Åker i Hol i Hallingdal.  Hun var datteren til 230. Ola Olsen og 231. Randi Olsdatter.

 

Litt om Gunnar Knutsen:

Gunnar lånte bort endel penger 324 rd. til øvre Sausgård og 600 rd. til

søre Foss, mot pant i disse gårdene.

Det var skifte etter Gunnar og Gro samme dag, 17 juni 1751.

Kilder: Folk og Fortid i Hol.

    

Barna til Gunnar Knutsen og Gro Olsdatter er:

                  i.   Gro Gunnarsdatter, født 1748 i Åker i Hol i Hallingdal; døde i Nos Ål i Hallingdal; married Knut Larsen; født 1737 i Nørdre Kvinnegarden; døde 1829 i Aslakgård på Nos.

 

Litt om Knut Larsen:

Knut kjøpte nørdre Tune i 1771, og i 1809 solgte han halve Aslaksgård.

Knut gikk unde kallenavnet " Kuven ", han skulle visst nok være litt av en vriompeis.

 

Kilder:

Aal Bygdesoge.

 

                 ii.   Birgit Gunnarsdatter, født 1733.

                iii.   Margit Gunnarsdatter, født 1740.

                iv.   Rangdi Gunnarsdatter, født 1745.

                 v.   Knut Gunnarsen, født 1745.

                vi.   Ola Gunnarsen, født 1735.

     57      vii.   Gro Gunnarsdatter, født 1749 i Åker i Hol i Hallingdal; døde i Aslakgård på Nos; married Knut Larsen.

 

 

     56.  Knut Larsen, født 1737 i Nørdre Kvinnegarden; døde 1829 i Aslakgård på Nos.  Han var sønnen til 112. Lars Ivarsen.  Han gifta seg med 117. Gro Gunnarsdatter.

     117.  Gro Gunnarsdatter, født 1748 i Åker i Hol i Hallingdal; døde i Nos Ål i Hallingdal.  Hun var datteren til 114. Gunnar Knutsen og 115. Gro Olsdatter.

 

Litt om Knut Larsen:

Knut kjøpte nørdre Tune i 1771, og i 1809 solgte han halve Aslaksgård.

Knut gikk unde kallenavnet " Kuven ", han skulle visst nok være litt av en vriompeis.

 

Kilder:

Aal Bygdesoge.

    

Barn of Knut Larsen og Gro Gunnarsdatter er:

     58         i.   Lars Knutsen, døde i Torkjellgard Nos; married Ambjørg Larsdatter.

 

 

     118.  Lars Eiriksen, født 1701 i Nørde Rime; døde 1744 i Søre Rime.  Han var sønnen til 236. Eirik Gjermundsen og 237. Ambjørg Olsdatter.  Han gifta seg med 119. Sissel Torsteinsdatter.

     119.  Sissel Torsteinsdatter, født i Stave.

 

Litt om Lars Eiriksen:

Lars var trulova med Gro Ivarsdtr. Holto og de fikk sønnen Eirik som

Lars senere lyste i "kull og kjønn". Lars var lensmann i åra 1740-44

da han døde ber 43 år gammel. Boet var svært rikt, hele 2279 rd.

Kilder: Aal Bygdesoge.

 

Litt om Sissel Torsteinsdatter:

Sissel gifta seg opp igjen Ola Torsen nørdre Helling. Fikk sønnen Lars

med han. Det var skifte etter dem i 1773. Sissel var død før.

boet var 3317 riksdaler.

Kilder: Aal Bygdesoge.

    

Barna til Lars Eiriksen og Sissel Torsteinsdatter er:

     59         i.   Ambjørg Larsdatter, født i Søre Rime; døde 1773 i Torkkjellsgård, Ål i Hallingdal; married Lars Knutsen.

                 ii.   Torkjell Larsen

 

 

     120.  Ola Knutsen, født 1714 i Skottebøl  i Ål; døde 1757 i Kongsberg.  Han var sønnen til 240. Knut Olsen og 241. Torand Olsdatter.  Han gifta seg med 121. Anne Sveinsdatter.

     121.  Anne Sveinsdatter, født i Ulshagen i Ål; døde 1773 i Skottebøl  i Ål.  Hun var datteren til 242. Svein Olsen og 243. Haldis Aslesdatter.

    

Barn of Ola Knutsen og Anne Sveinsdatter er:

     60         i.   Knut Olsen, født 1746 i Skottebøl  i Ål; døde i Skottebøl  i Ål; married Kristi Eiriksdatter.

 

 

     122.  Eirik Olsen, født i Søre Barskrind Torpo i Ål; døde 1799 i Rikandsrud i Ål.  Han var sønnen til 244. Ola Rasmusen og 245. Kristi Aslesdatter.  Han gifta seg med 123. Margit Olsdatter.

     123.  Margit Olsdatter, født 1724 i Rikandsrud i Ål; døde 1790 i RIkandsrud i Ål.  Hun var datteren til 246. Ola Tolleivsen og 247. Ragnhild Ellingsdatter.

 

Litt om Eirik Olsen:

Eirik fikk skjøte på Rikandsrud  i 1743 til 600 riksdaler.

Eirik og Margit skulle være drivande flinke folk. De bygde nye hus

og vølte gamle, og de dyrka og forbedra jorda.

Kilder:

Aal Bygdesoge.

 

Søre Barskrind vart frådelt Barskrind fyrst på 1600-talet.

Eral 1865: 33 mål dyrka, 60 mål naturleg eng og 50 mål utslått. Avling: 29 tunner bygg og 24 tunner potet.

Eral 1995: 190 mål dyrka jord, anna eral 120 mål, prod. skog 550 mål, anna utm. 500 mål.

Våningshus (hallingstugu) bygt 1708, påbygt 1931, nytt våningshus 1994, stabbur 1708, låve med stall 1967, påbygd fjøs 1978, reiskapshus/gardsverkstad 1989.

Garden har langstøl på Hovdestølen og heimstøl på Melset. Besetning: 35 storfe, 50 vinterfôra sauer.

Stadnamn: Halle og Haugaåkeren, Træet, Øystølen (nedlagt heimstøl), Nordre Gjøta (ei utslåtte) oppe i skogen nær Rudsgjøta.

Ei soge: Ein kar frå Barskrind var soldat, og vart utkommandert til Holstein kring 1760. Det var politisk uro for Danmark på den tida. Då det varde og rakk utan at kona høyrde noko frå han, gifte ho seg pånytt. Då mannen omsider kom heim att, fekk han høyre at der var komen ny mann på Barskrind. Han gjekk inn i stugu og helsa, men der var ingen som kjende han att. Han bad om å få finkleda sine, og kledde på seg medan pert sat der og undrast. Då kjende kona mannen sin att, han spurde kven ho ville ha.

Neste dag reiste han og kona til lensmannen for å ordne opp formalitetane. Lensmannen hadde visst sagt noko slikt som at "Den siste skal bli den første". Dermed måtte mann nr. 2 pakke sakene sine og reise frå Barskrind. Det har ikkje lykkast å finne ut kven denne mannen var. Det kan og ha vore ein gut på ein annan gard, ein gut som var frå Barskrind.

{1031} År: 1764c

Tolleiv Eirikson Rikansrud Barskrind 06.09.1744-1768 {941}

Foreldre: Eirik Olson Barskrind Rikansrud og Margit Olsdtr. Villand.

Gm Ambjørg Torsteinsdtr. Skrattegard Barskrind 08.11.1744-1786

Foreldre: Torstein Sveinson Stave Skrattegard og Margit Aslaksdtr. Hove.

*Barn:

1. Kristi Tolleivsdtr. Barskrind Rikansrud 24.03.1765-1802 {942}

Gm Svein Olson Skottebøl Rikansrud.

2. Margit Tolleivsdtr. Barskrind 23.08.1767-1771s

Ugift. Ho budde på Varaberg. Buet etter Margit var 80 rd.

 

Tolleiv og Ambjørg gifte seg i i 1764. Det vart eit kort samliv. Tolleiv Barskrind vart drepen av tenestguten Lars Helling. Båe karane var på Leikvollo i november 1768. Lars fekk beskjed om å køyre eit par beitalass, men han var drukken og gav seg svært god tid. Så fekk han ny ordre hjå husbonden og dermed tok krangelen til. Om litt sa Tolleiv til Herbrand Leikvoll: "Ta tå'n kniven, han er skjerput" (=ondsinna, farleg). Då fekk Tolleiv eit dødeleg knivstikk og vart liggande over dørstokken. Eilev Tullan frå Vats vart henta for å stemme blod. Men Tolleiv var død. Tolleiv vart slik attest frå sambygdingane sine: han kunne vera litt hastig, men var høfleg mot alle og velta seg aldri inn på nokon med klammeri. I 1769 var skifte etter 'ved morderhand afgangne mand' Tolleiv Eirikson Barskrind. I buet var Barskrind og Varaberg, og 404 rd. Ambjørg fekk utlagt senga si, 1 ku, køyresal m/bigsel og grime, 1 køyreslede m/sele og 1 bordduk. Enkja på Barskrind flytte til Varaberg med døtrene på 2 og 4 år, og gifte seg med Torjus Olson Helling Varaberg. Ambjørg hadde arva åsetet i Varaberg på skiftet etter bestemora Ambjørg Torsdtr. i 1763.

 

{1032} År: 1794

Birgit Eiriksdtr. Rikansrud Barskrind 23.01.1746-1831 {941}

Foreldre: Eirik Olson Barskrind Rikansrud og Margit Olsdtr. Villand (Hol).

Gm Syver Danielson Sørbøen Barskrind 1740-1801

Foreldre: Daniel Syverson Sørbøen og Anne Aslesdtr. Stave.

 

Syver kjøpte Barskrind i 1794. Barna, sjå Søre Sørbøen. I 1801 sette bøndene i Barskrind skogdele med bøndene i Helling og Kolsrud. Det vart beskrivi 13 grensesteinar like inn til Øknene. (1259) s 594 Netto eige 1802: 1437 rd. Syver var gjeldfri, men byfut og sakførar Stabel hadde ei rekning vedr. saka om skogdelene. Sørbøen vart selt til sonen Daniel i 1789 for 600 rd. Kår frå 1795: m.a. 3 tunner godt, stritt bygg, 1 kvartel rug, 1 kvartel salt, 4 mark humle og lende til to settung hampesæd, samt hest og køyrekar for køyring til stølen, kyrkja og andre stader. I 1814 var sonen Daniel på Barskrind hjå mora. "Forhenværende eier av Sørbøen". Han hadde odelstakst på Barskrind, men greidde ikkje å løyse garden. I ei kontrakt frå 1837 heitte det: 'Daniel vil forsørge seg selv, og Ola Nilsson Skjervheim skal ikke ha med å oppvarte han på noen måte!" Truleg budde han i ei stugu i nordre Barskrind dei siste åra fram til han døydde i 1845. Sjå om Danielplassen i innleiinga til nordre Barskrind, og sjå Sørbøen. Barskrind vart selt til sonen Eirik i 1800 for 600 rd og kår. Ho skifta 1803 i levande live dei 300 rd ho vart utlagt på skiftet etter Syver.

 

Kilder:

http://www.aal-bygdebok.no/019001-.htm

 

 

 

 

Litt om Margit Olsdatter:

At Margit var av Villanene var Tydelig. - hun var både myndig og sterk.

Kilder: Aal Bygdesoge.

 

Rikansrud

 

Truleg er det mannsnamnet Rikard eller Rikulfr som har gjeve namn til garden Rikansrud.

Kring 1850 vart garden Rikansrud delt i brn. 1 og 7, men den vart samla att i 1889.

Men så vart Rikansrud 'slakta' av handelskarar kring 1912. Tilslutt vart Rikansrudskogen fråselt som bnr.1, medan sjølve garden vart bnr. 13. Her fylgjer me gardssoga til hovudbølet bakover under bnr. 13.

Den gamle kårstugu på garden vart selt til familien Gottås på Lysaker.

Eral 1865: 40 mål dyrka, 57 mål naturleg eng, 72 mål utslått. Avling: 44 tunner bygg og 42 tunner potet (samla).

Eral 1995: 65 mål dyrka, anna eral 22 mål, prod. skog 120 mål, anna utmark 1107 mål. Våningshus bygt 1900, rest. 1992, nytt våningshus 1995, kårhus 1987, stabbur 1943, 2 garasjar.

Underbruk: Øvre og Nedre Sletto, Rikansrudjordet og Rikansrudteigen.

Husmannsplass: Kamberud. Det var tufter etter eit "underhaldsbruk" på ein stad nedpå jordet som heiter "Skatten".

Stølar: langstølen Bjødnastølen ved Øknene vart selt i 1911 til Oslo-folk, men vart teken att med jordlova på 1950-talet. Heimstølar var Langedokk (fråselt 1864) og Brotet (nedlagt).

 

{938} År: 1740c

Eirik Olson Barskrind Rikansrud 1710.-1777s {940, 1012, 1013}

Foreldre: Ola Rasmusson Barskrind og Kristi Aslesdtr. Juvsjord.

Gm Margit Olsdtr. #Villand Rikansrud 1724- {940}

Foreldre: Ola Tolleivson Opsata Villand og Ragnhild Ellingsdtr. Villand, Hol.

*Barn:

1. Tolleiv Eirikson Rikansrud Barskrind 06.09.1744-1768 {940, 1014}

G 1764 m Ambjørg Torsteinsdtr. Skrattegard. Sjå Barskrind.

2. Birgit Eiriksdtr. Rikansrud Barskrind 23.01.1746-1831 {940, 1015}

Gm Syver Danielson Sørbøen til Barskrind.

3. Kristi Eiriksdtr. Rikansrud Skottebøl 10.09.1747-1807 {940}

Gm Knut Olson Skottebøl.

4. Ragnhild Eiriksdtr. Rikansrud Hove 19.10.1749-1802 {940}

Gm Mikkel Toreson Hove.

5. Haldis Eiriksdtr. Rikansrud Tistilsgard 13.01.1764- {940}

G 1782 m Ola Olson Tistilsgard.

 

Det fortelst at Margit Olsdtr. vart henta til Rikansrud for å stelle for farbroren Tolleiv dei siste åra han levde. Eirik fekk skøyte på Rikansrud hjå Tolleiv T. Rikansrud i 1743 for 600 rd. I 1744 kjøpte han gardplassen Storli-Øyen hjå presten Boyesen i Nes for 100 rd. Dette skøytet vart avlese til mortifikasjon i 1749. I 1748 heldt han gardsyn i Rikansrud: Nye hus som Eirik hadde sett opp: ny stugu m/kjellar, 3 par vindauge, to doble roskåp, to matskåp, himmelseng, sval på aust og sørsida = 80 rd; ei liten bu = 12 rd; sauehus = 16 rd; to vedaskålar = 9 rd; badstugu = 7 rd; to luer i jordet=5 rd; ei lu i Djupedal = 2 rd; kvernhus = 10 rd. Dei gamle husa på garden: ei stugu som var vølt for 10 rd; ei bu m/loft som var vølt for 6 rd; eit lite stabbur vølt for 3 rd; bryggerhus vølt for 6 rd; eldhus vølt for 1 rd; fehus vølt for 14 rd; ein låve med nytt tak - vølt for 16 rd; ein heststall - dårleg. På langstølen Bjørnestølen: bu, låve og fehus var vølt for 20 rd. På Langedokkstølen: ei ny bu = 11 rd; På heimstølen Brøttet: bua var vølt for 4 rd. Nybrot, grøfting og forbetring av åker og eng = 37 rd. Retten sette årleg leige for garden til 10 rd. (1144) s 2 Eirik var av dei som kunne stille blod. Han vart henta då Tolleiv Barskrind vart drepen, men Tolleiv var død då Eirik kom fram. Margit var av Villandslekt og ho er beskrivi i boka "Villandane" av Lars Reinton. Ein gong dei var på Bjødnastølen ho og mannen, bad mannen om hjelp til å få ei kløv opp på hesteryggen. Margit, som stod med ein primkjel som nett var kome i 'røringa', kvidde seg for å gå frå arbeidet sitt. Men Eirik vart ved å masa om hjelp. Då rann sinnet på ho Margit. Ho slepte primstaven, sprang ut or bue og sette kløva på hesteryggen aleine. Deretter fata ho Eirik i skjortekragen og buksebaken og kasta han over både hesten og kløva. "E du reiug no?", sa ho Margit då ho gjekk innatt til primkjelen. Eirik kjøpte Barskrind for 325 rd i 1753 hjå presten. I 1777 vart Barskrind sett til 600 rd, og gjeve til sonedottera Kristi Tolleivsdtr. og dottera Haldis som då arva 300 rd kvar. Mikkel Toreson Hove kom til dottera Ragnhild og ville ha henne, men ho ville ikkje vita av han. Då kom han att med nokre karar, dei tok og stappa Ragnhild opp i ei ploggekiste og køyrde av garde. På vegen bora dei eit hol i kista så ho ikkje skulle kjøvast. Då dei var komne eit stykke, slapp Ragnhild ut or kista. Utruleg nok, Mikkel vart gift med Ragnhild. Sjå meir under Hove. Nyårskvelden 1784 var det uroleg i Rikansrud. Svigersonen Mikkel Toreson Hove hadde hatt ein rettstvist med Svein Olson Rikansrud om ein handel. Venteleg hadde han fått høyre kva meining Margit hadde om dette. Nyårskvelden la Mikkel i veg til Rikansrud saman med ein son. "I kveld ska du folgji te'n gommo, og då ska bi gjort slikt bilethoggararbeid på glas og døra at det ska spørjast!" Mikkel brukte øks og hogde seg gjennom ytredøra. Inne i gangen brukte han grev på neste dør, men gav opp. (Innanfor stod ho svigermor klar med øksa.) Før han gjekk derfrå, hadde han knust 32 glasruter.

Ål kommune

 

{939} År: 1781

Svein Olson Skottebøl Rikansrud 25.08.1754-1825 {941}

Foreldre: Ola Knutson Skottebøl og Anne Sveinsdtr. Ulshagen.

Gm Kristi Tolleivsdtr. Barskrind Rikansrud 24.03.1765-1802 {941, 1014}

Foreldre: Tolleiv Eirikson Rikansrud Barskrind og Ambjørg Torsteinsdtr. Skrattegard.

Anne Arnesdtr. #Roen Rikansrud 1781-1845 {941}

Foreldre: Arne Arnfinnson Roen u/Rotneim og Margit Eivindsdtr. Skølt.

*Barn i fyrste ekteskap:

1. Ola Sveinson Rikansrud 12.12.1790-1876 {941, 942, 1018}

G 1817 m Ragnhild Halvorsdtr. Berg. G 1835 m Gunhild Knutsdtr. Medhus.

2. Tolleiv Sveinson Rikansrud 13.07.1794-1802 {941}

3. Anne Sveinsdtr. Rikansrud 19.03.1797-1802 {941}

4. Ambjørg Sveinsdtr. Rikansrud 27.07.1800-1802 {941}

*Barn i andre ekteskap:

1. Kristi Sveinsdtr. Rikansrud TorpeHagen 21.12.1806-1890 {589, 590, 622, 941}

G 1828 m Sander Helgeson Leikvoll TorpeHagen. G 1836 m Botolv Nilson Ruud Vestenfor.

2. Arne Sveinson Rikansrud Storedal 09.11.1808-1884 {497, 941}

G 1835 m Sissel Rasmusdtr. Storedal.

3. Tolleiv Sveinson Rikansrud OpheimsHagen 14.03.1811-1863 {941, 1390}

G 1838 m Amalia Knutsdtr. Opheim.

4. Eirik Sveinson Rikansrud Storedal 10.10.1813-1878 {498, 941}

G 1841 m Margit Torkjellsdtr. søre Opheim. Sjå Storedal.

5. Svein Sveinson Rikansrud 20.01.1816-1816 {941}

6. Svein Sveinson Rikansrud Granlien 14.06.1818-1900 {591, 774, 941}

G 1855 m Birgit Olsdtr. Grov. (Gol V s 445) Dei var i Torpehagen 1845-52 og sidan i Granlien.

 

Kristi gifte seg med Svein Olson i 1781. Svein gifte seg opp att med Anne Arnesdtr. Roen frå Gol i 1806. Han fekk skøyte på Rikansrud for 667 rd i 1794. Derav hans eigen arv: 333 rd. Svein Olson vart valt til forliks-kommisær (forliksrådet) i 1797. Svein selde ein skogrem i 1804 til Hallgrim Ruud. Pris 166 rd. Anne Arnesdtr. fekk slik kårkontrakt 1826: framfødt 2 kyr og 6 småfe; 3 tunner bygg; litt rug og litt hampe-sæd, 1 skjeppe spansk salt, 4 merker humle m.m. Ho Anne døydde i 1845. Dei fann ho død og forbrent i peisen ein morgon. Kvelden føreåt hadde ho vore frisk, men noko drukken.

 

Kilder:

http://home.online.no/~twarberg/html/015013-.htm

    

Barna til Eirik Olsen og Margit Olsdatter er:

     61         i.   Kristi Eiriksdatter, født 1748 i Rikandsrud i Ål; døde i Skottebøl  i Ål; married Knut Olsen.

                 ii.   Birgitt Eiriksdatter

                iii.   Haldis Eiriksdatter

                iv.   Ragnhild Eiriksdatter

                 v.   Tolleiv Eiriksen

 

Litt om Tolleiv Eiriksen:

Søre Barskrind vart frådelt Barskrind fyrst på 1600-talet.

Eral 1865: 33 mål dyrka, 60 mål naturleg eng og 50 mål utslått. Avling: 29 tunner bygg og 24 tunner potet.

Eral 1995: 190 mål dyrka jord, anna eral 120 mål, prod. skog 550 mål, anna utm. 500 mål.

Våningshus (hallingstugu) bygt 1708, påbygt 1931, nytt våningshus 1994, stabbur 1708, låve med stall 1967, påbygd fjøs 1978, reiskapshus/gardsverkstad 1989.

Garden har langstøl på Hovdestølen og heimstøl på Melset. Besetning: 35 storfe, 50 vinterfôra sauer.

Stadnamn: Halle og Haugaåkeren, Træet, Øystølen (nedlagt heimstøl), Nordre Gjøta (ei utslåtte) oppe i skogen nær Rudsgjøta.

Ei soge: Ein kar frå Barskrind var soldat, og vart utkommandert til Holstein kring 1760. Det var politisk uro for Danmark på den tida. Då det varde og rakk utan at kona høyrde noko frå han, gifte ho seg pånytt. Då mannen omsider kom heim att, fekk han høyre at der var komen ny mann på Barskrind. Han gjekk inn i stugu og helsa, men der var ingen som kjende han att. Han bad om å få finkleda sine, og kledde på seg medan pert sat der og undrast. Då kjende kona mannen sin att, han spurde kven ho ville ha.

Neste dag reiste han og kona til lensmannen for å ordne opp formalitetane. Lensmannen hadde visst sagt noko slikt som at "Den siste skal bli den første". Dermed måtte mann nr. 2 pakke sakene sine og reise frå Barskrind. Hallingen 1920. Det har ikkje lykkast å finne ut kven denne mannen var. Det kan og ha vore ein gut på ein annan gard, ein gut som var frå Barskrind.

{1012} År: 1764c

Tolleiv Eirikson Rikansrud Barskrind 06.09.1744-1768 {940, 1014}

Foreldre: Eirik Olson Barskrind Rikansrud og Margit Olsdtr. Villand.

Gm Ambjørg Torsteinsdtr. Skrattegard Barskrind 08.11.1744-1786 {1014}

Foreldre: Torstein Sveinson Stave Skrattegard og Margit Aslaksdtr. Hove.

*Barn:

1. Kristi Tolleivsdtr. Barskrind Rikansrud 24.03.1765-1802 {941, 1014}

Gm Svein Olson Skottebøl Rikansrud.

2. Margit Tolleivsdtr. Barskrind 23.08.1767-1771s {1014}

Ugift. Ho budde på Varaberg. Buet etter Margit var 80 rd.

 

Tolleiv og Ambjørg gifte seg i i 1764. Det vart eit kort samliv. Tolleiv Barskrind vart drepen av tenestguten Lars Helling. Båe karane var på Leikvollo i november 1768. Lars fekk beskjed om å køyre eit par beitalass, men han var drukken og gav seg svært god tid. Så fekk han ny ordre hjå husbonden og dermed tok krangelen til. Om litt sa Tolleiv til Herbrand Leikvoll: "Ta tå'n kniven, han er skjerput" (=ondsinna, farleg). Då fekk Tolleiv fekk eit dødeleg knivstikk og vart liggande over dørstokken. Eilev Tullan frå Vats vart henta for å stemme blod. Men Tolleiv var død. Tolleiv vart slik attest frå sambygdingane sine: han kunne vera litt hastig, men var høfleg mot alle og velta seg aldri inn på nokon med klammeri. I 1769 var skifte etter 'ved morderhand afgangne mand' Tolleiv Eirikson Barskrind. I buet var Barskrind og Varaberg, og 404 rd. Ambjørg fekk utlagt senga si, 1 ku, køyresal m/bigsel og grime, 1 køyreslede m/sele og 1 bordduk. Enkja på Barskrind flytte til Varaberg med døtrene på 2 og 4 år, og gifte seg med Torjus Olson Helling Varaberg. Ambjørg hadde arva åsetet i Varaberg på skiftet etter bestemora Ambjørg Torsdtr. i 1763.

 

Kilder:

http://home.online.no/~twarberg/html/019001-.htm

 

 

     124.  Knut

    

Barn of Knut er:

     62         i.   Tor Knudsen, født 1761 i Fetagarden Strand i Ål; døde 1820 i Bekkestad i Ål; married Marit Mikkelsdatter.

 

 

     126.  Mikkel Olsen, født ca 1695 i Underberget i Ål; døde 1783 i Rue Hol i Hallingdal.  Han var sønnen til 252. Ola Asgrimsen og 253. Astrid Eiriksdatter.  Han gifta seg med 127. Ågot Larsdatter.

     127.  Ågot Larsdatter, født 1729 i Åker Hol i Hallingdal; døde 1805 i Underberget i Ål.  Hun var datteren til 254. Lars Vebjørnsen og 255. Haldis Olsdatter.

 

Litt om Mikkel Olsen:

Det var skifte etter Mikkel i 1783. Boet var på 588 rd.

Ågot gifta seg opp igjen med en Ola Knutsen.

Kilder: Aal Bygdesoge.

    

Barna til Mikkel Olsen og Ågot Larsdatter er:

     63         i.   Marit Mikkelsdatter, født 1757 i Underberget i Ål; døde 1819 i Bekkestad i Ål; married Tor Knudsen.

                 ii.   Ola Mikkelsen, født 1763.

 

 

GENERASJON NR. 8

 

     128.  Ola Olsson, født 1646; døde 1712 i Br. nr. 2 Siribruket på Midt Kandal, Breim i Nordfjord.  Han gifta seg med 129. Eli Olsdatter.

     129.  Eli Olsdatter, født 1628; døde 1723 i Br. nr. 2 Siribruket på Midt Kandal, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 258. Ola.

 

Litt om Ola Olsson:

Ola brukte i 1683 1pd. og 14 mk. Kristen Husevåg eigde bruket.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Beim bind V side  949.

    

Barna til Ola Olsson og Eli Olsdatter er:

     64         i.   Samuel Olsson, født 1678 i Br. nr. 2 Siribruket på Midt Kandal, Breim i Nordfjord; døde 1744 i Br. nr. 2 Siribruket på Midt Kandal, Breim i Nordfjord; married Gunhild Antonsdatter 1715.

                 ii.   Ola Olsson

                iii.   Magnhild Olsdatter

 

 

     130.  Anton Aslaksson, født 1653 i Br. nr. 1 G. nr. 120 Rygg på Breim i Nordfjord.; døde 1745 i Br. nr. 4 Dåvolabruket på Årdal i Breim Nordfjord.  Han var sønnen til 260. Aslak Torgjersson og 261. Anne.  Han gifta seg med 131. Marte Knutsdatter.

     131.  Marte Knutsdatter, født 1649; døde 1753 i Br. nr. 4 Dåvolabruket på Årdal i Breim Nordfjord.

 

Litt om Anton Aslaksson:

G. nr, 118 Årdal

Garden Årdal har gitt namn tit heite grenda, som bygdefolket kallar År dalen i bestemt form. 1 svært gamle dokument er også grendenamnet brukt slik, som "- die øde Jorder y Ørdallen ...,> (1583), eller a- Bogstad adj Aardalem" (1661) m.fl.

Garden tigg nederst, lengst mot vest av dei tre gardane i grenda, på ei flate, på ein bratt skogås (sjå kart b.1, vedl). Gardsnamnet skulle reint umiddelbart synes å ha grei tyding. Ei lang rekkje gardar, tettstader eg bygder kring i landet har same namnet. Alte namna skal kome av 'ådallr' , som på gammalnorsk tyder elvedalen'. På gammalnorsk tyder å (gen. år) elv. (Norsk Stadnamnleksikon, 1997). Tydinga vilte ikkje vere unaturleg, fer dei andre elvane, Bogstadelva, Frøystadelva, Nigardselva eg fleire renn saman i Årdalselva..

Dei gamle namnegranskarane, O. Rygh og A. Kjær (Norske Gaardnavne b. XII) fann ikkje forklaringa for denne garden så beintfram. Eldeste namneformene vi kjenner, lyder 'Ir pdale' og 'Yrftdall' (sjå b.1. x. 235 og x. 333). Desse formene meiner dei viser at namnet, ikkje kan kome av elv, men noko anna sikker tyding bar dei ikkje. A. Kjær haltar dkinga at 'lrp' eller 'Irv' etter kvart kan ha blitt r-'.(sjåNGXII s.516).

høve er tidleg ganske greitt- at garden har hatt to m har vore nytta i ulike, tidsperiodar.l lange peri namnet "Vindsrygg" vere nytta - her skrive i ei midten av 1800-talet. Namna har også vore nytta om einannan i eldre tider. Namnet Årdal i ulike former i vere eldst, medan Vindsrygg var heilt vanleg frå av 1600-og første balvdelen av 1700-talet. 1 1647 "heilgardert" ved å skrive "Aardall elter WindtzSkattematrikkelen").

skrivemåtane fur begge namna har som ventande varirt eg i "dansketida", då begge var i bruk. Vi tek med nokre døme for namnet Vindsrygg først (før 1660 er dei aller fleste oppskriftene henta frå lensrekneskapar, seiner mest frå pantebøker og tingbøker (her etter K. Egge): "Winzryg" (1367), "Vinzryg" (1459), "Wynnsryg" (1583), "Wonnis Røg" (1585), "Windserøgh" (1606), "Windzrøgh" (1610), "Winzrøgh (1611), "Winnsrøg" (1614), "Vindzryg" (1618), "Vinserøg" (1627) "Vindsryg" (1634), "WindtzRyg" (1658), "Windsrøgg" (1711), Rygg" (1782) "Vintzrygg" (1836","Winsryg"(1858).

Så finn vi ei rekkje døme på at Årdal og Vinsrygg er nytta dobbelt i same kjelde: "Ordall - kaldes och Windtzrøg" (1625), "Ordaf kaldis och Vinddtssrøg" (1626), "Ordall kaldel Winserøg" (1630), "Ordel ellers ofte Windzryg" (1638), "Aaardall eller Vintzrøg" (1654), "Aardahlen eller "Wintzrøg" (1732). Vi legg til at matriklane frå 1667 og 1723 har ført opp "Or dale eller Windtsrøg" og "Ordahl eller ?? "

Eit anna interessant spørsmål knyter seg til innførsler som "Ordahl med Windzrygg" (1735), "Aardall med Wintzryg" (1742), eller "Windtzryg med Aardal" (1810). Dette må tolkast som der har vore to tun på garden. Alt i 1367 fortel eit diplom om dette (DN XIID. Her finn ein formuleringa " i instum trimunn i Winzrygi Breidemnis skipreida." 1 1735 oppstod ein strid mellom eigarane som stadfester det same. Her fortel tingboka (avskr. v/ K. Egge) at Hans Andersen på Vinsrygg hadde innkalla alle grannane i Årdalen med Vindsrygg og sa at han i fleire år hadde <,- anket og tiltalt sin neste Grande Lars Rasmussen, at hand vi Ide have et rigtig Ager og Engebytte med samme her udi Wintzrygg, hvorpaa begge ere boende ... " Lars ville ikkje g£ med på dette "-førend heele Ordahl med Wintzryg blev sammenkasted ... De andre 4 Mend som egentlig paa Ohrdahlen ere boende sverde at det kand øyensiunlig befindes at det fra ældgamle Tider har været et rigtig Skillemerke imellem Ohrdahlen og Wentzrygg, sea at Ohrdahlea er indenfor og Wentzryg tiden for samme Merke beliggende .." Saka viser vider at det gamle Vindsrygg også vart kalla "Yttrethuneh" i Årdalen. Dette må vere same tunet som i dag vert kalla "Utigar" og "Ryggtunet". Ei forklaring som for oss kanskje verkar noko lettvint kan vere at "- det har vel vore noko vindfullt der når det fekk namnet Vindsrygg" (K. Egge).

Årdal har ikkje så mange former, men vi merkar oss at garden i skattemanntalet 1520 er skriven "Tredall" (b. f, s. 326). Etter midten av 1800-talet synest noverande namn å ha grodd fast. Siste gongen vi veit namnet "Vindsrygg" er nytta, er i ei tingbok frå 1888. Vi merkar oss elles at dei på grannegardane nytta namnet "Niger" (forkorting fer Nedigard), som kjem av at garden ligg leger nede enn dei andre.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 848-849.

 

 

    

Barna til Anton Aslaksson og Marte Knutsdatter er:

     65         i.   Gunhild Antonsdatter, født 1695 i Br. nr. 3 Ingebrigtbruket på Vinsrygg, Stryn i Nordfjord.; døde 1769 i Br. nr. 2 Siribruket på Midt Kandal, Breim i Nordfjord; married Samuel Olsson 1715.

                 ii.   Brite Antonsdatter

                iii.   Knut Antonsson

                iv.   Sunneve Antonsdatter

 

 

     132.  Peder

    

Barn of Peder er:

     66         i.   Ola Pedersson, født 1700 i Skarstein, Breim i Nordfjord; døde 1736 i Br. nr. 1 Oppetunet på Indre Kandal, Breim i Nordfjord; married Borni Nilsdatter 1726.

 

 

     134.  Nils Andersen, født 1665 i Dar-nede-bruket på Førde, Jølster(før Breim) i Nordfj.; døde 1732 i Br. nr. 1 Oppetunet på Indre Kandal, Breim i Nordfjord..  Han var sønnen til 268. Anders Jonsson og 269. Marte.  Han gifta seg med 135. Eli Anbjørnsdatter.

     135.  Eli Anbjørnsdatter, født i Br. nr. 1 Oppetunet på Indre Kandal, Breim i Nordfjord.; døde 1735 i Br. nr. 1 Oppetunet på Indre Kandal, Breim i Nordfjord..  Hun var datteren til 270. Anbjørn Andersson og 271. Synnøve Olsdatter.

 

Litt om Nils Andersen:

Nils brukte i 1694 1 pd. som Ola Ness eigde. I 1728

kjøpte Ola 1/2 pd. i bruket av Aksel Eikeland, Sunnfjord.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 945.

 

I 1935 vart det funne ein heilag, kvit stein på Indre Kandal i Breim. Steinen kom til syne under nydyrking på ein åker. Den var 17 cm høg og forma som eit mannleg kjønnslem.

 

I Gloppen er det også funne kvite kvartsblokker og reiste steinar i og på gravhaugar frå folkevandringstida. Ein slik stein stod i ein langhaug søraust for Eide-høvdingen si grav på Sandane.

 

Dette er truleg utslag av dei same religiøse ideane som er knytte til fallossteinane. Hovudtanken har vore å fremje grøderikdom for dei gjenlevande familiemedlemmene, buskapen og åkrane.

 

Kjelder:

Bente Magnus, De eldste tider i Gloppen og Breim, i Per Sandal, Soga om Gloppen og Breim, Band I, 1978.

 

    

Barna til Nils Andersen og Eli Anbjørnsdatter er:

     67         i.   Borni Nilsdatter, født 1689 i Br. nr. 1 Oppetunet på Indre Kandal, Breim i Nordfjord.; døde 1763 i Br. nr. 1 Oppetunet på Indre Kandal, Breim i Nordfjord; married Ola Pedersson 1726.

                 ii.   Gjøde Nilsdatter, født 1692.

                iii.   Anne Nilsdatter, født 1700.

                iv.   Marte Nilsdatter, født 1705.

                 v.   Ingeborg Nilsdatter, født 1707.

                vi.   Prder Nilsson, født 1711.

 

 

     136.  Peder Knutsson, født 1663 i Br. nr. 4 Larsbruket på Hetle, Breim i Nordfjord.; døde 1750 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord..  Han var sønnen til 272. Knut Hetle.  Han gifta seg med 137. Brite Jørgensdatter.

     137.  Brite Jørgensdatter, døde 1722 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord..  Hun var datteren til 274. Jørgen.

 

Litt om Peder Knutsson:

Peder var nok gift med 1 gangen med ei ukjent,

deretter sannsynligvis enka etter forrige bruker Rasmus Lauritsson,

Brite Jørgensdatter, født i 1639.

Peder bøksla i 1692 2 1/2 pd.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 482.

 

G. nr. 101 Jordanger

Denne flate garden ligg tett nedunder ei heller bratt skog li, med gardane Skinlo, Sårheim og Steinsaker oppå. Mot sør vert garden avgrensa av nokre terassar ned mot Storelva (Breimselva). (Sjå kart, R.l,vedl.)

Kua kan namnet Jordanger tyde?

Ei gamal segn som enno levde i 1920-åra, har denne tydinga: Re hadde gardsstøyt her i utgamal tid. Så sette rearane ein plassmann her, men det fekk rearane angre seiner. Så fann dei på å kalle staden Anger, og sette Jordframanfor. Så vart det Jord-Anger. (Oppskriven av K. Egge).

,"Folkeleg" er denne forklaringa, men vi kan nok ikke utan vider slå oss til tåls med dette. Tydinga er neppe sjølvsagd, når vi stør oss til langt djuper vitskaplege tolkingsforsøk. O. Rygh (Norske Gaardnavne) tenkte seg at namnet kom av eit elvenamn, 'Jor', 'Jora', eller 'Jorang'. Ein annan stadnamngranskar, A. Kjær, hevda at navnets 1 te Led er formodentlig som i 'Jorungar' i Hafslo', skulle det vavre et ope. Elvenavn, maatte det vel have været Navn part det lille Tilløb som falder udi Hovedelven ved Gaarden, ikke part Hovedelven selv. Endelig kan nævnes at Navnets sidste Led kan være 'vangr` (m.), Græskledt Slætte ...". Han viser her til elva som renn frå Rypeskert og ned til Jordanger. På Jordanger kallar dei elva Kvennhuselva. Namnet ber elva med rette, fordi gardane Skrøppa, Skinlo, Sårheim og Jordanger lengst nede tilsaman hadde 18 kverner oppover langs elva. K, Egge ,seier at "Namnet Jørånge kan tyde: Vangen på jern, eller med cio skarp, jamn jar. 'Vangr' tyder i alle høve ein vid, open plass, grasgrodd voll, eller slette. 'Jar' vert tolka som ein særmerkt kant, rand, som løfter segopf over i lendet. Denne kanten kan knytast til den stupbratte bakken ned mot elva. J. Aaland hevda at namnet kjem av " 'jard', jord, og'vangr', vang, grasvoll. If'ølgje nyer stad gransking, er dette feil. aEin elvenamnstomn'Jor'...flns truleg i dei norske namna Joranger og Gjørme"" (O.Stems haug, Norsk stadnamnleks. s. 175). Vi kan vel feste lit til a elvenamet Jon og ordet vang ligg under den namneforma vi i dag brukar.

Uttalen for dette namnet er nokså fast og einsarta. Idag seier bygdefolket "Jørånge", med trykk andre stavinga Men litt attende i tida var uttalen, etter det K. Egge fanr noko ulik i deler av bygda. Han fekk vite at mange brukt uttalen "Jårånge", I så fall måtte dette vere ei ordjamning, slik at "Jørånge " vart til "Jørånge".

Skrivemåtane

Skrivemåtane vi her tek fram, er frå 1600-talet. Her er det gledeleg lite av dei forvridde og forvanska formene frå dansketida. Dei dansk-norske embetsmennene må ha vore trygger på korleis dei ville skrive dette munnet enn kva dei var for dei fleste andre gardsnamna. Skilnadene finn vi i hovudsak i førstelekken. Såleis skreiv dei til dømes: "Jordanger" (1603), "Jorannger" (1611), "Jordange" (1612), "Jordanger" (1613), Jordannger" (1613), "Jørånger" (1616), "Joeranger" (1629), "Jordanger,> (1647), "Jøranger" (1656), "Gierranger" (1658), "Jorranger" (1663).

Busetnad på Jordanger må vi sikkert rekne med alt i vikingtid. Arkeologiske funn forer oss attende til 800-talet (sjå b.I, s. 225). Ordet vang er i norrønt mål mellom anna knytta til 'hovsvang', ein kullplass. I mellomalderen finn vi derimot ikkje garden skriftfesta i kjeldene våre. Først i ei kyrkjeleg jordebok frå 1580-åra finn vi garden, skriven "Jordangr". Jordanger kan såleis ikkje ha vore busett under nedangstidene etter Svartedauden. Lang tid gjekk før folk på nytt busette seg her, men på ein så sentral og god gard ville det vere merkeleg om ikkje bestejorda vart halden i hevd fri grannegardar.

Gloppen kommune

 
Jordanger har alt i eldste skriftfesta vitnemåla vore cio tobruksgard. I nyer lnuksnummer tilsvara desse grovt sett bruk nr. 1 og 3. Slik linn vi stoda. i 1603, og vi dure heilt fram til 1855. Bruk nr. 2 vart då skilt frå parten av garden som var odelsgods (bruk nr. 1). Eit fere bruk, Haugen, bruk nr. 4 vart utskilt i 1915.

Landskylda var i 1585 berre 2 1/2 pund smør, l kalveskinn. Men skylda steig snøgt - og var alt i 1626 5 pund smør. Taket vart alt no nådd for lange tider. Vi finn ikkje endringar før på 1800-falet. Rettnok ville matrikkelkommisjonen redusere skylda noka lite (6 mk.) i 1723, men dette kom ikkje lenger enn til eit utkast. Gjennom reguleringane på 1800-talet kom skylda frå 1838 til å lyde på 4 skylddalar, 2 ørt, 22 skill., og etter 1886 er skylda 8,14 skyldmark.

Eigartilhøva er rimeleg oversiktlege på denne lite bruksdelte garden. Kjeldene våre viser at Eidskyrkja i 1585 eigde 1 fal. Seiner finn vi at presteboret (-embetet) i Gloppen eigde 112 tid. og Breimskyrkia 15 mk. Parten Eidskyrkja eigde vart seiner auka til 1 tid. 21 mk. i 1626. Resten, 1 pil. 20 mk., var bondegods. Kyrkjegodset låg i bruk nr. 3, og prestebordsparten låg saman med bondeparten i bruk nr. 1. På dette bruket har oppsitjarane heile tida vore eigarar av bondegodset.

Jorda som høyre til kyrkjelege institusjonar, vart som vi ofte ser, kjøpt ut kring midten av 1800-talet.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 466-467.

 

 

Litt om Brite Jørgensdatter:

Digitalarkivet: Vigde i Gloppen 1686-1816. [5578/42]

 

Brudgoms førenamn Brudgoms farsnamn Brudgoms gardsnamn Bruds førenamn Bruds farsnamn   Bruds gardsnamn   Dato     År

 

Peder                               Knudsen                Jordanger                           Britte                Jørgensdtr.       Jordanger             3112  1693 

 

 

    

Barna til Peder Knutsson og Brite Jørgensdatter er:

     68         i.   Knut Pedersson, født 1700 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord.; døde 1765 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord; married Mari Olsdatter 17 jan 1733/34.

                 ii.   Ragnhild Pedersdatter, født 1687.

                iii.   Anna Pedersdatter, født 1697.

 

 

     138.  Ola

    

Barn of Ola er:

     69         i.   Mari Olsdatter, født 1699 i Hage på Utvik i Nordfjord.; døde 1773 i Br. nr. 3 Jobakken på Jordanger, Breim i Nordfjord; married Knut Pedersson 17 jan 1733/34.

 

 

     140.  Johannes Eiriksson, født 1671; døde 1746 i Br. nr. 4 Gabrielbruket på Hjelle, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 280. Eirik.  Han gifta seg med 141. Gunhild Olsdatter.

     141.  Gunhild Olsdatter, født 1671; døde 1709 i Br. nr. 4 Gabrielbruket på Hjelle, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 282. Ola.

 

Litt om Johannes Eiriksson:

Johannes fi skjøte i 1702 på  1/2 laup.

Han gifta seg på nyt med enka, Anne andersdatter,

fra Fonn i Jølster.

 

G. nr. 109 Hjelle

Gardsnamnet kjem av gamalnorsk 'hjallr' (m.) som tyder hjell, terasse, eller avsats. Før utskiftinga låg beile tunet oppe på ei hylle, i heller flatt lende, under den bratte fjellveggen (sjå kart, b.I, vedl.). I nyer tid er nokre av bruka flytt ned nærmer Bergheimsvatnet og elva.

Garden er gammal. Frå førhistorisk tid er her gjort lausfunn fra 400-talet, eg ei branngrav på "Geitahogjenn" frå yngre jarnalder (800-talet) inneheldt både våpen og reiskapar (sjå b.I,s. 153, 201, 224). Få Hjelle var det etter alt å dømme samanhengande busetnad utetter mellomalderen - også gjennom nedgangstidene etter Svartedauden. Såleis er Hjelle mellom dei gardane som står oppførte i den såkalla "tiendepengeskatten" frå 1520. Då svara Randi på bjelle, saman med sonen sin ("turn filial 3 lodd sølv (sjå b.I, s. 326). Mellom gardane i Eggedalen er berre Hjelle og Bergheim komne med i dette manntalet. Dei har dermed neppe hatt øydetid i seinmellomalderen.

Eldre skrivemåtar er sum ventande ikkje så mangearta og forvridde som på mange andre gardar. Vi kjenner i alle høve desse variantane: "Hielle" (1520), "Jelde" (1563 og 1626), "Hielde" (1567), "Jellde" (1608 og 1647), -"Jelle" (1612 og 1666), "Jelldee" (1617), "Jælde" (1698), "Gielde" (1712), "Hjællc" (1805), "Gjell" (1836) og "Hjelle" (1848). Neverande skriveform synest å lia vore fast frå midten av 1800-talet. I bygdemålet seier ein ."1H)jelje".

Landskylda må i 1560-åra ha ver em lag 2 laupar smør, ettersom "Hielde" i 1567 svara 2 geitskinn og 1 bukkeskinn i leidangskatt. I 1626 viser ei jordebok at skylda då hadde vorte auka til 2 1/2 laup 1 pund smør, ein auke med vel cio fjerdepart. Garden skilde seg her lite frå dei andre i dalen, unnateke Egge. Skylda var den same i 1647, men seiner (1654) auka med 1/2 laup. Den første ordinære matrikkelen, frå 1667, sette skylda opp tiil 3l. 1 1/4 pund. l ei avtaksforretning i 1685 fann retten at verdien måtte setjast ned med 1/21aup i 1685, etter at garden hadde lide skade på heimebeita av skred og vassflaum. Heretter vart skylda endra først ved omlegginga i 1838-matrikkelen, til 9 skyldlr. 3 ort 10 skill. Noverande skyld er etter 1886 17,31 skyldmark.

Skylda, etter matrikkelen frå 1963, er slik fordelt på einskildbruka (dåverande eigar i perntes): Bruk nr. I (David E. H,jelle) 2 mark 99 øre, bruk nr. 2 (Alvhild Niiranen) 2,74, bruk nr. 3 (Ingebrigt M. Hjelle) 2,99, bruk nr. 4 (Ragnvald K. Hjel le) 2,32, bruk nr. 5, (Al lied G. Bjelle m. fl.) 2,86, bruk nr'. 6 (Margreta og Mons Hjelle) 2,74, bruk nr 7 (Jon K. Hjelle) 0,75.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind V side 666 og 690.

 

 

    

Barna til Johannes Eiriksson og Gunhild Olsdatter er:

     70         i.   Ola Johannesson, født 1699 i Br. nr. 4 Gabrielbruket på Hjelle, Breim i Nordfjord; døde 1745 i Br. nr. 4 Gabrielbruket på Hjelle, Breim i Nordfjord; married Eli Gabrielsdatter.

                 ii.   Marte Johannesdatter, født 1695.

                iii.   Søren Johannesson, født 1696.

                iv.   Eli Johannesdatter, født 1702.

                 v.   Magnhild Johannesdatter, født 1704.

                vi.   Eirik Johannesson, født 1706.

               vii.   Anna Johannesdatter, født 1708.

 

 

     142.  Gabriel Karlsson, født 1676 i Br. nr. 3, Jobruket på Øvreset i Breim, Nordfjord.; døde 1747 i Br. nr. 3, Jobruket på Øvreset i Breim, Nordfjord..  Han var sønnen til 284. Karl Eriksson.  Han gifta seg med 143. Kari Antonsdatter 1709.

     143.  Kari Antonsdatter, født i Br. nr. 5 Gabrielbruket på Skinlo, Breim i Nordfjord.; døde 1769 i Br. nr. 3 Jobruket på Øvreset, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 286. Antonius Elivsson.

 

Litt om Gabriel Karlsson:

Han var første gangen gift  i 1696 med Synnøve Hansdatter Sætre og

sammen fikk de barna: Ola, Hans, Hans, Karl, Hans og Ragnhild.

 

Gabriel var bruker 1694, han gifta seg på nytt med Kari Antonsdatter i 1709.

Sammen fikk de barna: Anton, Kari, Eli, Brite og Ragnhild.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd.5 side 155-156.

 

Tillegg Gabriel Karlsson og Kari Antonsdatter:

Marriage: 1709

    

Barna til Gabriel Karlsson og Synnøve Hansdatter er:

     78         i.   Ola Gabrielsson, født 1708 i Br. nr. 3, Jobruket på Øvreset i Breim, Nordfjord.; døde 1788 i Br. nr. 3, Jobruket på Øvreset i Breim, Nordfjord; married Marte Eriksdatter i 1733.

                 ii.   Hans Gabrielsson, født 1697.

                iii.   Hans Gabrielsson, født 1698.

                iv.   Karl Gabrielsson, født 1699.

                 v.   Hans Gabrielsson, født 1702.

                vi.   Ragnhild Gabrielsdatter, født 1705.

 

    

Barna til Gabriel Karlsson og Kari Antonsdatter er:

     71         i.   Eli Gabrielsdatter, født 1715 i Br. nr. 3 Jobruket på Øvreset, Breim i Nordfjord; døde 1797 i Br. nr. 4 Gabrielbruket på Hjelle, Breim i Nordfjord; married Ola Johannesson.

                 ii.   Kari Gabrielsdatter, født 1713.

                iii.   Brite Gabrielsdatter, født 1719.

 

 

     144.  Gabriel Eiriksson, født 1632; døde 1716 i Br. nr. 1, Kristenbruket på Støyva, Breim i Nordfjord..  Han gifta seg med 145. Ingeborg Antonsdatter 1687.

     145.  Ingeborg Antonsdatter, født 1656 i Br. nr. 6 Rasmusbruket på Støyva, Breim i Nordfjord.; døde 1716 i Br. nr. 1, Kristenbruket på Støyva, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 290. Antonius Halldorsson og 291. Maritte Pålsdatter.

 

Litt om Gabriel Eiriksson:

Gabriel brukte i 1656 4mk. I 1683 brukte han 1/2 laup, derav 9 mk. odelsgods,

1 mk. kirkegods og 2mk. prestebolsgods. Etter 1704 brukte han 1 laup.

Av det var 18 mk. odelsgods som han fikk skjøte på i 1710.

Hans 1 kone, ukjent navn. måtte være død før han gifta seg på nytt i 1687.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim, bd. V side 269.

 

G. nr. 92 Støyva

Kva som er rett tyding på dette gardsnamnet, har valda store faglege vanskar. At her er ei samansetjing med vinnamn (eng, engslette) i siste lekken, er i alle fall sikkert. Dette i seg sjølv vitnar om at garden er svært gamal, noko som førhistoriske funn også kan stadfeste (sjå nedanfor). Namnegranskern O. Rygh prøvde i si tid med denne teorien: "Skulde man kunne tænke pan en Sammensætning Staup-vin? 1 sua fald var vel Staup snerst at opfatte = Vandfald, som det jo i enkelte Stedsnavne betegner. Gaarden ligger ved et lidet Vandløb; men forøvrigt synes denne Gjetning at være yderst usikker, da Stataupvin vistnok i Oldnorsk vilde være Støypin. Navnet er ganske visst ikke sams, med et tysk Staub, Støv, svernde ord, da tvelyden au ikke findes i de dermed beslægtede Ord i nordiske Sprog".

Etter gamal tradisjon på Støyva, fortalde dei at det gamle Støyva-tunet ikkje låg oppe i bakkane som seiner. Dei hevda at tunet låg nede under bakkane inn mot Myklebustdalselva. Staden skulle vere ved "Longholen" ("Long-olen") på flatene som har namnet "Husavellene", omlag 100 m frå Myklebustdalselva. K.Egge hevdar at "Vellene" i gamal tid må ha vore rydningsland. Etter at skogen var stuva, stod her så att stuvar, stubbar og stomnar. Dette kan føre oss tilbake til gamalnorsk 'sluff pluss-vin. Dermed ville det verte'styfin . Eldste skriftlege forma vi kjenner, "Støwen" frå 1520, kan også tene som vitnemål for eit slikt opphav. Diftongen øy må i så fall ha kome seiner.

Ein annan teori er at Støyva kan ha samanheng med ordet 'Stede, (eller Stedje som vi finn i Sogndal), som tyder elvebredd, eller særleg "- Græsbanke, Engllade langs et Vonddrag--".

Om tunet verkeleg låg på "Husavellene", kan denne siste tolkingsfreistnaden ha noko føre seg. ><Husavellene" ligg langs Myklebustdalselva, med litt avstand. Fleire tenkjelege forklaringar finst, men sikker tyding kjenner vi enno ikkje.

Skrivemåtane må, som ventande for eit så sjeldan namn, ha vore mange og ulike. Vi kjenner i alle høve 18 ulike skrivemåtar: "Støwen" (1520), "Støffue" (1563), "Støffuenn" (1567), "Stoffue" (1606), "Stuffue" (1613), "Stoffe" (1616), o Støwe" (1618), "Støffve" (1634), "Støffre" (1643), "Støifue" (1666), "Støfue" (1679), "Støve" (1703), "Støfvu" (1715), "Styfvin" (1840), "Støve" (1886), "Støjve" (1892) og etter denne tid "Støyva".

Uttalemåten i bygdemålet fell saman med noverande skriftform, men uttalforma "Steiva" har også vore brukt.

Eldste busetnaden

Vi har alt i endelekken til namnet eit teikn på busetnad frå førhistorisk tid. Her er også gjort funn som vitnar om dette. Eit lausfunn er datert så langt attende som yngre steinalder eller bronsealder, medan eit anna lausfunn er frå eldre,jarnal der. Frå 800-talet vitnar i alle høve eit gravfunn, i ei røys i "Ytstebrekka", om at her var busetnad. Frå denne tidbolken er her også gjort fleire lausfunn (sjå b.l, s. 137, 201, 207, 221 og 225). Alle funna er gjort før 1935. (J. Aaland kan ikkje ha visst om desse, ettersom han skriv at "-gravfunn kjenner ein ikkje til" (1935)).

Støyva har utan tvil hatt fast busetnad ut gjennom mellomalderen. Her kan neppe ha vore Øydetid etter Svartedauden heller, då vi som nemnt, finn garden i det eldste skattemanntalet vi kan gjere oss nytte av her, i 1520 (sjå bS, s. 243 og 326). Denne "Lauriss pa Støwen" ytte ikkje mindre enn 12 lodd sølv i tiendepenningskatt og 5 lodd for jordegods han eigde i andre gardar. Han må såleis ha vore ein velhalden mann.

Landskylda må i 1560-åra ha vore omlag 3 laupar. 1 1567 ytte såleis garden "Stoffuen" 4 geitskinn og 1 bukkeskinn i leidangskatt (omrekning til lsk., sjå b.l s. 353). "Skattematrikken" frå 1647 viser at skylda då var 5 1/2 laup 24 mk. smør, 4 mælar "aure" (havre).

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim, bd. V side 245-247.

 

 

 

 

 

Tillegg Gabriel Eiriksson og Ingeborg Antonsdatter:

Marriage: 1687

    

Barna til Gabriel Eiriksson og Ingeborg Antonsdatter er:

     72         i.   Ola Gabrielsson, født 1697 i Br. nr. 1, Kristenbruket på Støyva, Breim i Nordfjord; døde 1779 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord; married Agnete Jakobsdatter.

                 ii.   Marte Gabrielsdatter, født 1687.

                iii.   Eirik Gabrielsson, født 1691.

                iv.   Rasmus Gabrielsson

                 v.   Marte Gabrielsdatter, født 1700.

                vi.   Antonius Gabrielsson, født 1702.

 

 

     146.  Jakob Eilivsson, født 1655; døde 1724 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 292. Eiliv.  Han gifta seg med 147. Sara Reielsdatter.

     147.  Sara Reielsdatter, født 1661 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord; døde 1743 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 294. Reiel Danielsson.

 

Litt om Jakob Eilivsson:

Jakob var bruker 1683.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim, bd. V side 338.

 

    

Barna til Jakob Eilivsson og Sara Reielsdatter er:

     73         i.   Agnete Jakobsdatter, født 1689 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord; døde 1765 i Br. nr. 1 Reielbruket på Sandal, Breim i Nordfjord; married Ola Gabrielsson.

                 ii.   Eiliv Jakobsson, født 1687.

                iii.   Randi Jakobsdatter

                iv.   Kristense Jakobsdatter

                 v.   Barbra Jakobsdatter

                vi.   Reiel Jakobsson, født 1696.

               vii.   Jakob Jakobsson, født 1699.

              viii.   Lars Jakobsson, født 1704.

                ix.   Anne Jakobsdatter

 

 

     148.  Jon Rasmusson, født 1650 i Br. nr. 2 Nedigard på Fossheim, Breim i Nordfjord.; døde 1725 i Br. nr. 2 Nedigard på Fossheim, Breim i Nordfjord..  Han var sønnen til 296. Rasmus Eiriksson.  Han gifta seg med 149. Tora Jonsdatter.

     149.  Tora Jonsdatter, født 1663; døde 1725 i Br. nr. 2 Nedigard på Fossheim, Breim i Nordfjord..  Hun var datteren til 298. Jon.

 

Litt om Jon Rasmusson:

Jon var bruker før 1684, fikk i 1700 skøte på 3pd., 18 mk.

Han brukte også ei tid br. nr. 1 Åsmundbruket, Dette

kan tyde på at kona hans, Tora Jonsdatter, var en datter

til Jon Olsson på nevnte bruk.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V side 356-357.

    

Barna til Jon Rasmusson og Tora Jonsdatter er:

     74         i.   Ola Jonsson, født 1688 i Br. nr. 2 Nedigard på Fossheim, Breim i Nordfjord.; døde 1777 i Br. nr. 2 Nedigard på Fossheim, Breim i Nordfjord; married Marte Steffensdatter.

                 ii.   Anton Jonsson

                iii.   Ragnhild Jonsdatter

                iv.   Mari Jonsdatter

                 v.   Rasmus Jonsson, født 1691.

                vi.   Jakob Jonsson, født 1694.

               vii.   Nils Jonsson

              viii.   Lars Jonsson, født 1701.

 

 

     150.  Steffen Torsson, født 1665 i Br. nr. 2 Framigard  på Byrkjelo, Breim i Nordfjord.; døde 1725 i Br. nr. 2 Framigard på Byrkjelo , Breim i Nordfjord..  Han var sønnen til 300. Tor Steffenson og 301. Kristi Knutsdatter.  Han gifta seg med 151. Tora Jonsdatter 1691.

     151.  Tora Jonsdatter, født i Br. nr. 4 Larstunet på Fløtre, Breim i Nordfjord.; døde 1737 i Br. nr. 2 Framigard  på Byrkjelo, Breim i Nordfjord..  Hun var datteren til 302. Jon Larsson og 303. Tora Lauritsdatter.

 

Litt om Steffen Torsson:

Sreffen fikk i 1693 skjøte på 2 pd.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V side 559.

 

Tillegg Steffen Torsson og Tora Jonsdatter:

Marriage: 1691

    

Barna til Steffen Torsson og Tora Jonsdatter er:

     75         i.   Marte Steffensdatter, født 1696 i Br. nr. 2 Framigard Byrkjelo, Breim i Nordfjord.; døde 1747 i Br. nr. 2 Nedigard på Fossheim, Breim i Nordfjord; married Ola Jonsson.

                 ii.   Mari Steffensdatter, født 1691.

                iii.   Magdeli Steffensdatter, født 1698.

                iv.   Eli Steffensdatter, født 1700.

                 v.   Jon Steffensson, født 1703.

                vi.   Tora Steffensdatter, født 1704.

               vii.   Lars Steffensson, født 1706.

              viii.   Jens Steffensson, født 1708.

                ix.   Lars Steffensson, født 1708.

 

 

     154.  Pål Andersson, født i Fonn i Jølster, Sogn og Fjordane; døde 1732 i Fonn i Jølster, Sogn og Fjordane.  Han var sønnen til 308. Anders Fonn.  Han gifta seg med 155. Brite Johannesdatter.

     155.  Brite Johannesdatter, født i Ripe i Jølster, Sogn og Fjordane; døde 1765 i Fonn i Jølster, Sogn og Fjordane.  Hun var datteren til 310. Johannes Nilsson og 311. Kari Gunnarsdatter.

 

Litt om Pål Andersson:

I 1732 blei det hold skifte etter Anders, her er nevnt kona og barna.

Det var mye sølv på Jølster, meir enn i andre bygder, og Pål Fonn

var vel sølvkongen. Skifte viser at han hadde 4 sølvbelter, verdsatt

fra 12 172 til 15 1/2  daler. Et par sølvkjeder og. 20 daler i rede penger

gjorde at boet kom opp i 177 daler minus 77 daler i gjeld.

I boet var det eller ei brun merr, 16 kyr og ei kvige, 4 andre, 3 okser,

12 geiter. 9 sauer. - 3 tønner , tang og hammer, plog.

Ellers : kopperkjeler, skind benkedyne, 2 undersenger, 2 kvitlar,

en sid vadmelskjortel, to brøker, gangklær, filthatt.

 

Kilder:

Soga um Jølst side 236.

 

Litt om Brite Johannesdatter:

Skjipte 1765 etter Brite Joansdotter, til ekkjemannen Tolleiv Danekon og til hennar født (sjå 1732) : Sonarsonen Pål Pålson dreng hjå ekkjmannen (Stjup-fern),  sonarsonen Per P. myndig, sonardottera Barbera Pålsdotter   gjipt med     med Olav Jetmundsson Seime, Breim, sonardottera Brite Påldotter g. m. Olav Sjurdson Austreim, Gloppen, sonarsonen Krispines Andersson 22 år. dottera Johane P. f. m. Sakris Tolleivson Funn, dottera lngjeber P. ugjipt, dottera Kari P. g. m. Olav farsson Hesla på Breim. Bue var på 184 dl. minus 34 (som var byskuld 4 dl.  jordferdkostnad 10, skjipte 9, - - ).

 

Kilder:

Soga um Jølst side 237.

 

    

Barna til Pål Andersson og Brite Johannesdatter er:

     77         i.   Kari Pålsdatter, født 1709 i Fonn i Jølster, Sogn og Fjordane; married Ola Larsson.

                 ii.   Johanne Pålsdatter

                iii.   Anders Pålsson, født 1716.

                iv.   Pål Pålsson, født 1712.

 

 

     142.  Gabriel Karlsson, født 1676 i Br. nr. 3, Jobruket på Øvreset i Breim, Nordfjord.; døde 1747 i Br. nr. 3, Jobruket på Øvreset i Breim, Nordfjord..  Han var sønnen til 284. Karl Eriksson.  Han gifta seg med 157. Synnøve Hansdatter 1696.

     157.  Synnøve Hansdatter, født 1671 i Sætre på Breim, Nordfjord; døde 1709 i Br. nr. 3 Jobruket på Øvreset, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 314. Hans.

 

Litt om Gabriel Karlsson:

Han var første gangen gift  i 1696 med Synnøve Hansdatter Sætre og

sammen fikk de barna: Ola, Hans, Hans, Karl, Hans og Ragnhild.

 

Gabriel var bruker 1694, han gifta seg på nytt med Kari Antonsdatter i 1709.

Sammen fikk de barna: Anton, Kari, Eli, Brite og Ragnhild.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd.5 side 155-156.

 

Tillegg Gabriel Karlsson og Synnøve Hansdatter:

Marriage: 1696

    

Barna til Gabriel Karlsson og Synnøve Hansdatter er:

     78         i.   Ola Gabrielsson, født 1708 i Br. nr. 3, Jobruket på Øvreset i Breim, Nordfjord.; døde 1788 i Br. nr. 3, Jobruket på Øvreset i Breim, Nordfjord; married Marte Eriksdatter i 1733.

                 ii.   Hans Gabrielsson, født 1697.

                iii.   Hans Gabrielsson, født 1698.

                iv.   Karl Gabrielsson, født 1699.

                 v.   Hans Gabrielsson, født 1702.

                vi.   Ragnhild Gabrielsdatter, født 1705.

 

    

Barna til Gabriel Karlsson og Kari Antonsdatter er:

     71         i.   Eli Gabrielsdatter, født 1715 i Br. nr. 3 Jobruket på Øvreset, Breim i Nordfjord; døde 1797 i Br. nr. 4 Gabrielbruket på Hjelle, Breim i Nordfjord; married Ola Johannesson.

                 ii.   Kari Gabrielsdatter, født 1713.

                iii.   Brite Gabrielsdatter, født 1719.

 

 

     158.  Erik Lauritsson, født 1677; døde 1732 i Br. nr. 3, Larsbruket, Felde i Breim.  Han var sønnen til 316. Laurits.  Han gifta seg med 159. Luise Lauritsdatter.

     159.  Luise Lauritsdatter, født 1670 i Br. nr. 3, Larsbruket, Felde i Breim; døde 1747 i Br. nr. 3, Larsbruket, Felde i Breim.  Hun var datteren til 318. Laurits Steinbjørnsson og 91. Sigrid Jonsdatter.

 

Litt om Erik Lauritsson:

Erik fik skjøte på bruket i 17o2 og 1720 på 1 pund,

1/3 hud av preste-enka Anne Finde.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bd. V side 207-208.

 

    

Barna til Erik Lauritsson og Luise Lauritsdatter er:

     79         i.   Marte Eriksdatter, født 1710 i Felde i Breim, Nordfjord; døde 1775 i Br, nr. 3, Jobruket på Øvreset i Breim, Nordfjord; married Ola Gabrielsson i 1733.

                 ii.   Lars Eriksson, født 1703.

                iii.   Tora Eriksdatter, født 1706.

 

 

     160.  Knut Rasmusson, født ca 1609 i Fløtre, Br. nr. 5 Knutebruket, Breim i Nordfjord; døde 1705 i Fløtre, Br. nr. 5 Knutebruket, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 320. Rasmus Knutson og 321. Marte Nilsdatter.  Han gifta seg med 161. Marte Jonsdatter.

     161.  Marte Jonsdatter, født 1642; døde 1719 i Fløtre, Br. nr. 5 Knutebruket, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 322. Jon.

    

Barna til Knut Rasmusson og Marte Jonsdatter er:

     80         i.   Tor Knutson, født 1671 i Fløtre, Br. nr. 5 Knutebruket, Breim i Nordfjord; døde 1739 i Fløtre, Br. nr. 5 Knutebruket, Breim i Nordfjord; married Anne Pedersdatter.

                 ii.   Rasmus Knutson

                iii.   Magnhild Knutsdatter

                iv.   Eli Knutsdatter

 

 

     162.  Peder Jonson, født 1657; døde 1714 i Fløtre, Br. nr. 4 Larstunet, Gloppen i Nordfjord.  Han var sønnen til 302. Jon Larsson og 303. Tora Lauritsdatter.  Han gifta seg med 163. Dorte Steffensdatter.

     163.  Dorte Steffensdatter, født i Navelsaker, Br. nr. 6 Faleide.  Hun var datteren til 326. Steffen.

    

Barn of Peder Jonson og Dorte Steffensdatter er:

     81         i.   Anne Pedersdatter, født 1674; døde 1753 i Fløtre, Br. nr. 5 Knutebruket, Breim i Nordfjord; married Tor Knutson.

 

 

     164.  Ivar Olson, født 1653; døde 1706 i Moldestad, Br. nr. 5 Dåvebruket, Breim i Nordfjord.  Han var sønnen til 328. Ola.  Han gifta seg med 165. Kari Jonsdatter.

     165.  Kari Jonsdatter, født i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord; døde 1736 i Moldestad, Br. nr. 5 Dåvebruket, Breim i Nordfjord.  Hun var datteren til 330. Jon Kristofferson og 91. Sigrid Jonsdatter.

    

Barna til Ivar Olson og Kari Jonsdatter er:

     82         i.   Ola Ivarson, født 1691 i Moldestad, Br. nr. 5 Dåvebruket, Breim i Nordfjord; døde 1744 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Breim i Nordfjord; married Mari Rasmusdatter.

                 ii.   Inger Ivarsdatter

                iii.   Jon Ivarson, født 1697.

                iv.   Kari Ivarsdatter

 

 

     166.  Rasmus Larsson, født 1661 i Jordanger, Br. nr. 1 Larsbruket, Gloppen i Nordfjord; døde 1753 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Gloppen i Nordfjord.  Han var sønnen til 332. Lars.  Han gifta seg med 167. Marte Andersdatter.

     167.  Marte Andersdatter, født 1657; døde 1733 i Felde, Br. nr. 2 Innigard, Gloppen i Nordfjord.  Hun var datteren til 334. Anders.

    

Barna til Rasmus Larsson og Marte Andersdatter er:

     83         i.   Mari Rasmusdatter, født 1690 i Felde, B